John 4

1 Now when Jesus learned that the Pharisees had heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John 1 യേശു യോഹന്നാനെക്കാൾ അധികം ശിഷ്യന്മാരെ ചേർത്തു സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പരീശന്മാർ കേട്ടു എന്നു കർത്താവു അറിഞ്ഞപ്പോൾ — 1 फिर जब प्रभु को मालूम हुआ, कि फरीसियोंने सुना है, कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता, और उन्‍हें बपतिस्क़ा देता है।
2 (although Jesus himself did not baptize, but only his disciples), 2 ശിഷ്യന്മാർ അല്ലാതെ, യേശു തന്നേ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചില്ലതാനും — 2 (यद्यपि यीशु आप नहीं बरन उसके चेले बपतिस्क़ा देते थे)।
3 he left Judea and departed again for Galilee. 3 അവൻ യെഹൂദ്യദേശം വിട്ടു പിന്നെയും ഗലീലെക്കു യാത്രയായി. അവൻ ശമര്യയിൽകൂടി കടന്നുപോകേണ്ടിവന്നു. 3 तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया।
4 And he had to pass through Samaria. 5 അങ്ങനെ അവൻ സുഖാർ എന്നൊരു ശമര്യപട്ടണത്തിൽ യാക്കോബ് തന്റെ പുത്രനായ യോസേഫിന്നു കൊടുത്ത നിലത്തിന്നരികെ എത്തി. അവിടെ യാക്കോബിന്റെ ഉറവുണ്ടായിരുന്നു. യേശു വഴി നടന്നു ക്ഷീണിച്ചിട്ടു ഉറവിന്നരികെ ഇരുന്നു; അപ്പോൾ ഏകദേശം ആറാം മണിനേരം ആയിരുന്നു. 4 और उस को सामरिया से होकर जाना अवश्य या।
5 So he came to a town of Samaria called Sychar, near the field that Jacob had given to his son Joseph. 7 ഒരു ശമര്യസ്ത്രീ വെള്ളം കോരുവാൻ വന്നു; യേശു അവളോടു: '''“എനിക്കു കുടിപ്പാൻ തരുമോ ”''' എന്നു ചോദിച്ചു. 5 सो वह सूखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है, जिस याकूब ने अपके पुत्र यूसुफ को दिया या।
6 Jacob's well was there; so Jesus, wearied as he was from his journey, was sitting beside the well. It was about the sixth hour. 8 അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെ കൊള്ളുവാൻ പട്ടണത്തിൽ പോയിരുന്നു. 6 और याकूब का कूआं भी वहीं या; सो यीशु मार्ग का यका हुआ उस कूएं पर योंही बैठ गया, और यह बात छठे घण्‍टे के लगभग हुई।
7 There came a woman of Samaria to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." 9 ശമര്യസ്ത്രീ അവനോടു: നീ യെഹൂദൻ ആയിരിക്കെ ശമര്യക്കാരത്തിയായ എന്നോടു കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നതു എങ്ങനെ എന്നു പറഞ്ഞു. യെഹൂദന്മാർക്കും ശമര്യർക്കും തമ്മിൽ സമ്പർക്കമില്ല — 7 इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई: यीशु ने उस से कहा, मुझे पानी पिला।
8 (For his disciples had gone away into the city to buy food.) 10 അതിന്നു യേശു: '''“നീ ദൈവത്തിന്റെ ദാനവും നിന്നോടു കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നവൻ ആരെന്നും അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ നീ അവനോടു ചോദിക്കയും അവൻ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്കു തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു”''' എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 8 क्‍योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे।
9 The Samaritan woman said to him, "How is it that you, a Jew, ask for a drink from me, a woman of Samaria?" (For Jews have no dealings with Samaritans.) 11 സ്ത്രീ അവനോടു: യജമാനനേ, നിനക്കു കോരുവാൻ പാത്രം ഇല്ലല്ലോ; കിണറു ആഴമുള്ളതാകുന്നു; പിന്നെ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്കു എവിടെ നിന്നു? 9 उस सामरी स्त्री ने उस से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्‍योंमांगता है (क्‍योंकि यहूदी सामरियोंके साय किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते)।
10 Jesus answered her, "If you knew the gift of God, and who it is that is saying to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water." 12 നമ്മുടെ പിതാവായ യാക്കോബിനെക്കാൾ നീ വലിയവനോ? അവൻ ആകുന്നു ഈ കിണറു ഞങ്ങൾക്കു തന്നതു; അവനും അവന്റെ മക്കളും മൃഗങ്ങളും ഇതിലെ വെള്ളം കുടിച്ചുപോന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 10 यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के बरदान को जानती, और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझ से कहता है; मुझे पानी पिला तो तू उस से मांगती, और वह तुझे जीवन का जल देता।
11 The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw water with, and the well is deep. Where do you get that living water? 13 യേശു അവളോടു: '''“ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന്നു എല്ലാം പിന്നെയും ദാഹിക്കും. ''' 11 स्त्री ने उस से कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कूआं गहिरा है: तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहा से आया
12 Are you greater than our father Jacob? He gave us the well and drank from it himself, as did his sons and his livestock." 14 '''ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന്നോ ഒരുനാളും ദാഹിക്കയില്ല; ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനിൽ നിത്യജീവങ്കലേക്കു പൊങ്ങിവരുന്ന നീരുറവായിത്തീരും”''' എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12 क्‍या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिस ने हमें यह कूआं दिया; और आपक्की अपके सन्‍तान, और अपके ढारोंसमेत उस में से पीया
13 Jesus said to her, "Everyone who drinks of this water will be thirsty again, 15 സ്ത്രീ അവനാടു: യജമാനനേ, എനിക്കു ദാഹിക്കാതെയും ഞാൻ കോരുവാൻ ഇവിടത്തോളം വരാതെയുമിരിക്കേണ്ടതിന്നു ആ വെള്ളം എനിക്കു തരേണം എന്നു പറഞ്ഞു. 13 यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि जो कोई यह जल पीएगा वह फिर पियासा होगा।
14 but whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty forever. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." 16 യേശു അവളോടു: '''“പോയി ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരിക”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 14 परन्‍तु जो कोई उस जल में से पीएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनन्‍तकाल तक पियासा न होगा: बरन जो जल मैं उसे दूंगा, वह उस में एक सोता बन जाएगा जो अनन्‍त जीवन के लिथे उमड़ता रहेगा।
15 The woman said to him, "Sir, give me this water, so that I will not be thirsty or have to come here to draw water." 17 എനിക്കു ഭർത്താവു ഇല്ല എന്നു സ്ത്രീ അവനോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന്നു: '''“എനിക്കു ഭർത്താവു ഇല്ല എന്നു നീ പറഞ്ഞതു ശരി. ''' 15 सी ने उस से कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न होऊं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं।
16 Jesus said to her, "Go, call your husband, and come here." 18 '''അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാർ നിനക്കു ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇപ്പോൾ ഉള്ളവനോ ഭർത്താവല്ല; നീ പറഞ്ഞതു സത്യം തന്നേ”''' എന്നു യേശു പറഞ്ഞു. 16 यीशु ने उस से कहा, जा, अपके पति को यहां बुला ला।
17 The woman answered him, "I have no husband." Jesus said to her, "You are right in saying, 'I have no husband'; 19 സ്ത്രീ അവനോടു: യജമാനനേ, നീ പ്രവാചകൻ എന്നു ഞാൻ കാണുന്നു. 17 स्त्री ने उत्तर दिया, कि मैं बिना पति की हूं: यीशु ने उस से कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं।
18 for you have had five husbands, and the one you now have is not your husband. What you have said is true." 20 ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈ മലയിൽ നമസ്കരിച്ചുവന്നു; നമസ്കരിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥലം യെരൂശലേമിൽ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 18 क्‍योंकि तू पांच पति कर चुकी है, और जिस के पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं; यह तू ने सच कहा है।
19 The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet. 21 യേശു അവളോടു പറഞ്ഞതു: '''“സ്ത്രീയേ, എന്റെ വാക്കു വിശ്വസിക്ക; നിങ്ങൾ പിതാവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നതു ഈ മലയിലും അല്ല യെരൂശലേമിലും അല്ല എന്നുള്ള നാഴിക വരുന്നു. ''' 19 स्त्री ने उस से कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है।
20 Our fathers worshiped on this mountain, but you say that in Jerusalem is the place where people ought to worship." 22 '''നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോ അറിയുന്നതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു; രക്ഷ യെഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നതു. ''' 20 हमारे बापदादोंने उसी पहाड़ पर भजन किया: और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है।
21 Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. 23 '''സത്യനമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു; ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു. തന്നേ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ആയിരിക്കേണം എന്നു പിതാവു ഇച്ഛിക്കുന്നു. ''' 21 यीशु ने उस से कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में।
22 You worship what you do not know; we worship what we know, for salvation is from the Jews. 24 '''ദൈവം ആത്മാവു ആകുന്നു; അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കേണം. ''' 22 तुम जिसे नहीं जानते, उसका भजन करते हो; और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं; क्‍योंकि उद्धार यहूदियोंमें से है।
23 But the hour is coming, and is now here, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such people to worship him. 25 സ്ത്രീ അവനോടു: മശീഹ — എന്നുവെച്ചാൽ ക്രിസ്തു — വരുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; അവൻ വരുമ്പോൾ സകലവും അറിയിച്ചുതരും എന്നു പറഞ്ഞു. 23 परन्‍तु वह समय आता है, बरन अब भी है जिस में सच्‍चे भक्त पिता का भजन आत्क़ा और सच्‍चाई से करेंगे, क्‍योंकि पिता अपके लिथे ऐसे ही भजन करनेवालोंको ढूंढ़ता है।
24 God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth." 26 യേശു അവളോടു: '''“നിന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നേ മശീഹ ”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 24 परमेश्वर आत्क़ा है, और अवश्य है कि उसके भजन करनेवाले आत्क़ा और सच्‍चाई से भजन करें।
25 The woman said to him, "I know that Messiah is coming (he who is called Christ). When he comes, he will tell us all things." 27 ഇതിന്നിടയിൽ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വന്നു അവൻ സ്ത്രീയോടു സംസാരിക്കയാൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എങ്കിലും: നീ എന്തു ചോദിക്കുന്നു? അവളോടു എന്തു സംസാരിക്കുന്നു എന്നു ആരും ചോദിച്ചില്ല. 25 स्त्री ने उस से कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रीस्‍तुस कहलाता है, आनेवाला है; जब वह आएगा, तो हमें सब बातें बता देगा।
26 Jesus said to her, "I who speak to you am he." 28 അനന്തരം സ്ത്രീ പാത്രം വെച്ചിട്ടു പട്ടണത്തിൽ ചെന്നു ജനങ്ങളോടു: 26 यीशु ने उस से कहा, मैं जो तुझ से बोल रहा हूं, वही हूं।।
27 Just then his disciples came back. They marveled that he was talking with a woman, but no one said, "What do you seek?" or, "Why are you talking with her?" 29 ഞാൻ ചെയ്തതു ഒക്കെയും എന്നോടു പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ വന്നുകാണ്മിൻ; അവൻ പക്ഷേ ക്രിസ്തു ആയിരിക്കുമോ എന്നു പറഞ്ഞു. 27 इतने में उसके चेले आ गए, और अचम्भा करने लगे, कि वह स्त्री से बातें कर रहा है; तौभी किसी ने न कहा, कि तू क्‍या चाहता है या किस लिथे उस से बातें करता है।
28 So the woman left her water jar and went away into town and said to the people, 30 അവർ പട്ടണത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. 28 तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चक्की गई, और लोगोंसे कहने लगी।
29 "Come, see a man who told me all that I ever did. Can this be the Christ?" 31 അതിന്നിടയിൽ ശിഷ്യന്മാർ അവനോടു: റബ്ബീ, ഭക്ഷിച്ചാലും എന്നു അപേക്ഷിച്ചു. 29 आओ, एक मनुष्य को देखो, जिस ने सब कुछ जो मैं ने किया मुझे बता दिया: कहीं यह तो मसीह नहीं है
30 They went out of the town and were coming to him. 32 അതിന്നു അവൻ: '''“നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ആഹാരം ഭക്ഷിപ്പാൻ എനിക്കു ഉണ്ടു”''' എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. 30 सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे।
31 Meanwhile the disciples were urging him, saying, "Rabbi, eat." 33 ആകയാൽ വല്ലവനും അവന്നു ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊണ്ടുവന്നുവോ എന്നു ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 31 इतने में उसके चेले यीशु से यह बिनती करने लगे, कि हे रब्‍बी, कुछ खा ले।
32 But he said to them, "I have food to eat that you do not know about." 34 യേശു അവരോടു പറഞ്ഞതു: '''“എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തു അവന്റെ പ്രവൃത്തി തികെക്കുന്നതു തന്നെ എന്റെ ആഹാരം. ''' 32 परन्‍तु उस ने उन से कहा, मेरे पास खाने के लिथे ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते।
33 So the disciples said to one another, "Has anyone brought him something to eat?" 35 '''ഇനി നാലു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടു കൊയ്ത്തു വരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലയോ? നിങ്ങൾ തല പൊക്കി നോക്കിയാൽ നിലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നേ കൊയ്ത്തിന്നു വെളുത്തിരിക്കുന്നതു കാണും”''' എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 33 तब चेलोंने आपस में कहा, क्‍या कोई उसके लिथे कुछ खाने को लाया है
34 Jesus said to them, "My food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. 36 '''“വിതെക്കുന്നവനും കൊയ്യുന്നവനും ഒരുമിച്ചു സന്തോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കൊയ്യുന്നവൻ കൂലി വാങ്ങി നിത്യജീവങ്കലേക്കു വിളവു കൂട്ടിവെക്കുന്നു. ''' 34 यीशु ने उन से कहा, मेरा भोजन यह है, कि अपके भेजनेवाले की इच्‍छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं।
35 Do you not say, 'There are yet four months, then comes the harvest'? Look, I tell you, lift up your eyes, and see that the fields are white for harvest. 37 '''വിതെക്കുന്നതു ഒരുത്തൻ, കൊയ്യുന്നതു മറ്റൊരുത്തൻ എന്നുള്ള പഴഞ്ചൊൽ ഇതിൽ ഒത്തിരിക്കുന്നു. ''' 35 क्‍या तुम नहीं कहते, कि कटनी होने में अब भी चार महीने पके हैं देखो, मैं तुम से कहता हूं, अपक्की आंखे उठाकर खेतोंपर दृष्‍टि डालो, कि वे कटनी के लिथे पक चुके हैं।
36 Already the one who reaps is receiving wages and gathering fruit for eternal life, so that sower and reaper may rejoice together. 38 '''നിങ്ങൾ അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തതു കൊയ്‍വാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നു; മറ്റുള്ളവർ അദ്ധ്വാനിച്ചു; അവരുടെ അദ്ധ്വാനഫലത്തിലേക്കു നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ''' 36 और काटनेवाला मजदूरी पाता, और अनन्‍त जीवन के लिथे फल बटोरता है; ताकि बोनेवाला और काटनेवाला दोनोंमिलकर आनन्‍द करें।
37 For here the saying holds true, 'One sows and another reaps.' 39 ഞാൻ ചെയ്തതു ഒക്കെയും അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു എന്നു സ്ത്രീ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ വാക്കു നിമിത്തം ആ പട്ടണത്തിലെ പല ശമര്യരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. 37 क्‍योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि बानेवाला और है और काटनेवाला और।
38 I sent you to reap that for which you did not labor. Others have labored, and you have entered into their labor." 40 അങ്ങനെ ശമര്യർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു തങ്ങളോടു കൂടെ പാർക്കേണം എന്നു അവനോടു അപേക്ഷിച്ചു; അവൻ രണ്ടുനാൾ അവിടെ പാർത്തു. 38 मैं ने तुम्हें वह खेत काटने के लिथे भेजा, जिस में तुम ने परिश्र्म नहीं किया: औरोंने परिश्र्म किया और तुम उन के परिश्र्म के फल में भागी हुए।।
39 Many Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony, "He told me all that I ever did." 41 ഏറ്റവും അധികംപേർ അവന്റെ വചനം കേട്ടു വിശ്വസിച്ചു: 39 और उस नगर के बहुत सामरियोंने उस स्त्री के कहने से, जिस ने यह गवाही दी यी, कि उस ने सब कुछ जो मैं ने किया है, मुझे बता दिया, विश्वास किया।
40 So when the Samaritans came to him, they asked him to stay with them, and he stayed there two days. 42 ഇനി നിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതു; ഞങ്ങൾ തന്നേ കേൾക്കയും അവൻ സാക്ഷാൽ ലോകരക്ഷിതാവു എന്നു അറികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു സ്ത്രീയോടു പറഞ്ഞു. 40 तब जब थे सामरी उसके पास आए, तो उस से बिनती करने लगे, कि हमारे यहां रह: सो वह वहां दो दिन तक रहा।
41 And many more believed because of his word. 43 രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു അവൻ അവിടം വിട്ടു ഗലീലെക്കു പോയി. 41 और उसके वचन के कारण और भी बहुतेरोंने विश्वास किया।
42 They said to the woman, "It is no longer because of what you said that we believe, for we have heard for ourselves, and we know that this is indeed the Savior of the world." 44 പ്രവാചകന്നു തന്റെ പിതൃദേശത്തു ബഹുമാനം ഇല്ല എന്നു യേശു തന്നേ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. 42 और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने की से विश्वास नहीं करते; क्‍योंकि हम ने आप ही सुन लिया, और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धारकर्ता है।।
43 After the two days he departed for Galilee. 45 അവൻ ഗലീലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഗലീലക്കാർ തങ്ങളും പെരുന്നാളിന്നു പോയി അവൻ യെരൂശലേമിൽവെച്ചു പെരുനാളിൽ ചെയ്തതു ഒക്കെയും കണ്ടതുകൊണ്ടു അവനെ അംഗീകരിച്ചു. 43 फिर उन दो दिनोंके बाद वह वहां से कूच करके गलील को गया।
44 (For Jesus himself had testified that a prophet has no honor in his own hometown.) 46 അവൻ പിന്നെയും താൻ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയ ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ വന്നു. അന്നു മകൻ രോഗിയായിരുന്നോരു രാജഭൃത്യൻ കഫർന്നഹൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 44 क्‍योंकि यीशु ने आप ही साझी दी, कि भविष्यद्वक्ता अपके देश में आदर नहीं पाता।
45 So when he came to Galilee, the Galileans welcomed him, having seen all that he had done in Jerusalem at the feast. For they too had gone to the feast. 47 യേശു യെഹൂദ്യദേശത്തുനിന്നു ഗലീലയിൽ വന്നു എന്നു അവൻ കേട്ടു അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു, തന്റെ മകൻ മരിപ്പാറായിരിക്കകൊണ്ടു അവൻ വന്നു അവനെ സൌഖ്യമാക്കേണം എന്നു അപേക്ഷിച്ചു. 45 जब वह गलील में आया, तो गलीली आनन्‍द के साय उस से मिले; क्‍योंकि जितने काम उस ने यरूशलेम में पर्ब्‍ब के समय किए थे, उन्‍होंने उन सब को देखा या, क्‍योंकि वे भी पर्ब्‍ब में गए थे।।
46 So he came again to Cana in Galilee, where he had made the water wine. And at Capernaum there was an official whose son was ill. 48 യേശു അവനോടു: '''“നിങ്ങൾ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടിട്ടല്ലാതെ വിശ്വസിക്കയില്ല ”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 46 तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उस ने पानी को दाख रस बनाया या: और राजा का कर्मचारी या जिस का पुत्र कफरनहूम में बीमार या।
47 When this man heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went to him and asked him to come down and heal his son, for he was at the point of death. 49 രാജഭൃത്യൻ അവനോടു: കർത്താവേ, പൈതൽ മരിക്കുംമുമ്പേ വരേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. 47 वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उस से बिनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे: क्‍योंकि वह मरने पर या।
48 So Jesus said to him, "Unless you see signs and wonders you will not believe." 50 യേശു അവനോടു: '''“പൊയ്ക്കൊൾക; നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു”''' എന്നു പറഞ്ഞു. യേശു പറഞ്ഞ വാക്കു വിശ്വസിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ പോയി. 48 यीशु ने उस से कहा, जब तक तुम चिन्‍ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे।
49 The official said to him, "Sir, come down before my child dies." 51 അവൻ പോകയിൽ അവന്റെ ദാസന്മാർ അവനെ എതിരേറ്റു മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 49 राजा के कर्मचारी ने उस से कहा; हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने के पहिले चल।
50 Jesus said to him, "Go; your son will live." The man believed the word that Jesus spoke to him and went on his way. 52 അവന്നു ഭേദം വന്ന നാഴിക അവരോടു ചോദിച്ചതിന്നു അവർ അവനോടു: ഇന്നലെ ഏഴുമണിക്കു പനി വിട്ടുമാറി എന്നു പറഞ്ഞു. 50 यीशु ने उस से कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है: उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की, और चला गया।
51 As he was going down, his servants met him and told him that his son was recovering. 53 ആകയാൽ നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു യേശു പറഞ്ഞ നാഴികയിൽ തന്നേ എന്നു അപ്പൻ ഗ്രഹിച്ചു താനും കുടുംബം ഒക്കെയും വിശ്വസിച്ചു. 51 वह मार्ग में जा रहा या, कि उसके दास उस से आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है।
52 So he asked them the hour when he began to get better, and they said to him, "Yesterday at the seventh hour the fever left him." 54 യേശു യെഹൂദ്യയിൽ നിന്നു ഗലീലയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇതു രണ്ടാമത്തെ അടയാളമായിട്ടു ചെയ്തു. 52 उस न उन से पूछा कि किस घड़ी वह अच्‍दा होने लगा उन्‍होंने उस से कहा, कल सातवें घण्‍टे में उसका ज्‍वर उतर गया।
53 The father knew that was the hour when Jesus had said to him, "Your son will live." And he himself believed, and all his household. 53 तब पिता जान गया, कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उस से कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उस ने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया।
54 This was now the second sign that Jesus did when he had come from Judea to Galilee. 54 यह दूसरा आश्‍चर्यकर्म या, जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया।।