John 11

1 Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha. 1 മറിയയുടെയും അവളുടെ സഹോദരി മാർത്തയുടെയും ഗ്രാമമായ ബേഥാന്യയിലെ ലാസർ എന്ന ഒരുത്തൻ ദീനമായ്ക്കിടന്നു. 1 मरियम और उस की बहिन मरया के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार या।
2 It was Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was ill. 2 ഈ മറിയ ആയിരുന്നു കർത്താവിനെ പരിമള തൈലം പൂശി തന്റെ തലമുടികൊണ്ടു അവന്റെ കാൽ തുടച്ചതു. അവളുടെ സഹോദരനായ ലാസർ ആയിരുന്നു ദീനമായ്ക്കിടന്നതു. 2 यह वही मरियम यी जिस ने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवोंको अपके बालोंसे पोंछा या, इसी का भाई लाजर बीमार या।
3 So the sisters sent to him, saying, "Lord, he whom you love is ill." 3 ആ സഹോദരിമാർ അവന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു: കർത്താവേ, നിനക്കു പ്രിയനായവൻ ദീനമായ്ക്കിടക്കുന്നു എന്നു പറയിച്ചു. 3 सो उस की बहिनोंने उसे कहला भेजा, कि हे प्रभु, देख, जिस से तू प्रीति रखता है, वह बीमार है।
4 But when Jesus heard it he said, "This illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it." 4 '''യേശു അതു കേട്ടിട്ടു: ഈ ദീനം മരണത്തിന്നായിട്ടല്ല, ദൈവപുത്രൻ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന്നു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്നായിട്ടത്രേ എന്നു പറഞ്ഞു. ''' 4 यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परन्‍तु परमेश्वर की महिमा के लिथे है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो।
5 Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. 5 യേശു മാർത്തയെയും അവളുടെ സഹോദരിയെയും ലാസരിനെയും സ്നേഹിച്ചു. 5 और यीशु मरया और उस की बहन और लाजर से प्रेम रखता या।
6 So, when he heard that Lazarus was ill, he stayed two days longer in the place where he was. 6 എന്നിട്ടും അവൻ ദീനമായ്ക്കിടക്കുന്നു എന്നു കേട്ടാറെ താൻ അന്നു ഇരുന്ന സ്ഥലത്തു രണ്ടു ദിവസം പാർത്തു. 6 सो जब उस ने सुना, कि वह बीमार है, तो जिस स्यान पर वह या, वहां दो दिन और ठहर गया।
7 Then after this he said to the disciples, "Let us go to Judea again." 7 '''അതിന്റെ ശേഷം അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടു: നാം വീണ്ടും യെഹൂദ്യയിലേക്കു പോക എന്നു പറഞ്ഞു. ''' 7 फिर इस के बाद उस ने चेलोंसे कहा, कि आओ, हम फिर यहूदिया को चलें।
8 The disciples said to him, "Rabbi, the Jews were just now seeking to stone you, and are you going there again?" 8 ശിഷ്യന്മാർ അവനോടു: റബ്ബീ, യെഹൂദന്മാർ ഇപ്പോൾതന്നേ നിന്നെ കല്ലെറിവാൻ ഭാവിച്ചുവല്ലോ; നീ പിന്നെയും അവിടെ പോകുന്നുവോ എന്നു ചോദിച്ചു. 8 चेलोंने उस से कहा, हे रब्‍बी, अभी तो यहूदी तुझे पत्यरवाह करना चाहते थे, और क्‍या तू फिर भी वहीं जाता है
9 Jesus answered, "Are there not twelve hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. 9 '''അതിന്നു യേശു: പകലിന്നു പന്ത്രണ്ടു മണിനേരം ഇല്ലയോ? പകൽ സമയത്തു നടക്കുന്നവൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം കാണുന്നതുകൊണ്ടു ഇടറുന്നില്ല. ''' 9 यीशु ने उत्तर दिया, क्‍या दिन के बारह घंटे नहीं होते यदि कोई दिन को चले, तो ठोकर नहीं खाता है, क्‍योंकि इस जगत का उजाला देखता है।
10 But if anyone walks in the night, he stumbles, because the light is not in him." 10 '''രാത്രിയിൽ നടക്കുന്നവനോ അവന്നു വെളിച്ചം ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു ഇടറുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ''' 10 परन्‍तु यदि कोई रात को चले, तो ठोकर खाता है, क्‍योंकि उस में प्रकाश नहीं।
11 After saying these things, he said to them, "Our friend Lazarus has fallen asleep, but I go to awaken him." 11 '''ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ: നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ നിദ്രകൊള്ളുന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ അവനെ ഉണർത്തുവാൻ പോകുന്നു എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. ''' 11 उस ने थे बातें कहीं, और इस के बाद उन से कहने लगा, कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परन्‍तु मैं उसे जगाने जाता हूं।
12 The disciples said to him, "Lord, if he has fallen asleep, he will recover." 12 ശിഷ്യന്മാർ അവനോടു: കർത്താവേ, അവൻ നിദ്രകൊള്ളുന്നു എങ്കിൽ അവന്നു സൌഖ്യം വരും എന്നു പറഞ്ഞു. 12 तब चेलोंने उस से कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है, तो बच जाएगा।
13 Now Jesus had spoken of his death, but they thought that he meant taking rest in sleep. 13 യേശുവോ അവന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചു ആയിരുന്നു പറഞ്ഞതു; ഉറക്കം എന്ന നിദ്രയെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നു അവർക്കു തോന്നിപ്പോയി. 13 यीशु ने तो उस की मृत्यु के विषय में कहा या: परन्‍तु वे समझे कि उस ने नींद से सो जाने के विषय में कहा।
14 Then Jesus told them plainly, "Lazarus has died, 14 '''അപ്പോൾ യേശു സ്പഷ്ടമായി അവരോടു: ലാസർ മരിച്ചുപോയി; ''' 14 तब यीशु ने उन से साफ कह दिया, कि लाजर मर गया है।
15 and for your sake I am glad that I was not there, so that you may believe. But let us go to him." 15 '''ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ടു നിങ്ങളെ വിചാരിച്ചു സന്തോഷിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ വിശ്വസിപ്പാൻ ഇടയാകുമല്ലോ; എന്നാൽ നാം അവന്റെ അടുക്കൽ പോക എന്നു പറഞ്ഞു. ''' 15 और मैं तुम्हारे कारण आनन्‍दित हूं कि मैं वहां न या जिस से तुम विश्वास करो, परन्‍तु अब आओ, हम उसके पास चलें।
16 So Thomas, called the Twin, said to his fellow disciples, "Let us also go, that we may die with him." 16 ദിദിമൊസ് എന്നു പേരുള്ള തോമസ് സഹശിഷ്യന്മാരോടു: അവനോടു കൂടെ മരിക്കേണ്ടതിന്നു നാമും പോക എന്നു പറഞ്ഞു. 16 तब योमा ने जो दिदुमुस कहलाता है, अपके साय के चेलोंसे कहा, आओ, हम भी उसके साय मरने को चलें।
17 Now when Jesus came, he found that Lazarus had already been in the tomb four days. 17 യേശു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവനെ കല്ലറയിൽ വെച്ചിട്ടു നാലുദിവസമായി എന്നു അറിഞ്ഞു. 17 सो यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे चार दिन हो चुके हैं।
18 Bethany was near Jerusalem, about two miles off, 18 ബേഥാന്യ യെരൂശലേമിന്നരികെ ഏകദേശം രണ്ടു നാഴിക ദൂരത്തായിരുന്നു. 18 बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई दो मील की दूरी पर या।
19 and many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother. 19 മാർത്തയെയും മറിയയെയും സഹോദരനെക്കുറിച്ചു ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു പല യെഹൂദന്മാരും അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നു. 19 और बहुत से यहूदी मरया और मरियम के पास उन के भाई के विषय में शान्‍ति देने के लिथे आए थे।
20 So when Martha heard that Jesus was coming, she went and met him, but Mary remained seated in the house. 20 യേശു വരുന്നു എന്നു കേട്ടിട്ടു മാർത്ത അവനെ എതിരേല്പാൻ ചെന്നു; മറിയയോ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു. 20 सो मरया यीशु के आने का समचार सुनकर उस से भेंट करने को गई, परन्‍तु मरियम घर में बैठी रही।
21 Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died. 21 മാർത്ത യേശുവിനോടു: കർത്താവേ, നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു. 21 मरया ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता, तो मेरा भाई कदापि न मरता।
22 But even now I know that whatever you ask from God, God will give you." 22 ഇപ്പോഴും നീ ദൈവത്തോടു എന്തു അപേക്ഷിച്ചാലും ദൈവം നിനക്കു തരും എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 22 और अब भी मैं जानती हूं, कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा।
23 Jesus said to her, "Your brother will rise again." 23 '''യേശു അവളോടു: നിന്റെ സഹോദരൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. ''' 23 यीशु ने उस से कहा, तेरा भाई जी उठेगा।
24 Martha said to him, "I know that he will rise again in the resurrection on the last day." 24 മാർത്ത അവനോടു: ഒടുക്കത്തെ നാളിലെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കും എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 24 मरया ने उस से कहा, मैं जानती हूं, कि अन्‍तिम दिन में पुनरूत्यान के समय वह जी उठेगा।
25 Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live, 25 '''യേശു അവളോടു: ഞാൻ തന്നേ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു; എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. ''' 25 यीशु ने उस से कहा, पुनरूत्यान और जीवन मैं ही हूं, जा कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए, तौभी जीएगा।
26 and everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this?" 26 '''ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരു നാളും മരിക്കയില്ല; ഇതു നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്നു പറഞ്ഞു. ''' 26 और जो कोई जीवता है, और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनन्‍तकाल तक न मरेगा, क्‍या तू इस बात पर विश्वास करती है
27 She said to him, "Yes, Lord; I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world." 27 അവൾ അവനോടു: ഉവ്വു, കർത്താവേ, ലോകത്തിൽ വരുവാനുള്ള ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു നീ തന്നേ എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു 27 उस ने उस से कहा, हां हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूं, कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आनेवाला या, वह तू ही है।
28 When she had said this, she went and called her sister Mary, saying in private, "The Teacher is here and is calling for you." 28 പോയി തന്റെ സഹോദരിയായ മറിയയെ സ്വകാര്യമായി വിളിച്ചു: ഗുരു വന്നിട്ടുണ്ടു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 28 यह कहकर वह चक्की गई, और अपक्की बहिन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरू यहीं है, और तुझे बुलाता है।
29 And when she heard it, she rose quickly and went to him. 29 അവൾ കേട്ട ഉടനെ എഴുന്നേറ്റു അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. 29 वह सुनते ही तुरन्‍त उठकर उसके पास आई।
30 Now Jesus had not yet come into the village, but was still in the place where Martha had met him. 30 യേശു അതുവരെ ഗ്രാമത്തിൽ കടക്കാതെ മാർത്ത അവനെ എതിരേറ്റ സ്ഥലത്തു തന്നേ ആയിരുന്നു. 30 (यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा या, परन्‍तु उसी स्यान में या जहां मरया ने उस से भेंट की यी।)
31 When the Jews who were with her in the house, consoling her, saw Mary rise quickly and go out, they followed her, supposing that she was going to the tomb to weep there. 31 വീട്ടിൽ അവളോടുകൂടെ ഇരുന്നു അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന യെഹൂദന്മാർ, മറിയ വേഗം എഴുന്നേറ്റു പോകുന്നതു കണ്ടിട്ടു അവൾ കല്ലറെക്കൽ കരവാൻ പോകുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചു പിൻചെന്നു. 31 तब जो यहूदी उसके साय घर में थे, और उसे शान्‍ति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरन्‍त उठके बाहर गई है और यह समझकर कि वह कब्र पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो लिथे।
32 Now when Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet, saying to him, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." 32 യേശു ഇരിക്കുന്നേടത്തു മറിയ എത്തി അവനെ കണ്ടിട്ടു അവന്റെ കാൽക്കൽ വീണു: കർത്താവേ, നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 32 जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु या, तो उसे देखते ही उसके पांवोंपर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता।
33 When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come with her also weeping, he was deeply moved in his spirit and greatly troubled. 33 അവൾ കരയുന്നതും അവളോടുകൂടെ വന്ന യെഹൂദന്മാർ കരയുന്നതും യേശു കണ്ടിട്ടു ഉള്ളം നൊന്തു കലങ്ങി: 33 जब यीशु न उस को और उन यहूदियोंको जो उसके साय आए थे रोते हुए देखा, तो आत्क़ा में बहुत ही उदास हुआ, और घबरा कर कहा, तुम ने उसे कहां रखा है
34 And he said, "Where have you laid him?" They said to him, "Lord, come and see." 34 '''അവനെ വെച്ചതു എവിടെ എന്നു ചോദിച്ചു. കർത്താവേ, വന്നു കാൺക എന്നു അവർ അവനോടു പറഞ്ഞു. ''' 34 उन्‍होंने उस से कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले।
35 Jesus wept. 35 യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു. 35 यीशु के आंसू बहने लगे।
36 So the Jews said, "See how he loved him!" 36 ആകയാൽ യെഹൂദന്മാർ: കണ്ടോ അവനോടു എത്ര പ്രിയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 36 तब यहूदी कहने लगे, देखो, वह उस से कैसी प्रीति रखता या।
37 But some of them said, "Could not he who opened the eyes of the blind man also have kept this man from dying?" 37 ചിലരോ: കുരുടന്റെ കണ്ണു തുറന്ന ഇവന്നു ഇവനെയും മരിക്കാതാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു. 37 परन्‍तु उन में से कितनोंने कहा, क्‍या यह जिस ने अन्‍धे की आंखें खोली, यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता
38 Then Jesus, deeply moved again, came to the tomb. It was a cave, and a stone lay against it. 38 യേശു പിന്നെയും ഉള്ളംനൊന്തു കല്ലറെക്കൽ എത്തി; അതു ഒരു ഗുഹ ആയിരുന്നു; ഒരു കല്ലും അതിന്മേൽ വെച്ചിരുന്നു. 38 यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, वह एक गुफा यी, और एक पत्यर उस पर धरा या।
39 Jesus said, "Take away the stone." Martha, the sister of the dead man, said to him, "Lord, by this time there will be an odor, for he has been dead four days." 39 '''കല്ലു നീക്കുവിൻ എന്നു യേശു പറഞ്ഞു മരിച്ചവന്റെ സഹോദരിയായ മാർത്ത: കർത്താവേ, നാറ്റം വെച്ചുതുടങ്ങി; നാലുദിവസമായല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. ''' 39 यीशु ने कहा; पत्यर को उठाओ: उस मरे हुए की बहिन मरया उस से कहने लगी, हे प्रभु, उस में से अब तो र्दुगंध आती है क्‍योंकि उसे मरे चार दिन हो गए।
40 Jesus said to her, "Did I not tell you that if you believed you would see the glory of God?" 40 '''യേശു അവളോടു: വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും എന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പറഞ്ഞില്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു. ''' 40 यीशु ने उस से कहा, क्‍या मैं ने तुझ से न कहा ााि कि यदि तू विश्वास करेगी, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी।
41 So they took away the stone. And Jesus lifted up his eyes and said, "Father, I thank you that you have heard me. 41 '''അവർ കല്ലു നീക്കി. യേശു മേലോട്ടു നോക്കി: പിതാവേ, നീ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു. ''' 41 तब उन्‍होंने उस पत्यर को हटाया, फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू ने मेरी सुन ली है।
42 I knew that you always hear me, but I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent me." 42 '''നീ എപ്പോഴും എന്റെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും നീ എന്നെ അയച്ചു എന്നു ചുറ്റും നില്ക്കുന്ന പുരുഷാരം വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നു അവരുടെ നിമിത്തം ഞാൻ പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ''' 42 और मै जानता या, कि तू सदा मेरी सुनता है, परन्‍तु जो भीड़ आस पास खड़ी है, उन के कारण मैं ने यह कहा, जिस से कि वे विश्वास करें, कि तू ने मुझे भेजा है।
43 When he had said these things, he cried out with a loud voice, "Lazarus, come out." 43 '''ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ: ലാസരേ, പുറത്തുവരിക എന്നു ഉറക്കെ വിളിച്ചു. ''' 43 यह कहकर उस ने बड़े शब्‍द से पुकारा, कि हे लाजर, निकल आ।
44 The man who had died came out, his hands and feet bound with linen strips, and his face wrapped with a cloth. Jesus said to them, "Unbind him, and let him go." 44 '''മരിച്ചവൻ പുറത്തുവന്നു; അവന്റെ കാലും കയ്യും ശീലകൊണ്ടു കെട്ടിയും മുഖം റൂമാൽകൊണ്ടു മൂടിയുമിരുന്നു. അവന്റെ കെട്ടു അഴിപ്പിൻ; അവൻ പോകട്ടെ എന്നു യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു. ''' 44 जो मर गया या, वह कफन से हाथ पांव बन्‍धे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ यारू यीशु ने उन से कहा, उसे खोलकर जाने दो।।
45 Many of the Jews therefore, who had come with Mary and had seen what he did, believed in him, 45 മറിയയുടെ അടുക്കൽ വന്ന യെഹൂദന്മാരിൽ പലരും അവൻ ചെയ്തതു കണ്ടിട്ടു അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. 45 तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे, और उसका यह काम देखा या, उन में से बहुतोंने उस पर विश्वास किया।
46 but some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. 46 എന്നാൽ ചിലർ പരീശന്മാരുടെ അടുക്കൽ പോയി യേശു ചെയ്തതു അവരോടു അറിയിച്ചു. 46 परन्‍तु उन में से कितनोंने फरीसियोंके पास जाकर यीशु के कामोंका समाचार दिया।।
47 So the chief priests and the Pharisees gathered the Council and said, "What are we to do? For this man performs many signs. 47 മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും സംഘം കൂടി: നാം എന്തു ചെയ്യേണ്ടു? ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. 47 इस पर महाथाजकोंऔर फरीसियोंने मुख्य सभा के लोगोंको इकट्ठा करके कहा, हम करते क्‍या हैं यह मनुष्य तो बहुत चिन्‍ह दिखाता है।
48 If we let him go on like this, everyone will believe in him, and the Romans will come and take away both our place and our nation." 48 അവനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടേച്ചാൽ എല്ലാവരും അവനിൽ വിശ്വസിക്കും; റോമക്കാരും വന്നു നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെയും ജനത്തെയും എടുത്തുകളയും എന്നു പറഞ്ഞു. 48 यदि हम उसे योंही छोड़ दे, तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनोंपर अधिक्कारने कर लेंगे।
49 But one of them, Caiaphas, who was high priest that year, said to them, "You know nothing at all. 49 അവരിൽ ഒരുത്തൻ, ആ സംവത്സരത്തെ മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫാവു തന്നേ, അവരോടു: നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല; 49 तब उन में से काइफा नाम एक व्यक्ति ने जो उस वर्ष का महाथाजक या, उन से कहा, तुम कुछ नहीं जानते।
50 Nor do you understand that it is better for you that one man should die for the people, not that the whole nation should perish." 50 ജനം മുഴുവനും നശിച്ചുപോകാതവണ്ണം ഒരു മനുഷ്യൻ ജാതിക്കു വേണ്ടി മരിക്കുന്നതു നന്നു എന്നു ഓർക്കുന്നതുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 50 और न यह सोचते हो, कि तुम्हारे लिथे यह भला है, कि हमारे लोगोंके लिथे एक मनुष्य मरे, और न यह, कि सारी जाति नाश हो।
51 He did not say this of his own accord, but being high priest that year he prophesied that Jesus would die for the nation, 51 അവൻ ഇതു സ്വയമായി പറഞ്ഞതല്ല, താൻ ആ സംവത്സരത്തെ മഹാപുരോഹിതൻ ആകയാൽ ജനത്തിന്നു വേണ്ടി യേശു മരിപ്പാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നു പ്രവചിച്ചതത്രേ. 51 यह बात उस ने अपक्की ओर से न कही, परन्‍तु उस वर्ष का महाथाजक होकर भविष्यद्वणी की, कि यीशु उस जाति के लिथे मरेगा।
52 and not for the nation only, but also to gather into one the children of God who are scattered abroad. 52 ജനത്തിന്നു വേണ്ടി മാത്രമല്ല ചിതറിയിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഒന്നായിട്ടു ചേർക്കേണ്ടതിന്നും തന്നേ. 52 और न केवल उस जाति के लिथे, बरन इसलिथे भी, कि परमेश्वर की तित्तर बित्तर सन्‍तानोंको एक कर दे।
53 So from that day on they made plans to put him to death. 53 അന്നു മുതൽ അവർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ ആലോചിച്ചു. 53 सो उसी दिन से वे उसके मार डालने की सम्मति करने लगे।।
54 Jesus therefore no longer walked openly among the Jews, but went from there to the region near the wilderness, to a town called Ephraim, and there he stayed with the disciples. 54 അതുകൊണ്ടു യേശു യെഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ പിന്നെ പരസ്യമായി നടക്കാതെ അവിടം വിട്ടു മരുഭൂമിക്കരികെ എഫ്രയീം എന്ന പട്ടണത്തിലേക്കു വാങ്ങി ശിഷ്യന്മാരുമായി അവിടെ പാർത്തു. 54 इसलिथे यीशु उस समय से यहूदियोंमें प्रगट होकर न फिरा; परन्‍तु वहां से जंगल के निकट के देख में इफ्राईम नाम, एक नगर को चला गया; और अपके चेलोंके साय वहीं रहने लगा।
55 Now the Passover of the Jews was at hand, and many went up from the country to Jerusalem before the Passover to purify themselves. 55 യെഹൂദന്മാരുടെ പെസഹ അടുത്തിരിക്കയാൽ പലരും തങ്ങൾക്കു ശുദ്ധിവരുത്തുവാൻ പെസഹെക്കു മുമ്പെ നാട്ടിൽ നിന്നു യെരൂശലേമിലേക്കു പോയി. 55 और यहूदियोंका फसह निकट या, और बहुतेरे लोग फसह से पहिले दिहात से यरूशलेम को गए कि अपके आप को शुद्ध करें।
56 They were looking for Jesus and saying to one another as they stood in the temple, "What do you think? That he will not come to the feast at all?" 56 അവർ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ചു ദൈവാലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടു: എന്തു തോന്നുന്നു? അവൻ പെരുനാൾക്കു വരികയില്ലയോ എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 56 सो वे यीशु को ढूंढ़ने और मन्‍दिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्‍या समझते हो
57 Now the chief priests and the Pharisees had given orders that if anyone knew where he was, he should let them know, so that they might arrest him. 57 എന്നാൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും അവനെ പിടിക്കേണം എന്നു വെച്ചു അവൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടം ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ അറിവു തരേണമെന്നു കല്പന കൊടുത്തിരുന്നു. 57 क्‍या वह पर्ब्‍ब में नहीं आएगा और महाथाजकोंऔर फरीसियोंने भी आज्ञा दे रखी यी, कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहां है तो बताए, कि उसे पकड़ लें।।