John 3

1 Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. 1 പരീശന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യെഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പ്രമാണിയായി നിക്കോദേമൊസ് എന്നു പേരുള്ളോരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 1 फरीसियोंमें से नीकुदेमुस नाम एक मनुष्य या, जो यहूदियोंका सरदार या।
2 This man came to Jesus by night and said to him, "Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him." 2 അവൻ രാത്രിയിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവനോടു: റബ്ബീ, നീ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു; ദൈവം തന്നോടു കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്ന ഈ അടയാളങ്ങളെ ചെയ്‍വാൻ ആർക്കും കഴികയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 2 उस ने रात को यीशु के पास आकर उस से कहा, हे रब्‍बी, हम जानते हैं, कि तू परमेश्वर की आरे से गुरू हो कर अया है; क्‍योंकि कोई इन चिन्‍होंको जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साय न हो, तो नहीं दिखा सकता।
3 Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again he cannot see the kingdom of God." 3 യേശു അവനോടു: '''“ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു; പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണ്മാൻ ആർക്കും കഴിയകയില്ല ”''' എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 3 यीशु ने उस को उत्तर दिया; कि मैं तुझ से सच सच कहता हूं, यदि कोई नथे सिक्के से न जन्क़ें तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता।
4 Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?" 4 നിക്കോദെമൊസ് അവനോടു: മനുഷ്യൻ വൃദ്ധനായശേഷം ജനിക്കുന്നതു എങ്ങനെ? രണ്ടാമതും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കടന്നു ജനിക്കാമോ എന്നു ചോദിച്ചു. 4 नीकुदेमुस ने उस से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, तो क्‍योंकर जन्क़ ले सकता है
5 Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. 5 അതിന്നു യേശു: '''“ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു: വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴികയില്ല. ''' 5 यीशु ने उत्तर दिया, कि मैं तुझ से सच सच कहता हूं; जब तक कोई मनुष्य जल और आत्क़ा से न जन्क़े तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
6 That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. 6 '''ജഡത്താൽ ജനിച്ചതു ജഡം ആകുന്നു; ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചതു ആത്മാവു ആകുന്നു. ''' 6 क्‍योंकि जो शरीर से जन्क़ा है, वह शरीर है; और जो आत्क़ा से जन्क़ा है, वह आत्क़ा है।
7 Do not marvel that I said to you, 'You must be born again.' 7 '''നിങ്ങൾ പുതുതായി ജനിക്കേണം എന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പറകയാൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുതു. ''' 7 अचम्भा न कर, कि मैं ने तुझ से कहा; कि तुम्हें नथे सिक्के से जन्क़ लेना अवश्य है।
8 The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit." 8 '''കാറ്റു ഇഷ്ടമുള്ളേടത്തു ഊതുന്നു; അതിന്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നു; എങ്കിലും അതു എവിടെനിന്നു വരുന്നു എന്നും എവിടേക്കു പോകുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല; ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവൻ എല്ലാം അതുപോലെ ആകുന്നു”''' എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 8 हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्‍द सुनता है, परन्‍तु नहीं जानता, कि वह कहां से आती और किधर को जाती है जो कोई आत्क़ा से जन्क़ा है वह ऐसा ही है।
9 Nicodemus said to him, "How can these things be?" 9 നിക്കോദേമൊസ് അവനോടു: ഇതു എങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നു ചോദിച്ചു. 9 नीकुदेमुस ने उस को उत्तर दिया; कि थे बातें क्‍योंकर हो सकती हैं
10 Jesus answered him, "Are you the teacher of Israel and yet you do not understand these things? 10 യേശു അവനോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: '''“നീ യിസ്രായേലിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നിട്ടും ഇതു അറിയുന്നില്ലയോ? ''' 10 यह सुनकर यीशु ने उस से कहा; तू इस्‍त्राएलियोंका गुरू हो कर भी क्‍या इन बातोंको नहीं समझता।
11 Truly, truly, I say to you, we speak of what we know, and bear witness to what we have seen, but you do not receive our testimony. 11 '''ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു: ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതു പ്രസ്താവിക്കയും കണ്ടതു സാക്ഷീകരിക്കയും ചെയ്യുന്നു: ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ലതാനും. ''' 11 मैं तुझ से सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं, वह कहते हैं, और जिसे हम ने देखा है उस की गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते।
12 If I have told you earthly things and you do not believe, how can you believe if I tell you heavenly things? 12 '''ഭൂമിയിലുള്ളതു നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളതു നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? ''' 12 जब मैं ने तुम से पृय्‍वी की बातें कहीं, और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुम से स्‍वर्ग की बातें कहूं, तो फिर क्‍योंकर प्रतीति करोगे
13 No one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man. 13 '''സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവന്ന (വനായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ) മനുഷ്യപുത്രൻ അല്ലാതെ ആരും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറീട്ടില്ല. ''' 13 और कोई स्‍वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वहीं जो स्‍वर्ग से उतरा, अर्यात्‍ मनुष्य का पुत्र जो स्‍वर्ग में है।
14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, 14 '''മോശെ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു. ''' 14 और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए।
15 that whoever believes in him may have eternal life. 15 '''അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. ''' 15 ताकि जो कोई विश्वास करे उस में अनन्‍त जीवन पाए।।
16 "For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. 16 തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. 16 क्‍योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उस ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो, परन्‍तु अनन्‍त जीवन पाए।
17 For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. 17 ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിൽ അയച്ചതു ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനത്രേ. 17 परमेश्वर ने अपके पुत्र को जगत में इसलिथे नहीं भेजा, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे परन्‍तु इसलिथे कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए।
18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. 18 അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു ന്യായവിധി ഇല്ല; വിശ്വസിക്കാത്തവന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏകജതാനായ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കായ്കയാൽ ന്യായവിധി വന്നുകഴിഞ്ഞു. 18 जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परन्‍तु जो उस पर विश्वास नहीं करता, वह दोषी ठहरा चुका; इसलिथे कि उस ने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया।
19 And this is the judgment: the light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light because their deeds were evil. 19 ന്യായവിധി എന്നതോ, വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളതു ആകയാൽ അവർ വെളിച്ചത്തെക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചതു തന്നേ. 19 और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्योंने अन्‍धकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्‍योंकि उन के काम बुरे थे।
20 For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. 20 തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എല്ലാം വെളിച്ചത്തെ പകെക്കുന്നു; തന്റെ പ്രവൃത്തിക്കു ആക്ഷേപം വരാതിരിപ്പാൻ വെളിച്ചത്തിങ്കലേക്കു വരുന്നതുമില്ല. 20 क्‍योंकि जो कोई बुराई करता है, वह ज्योति से बैर रखता है, और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामोंपर दोष लगाया जाए।
21 But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his deeds have been carried out in God." 21 സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനോ, തന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കയാൽ അതു വെളിപ്പെടേണ്ടതിന്നു വെളിച്ചത്തിങ്കലേക്കു വരുന്നു. 21 परन्‍तु जो सच्‍चाई पर चलता हैख्‍ वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रगट हों, कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं।
22 After this Jesus and his disciples went into the Judean countryside, and he remained there with them and was baptizing. 22 അതിന്റെ ശേഷം യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായി യെഹൂദ്യദേശത്തു വന്നു അവരോടുകൂടെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 22 इस के बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए; और वह वहां उन के सायर रहकर बपतिस्क़ा देने लगा।
23 John also was baptizing at Aenon near Salim, because water was plentiful there, and people were coming and being baptized 23 യോഹന്നാനും ശലേമിന്നു അരികത്തു ഐനോനിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു; അവിടെ വളരെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു; ആളുകൾ വന്നു സ്നാനം ഏറ്റു. 23 और यूहन्ना भी शालेम् के निकट ऐनोन में बपतिस्क़ा देता या। क्‍योंकि वहां बहुत जल या और लोग आकर बपतिस्क़ा लेते थे।
24 (for John had not yet been put in prison). 24 അന്നു യോഹന്നാനെ തടവിൽ ആക്കിയിരുന്നില്ല. 24 क्‍योंकि यूहन्ना उस समय तक जेलखाने में नहीं डाला गया या।
25 Now a discussion arose between some of John's disciples and a Jew over purification. 25 യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർക്കു ഒരു യെഹൂദനുമായി ശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ചു ഒരു വാദം ഉണ്ടായി; 25 वहां यूहन्ना के चेलोंका किसी यहूदी के साय शुद्धि के विषय में वाद-विवाद हुआ।
26 And they came to John and said to him, "Rabbi, he who was with you across the Jordan, to whom you bore witness--look, he is baptizing, and all are going to him." 26 അവർ യോഹന്നാന്റെ അടുക്കൽവന്നു അവനോടു: റബ്ബീ, യോർദ്ദാന്നക്കരെ നിന്നോടുകൂടെ ഇരുന്നവൻ, നീ സാക്ഷീകരിച്ചുട്ടുള്ളവൻ തന്നേ, ഇതാ, സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു; എല്ലാവരും അവന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 26 और उन्‍होंने यूहन्ना के पास आकर उस से कहा, हे रब्‍बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साय या, और जिस की तू ने गवाही दी है देख, वह बपतिस्क़ा देता है, और सब उसके पास आते हैं।
27 John answered, "A person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. 27 അതിന്നു യോഹന്നാൻ: സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ മനുഷ്യന്നു ഒന്നും ലഭിപ്പാൻ കഴികയില്ല. 27 यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्‍वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता।
28 You yourselves bear me witness, that I said, 'I am not the Christ, but I have been sent before him.' 28 ഞാൻ ക്രിസ്തു അല്ല, അവന്നു മുമ്പായി അയക്കപ്പെട്ടവനത്രേ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്നു നിങ്ങൾ തന്നേ എനിക്കു സാക്ഷികൾ ആകുന്നു; 28 तुम तो आप ही मेरे गवाह हो, कि मैं ने कहा, मैं मसीह नहीं, परन्‍तु उसके आगे भेजा गया हूं।
29 The one who has the bride is the bridegroom. The friend of the bridegroom, who stands and hears him, rejoices greatly at the bridegroom's voice. Therefore this joy of mine is now complete. 29 മണവാട്ടി ഉള്ളവൻ മണവാളൻ ആകുന്നു; മണവാളന്റെ സ്നേഹിതനോ നിന്നു മണവാളന്റെ സ്വരം കേട്ടിട്ടു അത്യന്തം സന്തോഷിക്കുന്നു; ഈ എന്റെ സന്തോഷം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. 29 जिस की दुलहिन है, वही दूल्हा है: परन्‍तु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उस की सुनता है, दूल्हे के शब्‍द से बहुत हिर्षत होता है; अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है।
30 He must increase, but I must decrease." 30 അവൻ വളരേണം, ഞാനോ കുറയേണം എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 30 अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं।।
31 He who comes from above is above all. He who is of the earth belongs to the earth and speaks in an earthly way. He who comes from heaven is above all. 31 മേലിൽ നിന്നു വരുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും മീതെയുള്ളവൻ; ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ ഭൌമികൻ ആകുന്നു; ഭൌമികമായതു സംസാരിക്കുന്നു; സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു വരുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും മീതെയുള്ളവനായി താൻ കാൺകെയും കേൾക്കയും ചെയ്തതു സാക്ഷീകരിക്കുന്നു; 31 जो ऊपर से आता है, वह सर्वोत्तम है, जो पृय्‍वी से आता है वह पृय्‍वी का है; और पृय्‍वी की ही बातें कहता है: जो स्‍वर्ग से आता है, वह सब के ऊपर है।
32 He bears witness to what he has seen and heard, yet no one receives his testimony. 32 അവന്റെ സാക്ഷ്യം ആരും കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. 32 जो कुछ उस ने देखा, और सुना है, उसी की गवाही देता है; और कोई उस की गवाही ग्रहण नहीं करता।
33 Whoever receives his testimony sets his seal to this, that God is true. 33 അവന്റെ സാക്ഷ്യം കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ ദൈവം സത്യവാൻ എന്നുള്ളതിന്നു മുദ്രയിടുന്നു. 33 जिस ने उस की गवाही ग्रहण कर ली उस ने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्‍चा है।
34 For he whom God has sent utters the words of God, for he gives the Spirit without measure. 34 ദൈവം അയച്ചവൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രസ്താവിക്കുന്നു; അവൻ ആത്മാവിനെ അളവുകൂടാതെയല്ലോ കൊടുക്കുന്നതു. 34 क्‍योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, वह परमेश्वर की बातें कहता है: क्‍योंकि वह आत्क़ा नाप नापकर नहीं देता।
35 The Father loves the Son and has given all things into his hand. 35 പിതാവു പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുന്നു; സകലവും അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുമിരിക്കുന്നു. 35 पिता पुत्र से प्रेम रखता है, और उस ने सब वस्‍तुएं उसके हाथ में दे दी हैं।
36 Whoever believes in the Son has eternal life; whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. 36 പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടു; പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവനോ ജീവനെ കാണുകയില്ല; ദൈവക്രോധം അവന്റെമേൽ വസിക്കുന്നതേയുള്ള. 36 जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनन्‍त जीवन उसका है; परन्‍तु जो पुत्र की नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, परन्‍तु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है।।