Romans 11

1 I ask, then, has God rejected his people? By no means! For I myself am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. 1 എന്നാൽ ദൈവം സ്വജനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവോ എന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. ഒരു നാളും ഇല്ല; ഞാനും യിസ്രായേല്യനല്ലോ; അബ്രാഹാമിന്റെ സന്തതിയിൽ ബെന്യാമീൻ ഗോത്രത്തിൽ ജനിച്ചവൻ തന്നേ. 1 इसलिथे मैं कहता हूं, क्‍या परमेश्वर ने अपक्की प्रजा को त्याग दिया कदापि नहीं; मैं भी तो इस्‍त्राएली हूं: इब्राहीम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं।
2 God has not rejected his people whom he foreknew. Do you not know what the Scripture says of Elijah, how he appeals to God against Israel? 2 ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞിട്ടുള്ള തന്റെ ജനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏലീയാവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തിരുവെഴുത്തു പറയുന്നതു അറിയുന്നില്ലയോ? 2 परमेश्वर ने अपक्की उस प्रजा को नहीं त्यागा, जिसे उस ने पहिले ही से जाना: क्‍या तुम नहीं जानते, कि पवित्र शास्‍त्र एलियाह की कया में क्‍या कहता है; कि वह इस्‍त्राएल के विरोध में परमेश्वर से बिनती करता है।
3 "Lord, they have killed your prophets, they have demolished your altars, and I alone am left, and they seek my life." 3 അവൻ യിസ്രായേലിന്നു വിരോധമായി: “കർത്താവേ, അവർ നിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നു നിന്റെ യാഗപീഠങ്ങളെ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു; ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ എനിക്കും ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നു” 3 कि हे प्रभु, उन्‍होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया, और तेरी वेदियोंको ढ़ा दिया है; और मैं ही अकेला बच रहा हूं, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं।
4 But what is God's reply to him? "I have kept for myself seven thousand men who have not bowed the knee to Baal." 4 എന്നു ദൈവത്തോടു വാദിക്കുമ്പോൾ അവന്നു അരുളപ്പാടു ഉണ്ടായതു എന്തു? “ബാലിന്നു മുട്ടുകുത്താത്ത ഏഴായിരം പേരെ ഞാൻ എനിക്കായി ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു തന്നേ. 4 परन्‍तु परमेश्वर से उसे क्‍या उार मिला कि मैं ने अपके लिथे सात हजार पुरूषोंको रख छोड़ा है जिन्‍होंने बाअल के आग घुटने नहीं टेके हैं।
5 So too at the present time there is a remnant, chosen by grace. 5 അങ്ങനെ ഈ കാലത്തിലും കൃപയാലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരം ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ടു. 5 सो इसी रीति से इस समय भी, अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं।
6 But if it is by grace, it is no longer on the basis of works; otherwise grace would no longer be grace. 6 കൃപയാൽ എങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയാലല്ല; അല്ലെങ്കിൽ കൃപ കൃപയല്ല. 6 यदि यह अनुग्रह से हुआ है, तो फिर कर्मोंसे नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा।
7 What then? Israel failed to obtain what it was seeking. The elect obtained it, but the rest were hardened, 7 ആകയാൽ എന്തു? യിസ്രായേൽ താൻ തിരഞ്ഞതു പ്രാപിച്ചില്ല; തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ അതു പ്രാപിച്ചു: ശേഷമുള്ളവരോ കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 7 सो परिणाम क्‍या हुआ यह कि इस्‍त्राएली जिस की खोज में हैं, वह उन को नहीं मिला; परन्‍तु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए हैं।
8 as it is written, "God gave them a spirit of stupor, eyes that would not see and ears that would not hear, down to this very day." 8 “ദൈവം അവർക്കു ഇന്നുവരെ ഗാഢ നിദ്രയും കാണാത്ത കണ്ണും കേൾക്കാത്ത ചെവിയും കൊടുത്തു” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 8 जैसा लिखा है, कि परमेश्वर ने उन्‍हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी जो न देखें और ऐसे कान जो न सुनें।
9 And David says, "Let their table become a snare and a trap, a stumbling block and a retribution for them; 9 “അവരുടെ മേശ അവർക്കു കെണിക്കയും കുടുക്കും ഇടർച്ചയും പ്രതികാരവുമായിത്തീരട്ടെ;. 9 और दाद कहता है; उन का भोजन उन के लिथे जाल, और फन्‍दा, और ठोकर, और दण्‍ड का कारण हो जाए।
10 let their eyes be darkened so that they cannot see, and bend their backs forever." 10 അവരുടെ കണ്ണു കാണാതവണ്ണം ഇരുണ്ടുപോകട്ടെ; അവരുടെ മുതുകു എല്ലായ്പോഴും കുനിയിക്കേണമേ” എന്നു ദാവീദും പറയുന്നു. 10 उन की आंखोंपर अन्‍धेरा छा जाए ताकि न देखें, और तू सदा उन की पीठ को फुकाए रख।
11 So I ask, did they stumble in order that they might fall? By no means! Rather through their trespass salvation has come to the Gentiles, so as to make Israel jealous. 11 എന്നാൽ അവർ വീഴേണ്ടതിന്നോ ഇടറിയതു എന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. ഒരു നാളും അല്ല; അവർക്കു എരിവു വരുത്തുവാൻ അവരുടെ ലംഘനം ഹേതുവായി ജാതികൾക്കു രക്ഷ വന്നു എന്നേയുള്ളു. 11 सो मैं कहता हूं क्‍या उन्‍होंने इसलिथे ठोकर खाई, कि गिर पकें कदापि नहीं: परन्‍तु उन के गिरने के कारण अन्यजानियोंको उद्धार मिला, कि उन्‍हें जलन हो।
12 Now if their trespass means riches for the world, and if their failure means riches for the Gentiles, how much more will their full inclusion mean! 12 എന്നാൽ അവരുടെ ലംഘനം ലോകത്തിന്നു ധനവും അവരുടെ നഷ്ടം ജാതികൾക്കു സമ്പത്തും വരുവാൻ കാരണമായി എങ്കിൽ അവരുടെ യഥാസ്ഥാനം എത്ര അധികം? 12 सो यदि उन का गिरना जगत के लिथे धन और उन की घटी अन्यजातियोंके लिथे सम्पाि का कारण हुआ, तो उन की भरपूरी से कितना न होगा।।
13 Now I am speaking to you Gentiles. Inasmuch then as I am an apostle to the Gentiles, I magnify my ministry 13 എന്നാൽ ജാതികളായ നിങ്ങളോടു ഞാൻ പറയുന്നതു: ജാതികളുടെ അപ്പൊസ്തലനായിരിക്കയാൽ ഞാൻ എന്റെ 13 मैं तुम अन्यजातियोंसे यह बातें कहता हूं: जब कि मैं अन्याजातियोंके लिथे प्रेरित हूं, तो मैं अपक्की सेवा की बड़ाई करता हूं।
14 in order somehow to make my fellow Jews jealous, and thus save some of them. 14 സ്വജാതിക്കാർക്കു വല്ലവിധേനയും സ്പർദ്ധ ജനിപ്പിച്ചു, അവരിൽ ചിലരെ രക്ഷിക്കാമെങ്കിലോ എന്നു വെച്ചു തന്നേ ഞാൻ എന്റെ ശുശ്രൂഷയെ പുകഴ്ത്തുന്നു. 14 ताकि किसी रीति से मैं अपके कुटुम्बियोंसे जलन करवाकर उन में से कई एक का उद्धार करां।
15 For if their rejection means the reconciliation of the world, what will their acceptance mean but life from the dead? 15 അവരുടെ ഭ്രംശം ലോകത്തിന്റെ നിരപ്പിന്നു ഹേതുവായി എങ്കിൽ അവരുടെ അംഗീകരണം മരിച്ചവരുടെ ഉയിർപ്പെന്നല്ലാതെ എന്താകും? 15 क्‍योंकि जब कि उन का त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्‍या उन का ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा
16 If the dough offered as firstfruits is holy, so is the whole lump, and if the root is holy, so are the branches. 16 ആദ്യഭാഗം വിശുദ്ധം എങ്കിൽ പിണ്ഡം മുഴുവനും അങ്ങനെ തന്നേ; വേർ വിശുദ്ധം എങ്കിൽ കൊമ്പുകളും അങ്ങനെ തന്നേ. 16 जब भेंट का पहिला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुंधा हुआ आटा भी पवित्र है: और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसी ही हैं।
17 But if some of the branches were broken off, and you, although a wild olive shoot, were grafted in among the others and now share in the nourishing root of the olive tree, 17 കൊമ്പുകളിൽ ചിലതു ഒടിച്ചിട്ടു കാട്ടൊലീവായ നിന്നെ അവയുടെ ഇടയിൽ ഒട്ടിച്ചു ചേർത്തു ഒലീവുമരത്തിന്റെ ഫലപ്രദമായ വേരിന്നു പങ്കാളിയായിത്തീർന്നു എങ്കിലോ, 17 और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई, और तू जंगली जलपाई होकर उन में साटा गया, और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है।
18 do not be arrogant toward the branches. If you are, remember it is not you who support the root, but the root that supports you. 18 കൊമ്പുകളുടെ നേരെ പ്രശംസിക്കരുതു; പ്രശംസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ വേരിനെ അല്ല വേർ നിന്നെയത്രേ ചുമക്കുന്നു എന്നു ഓർക്ക. 18 तो डालियोंपर घमण्‍ड न करना: और यदि तू घमण्‍ड करे, तो जान रख, कि तू जड़ को नहीं, परन्‍तु जड़ तुझे सम्भालती है।
19 Then you will say, "Branches were broken off so that I might be grafted in." 19 എന്നാൽ എന്നെ ഒട്ടിക്കേണ്ടതിന്നു കൊമ്പുകളെ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നു നീ പറയും. 19 फिर तू कहेगा डालियां इसलिथे तोड़ी गई, कि मैं साटा जां।
20 That is true. They were broken off because of their unbelief, but you stand fast through faith. So do not become proud, but stand in awe. 20 ശരി; അവിശ്വാസത്താൽ അവ ഒടിഞ്ഞുപോയി; വിശ്വാസത്താൽ നീ നില്ക്കുന്നു; ഞെളിയാതെ ഭയപ്പെടുക. 20 भला, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परन्‍तु तू विश्वास से बना रहता है इसलिथे अभिमानी न हो, परन्‍तु भय कर।
21 For if God did not spare the natural branches, neither will he spare you. 21 സ്വാഭാവികകൊമ്പുകളെ ദൈവം ആദരിക്കാതെ പോയെങ്കിൽ നിന്നെയും ആദരിക്കാതെ വന്നേക്കും. 21 क्‍योंकि जब परमेश्वर ने स्‍वाभाविक डालियां न छोड़ी, तो तुझे भी न छोड़ेगा।
22 Note then the kindness and the severity of God: severity toward those who have fallen, but God's kindness to you, provided you continue in his kindness. Otherwise you too will be cut off. 22 ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദയയും ഖണ്ഡിതവും കാൺക; വീണവരിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഖണ്ഡിതവും; നിന്നിലോ നീ ദയയിൽ നിലനിന്നാൽ ദയയും തന്നേ; അല്ലെങ്കിൽ നീയും ഛേദിക്കപ്പെടും. 22 इसलिथे परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख! जो गिर गए, उन पर कड़ाई, परन्‍तु तुझ पर कृपा, यदि तू उस में बना रहे, नहीं तो, तू भी काट डाला जाएगा।
23 And even they, if they do not continue in their unbelief, will be grafted in, for God has the power to graft them in again. 23 അവിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കാഞ്ഞാൽ അവരെയും കൂടെ ഒട്ടിക്കും; അവരെ വീണ്ടും ഒട്ടിപ്പാൻ ദൈവം ശക്തനല്ലോ. 23 और वे भी यदि अविश्वास में न रहें, तो साटे जाएंगे क्‍योंकि परमश्‍ेवर उन्‍हें फिर साट सकता है।
24 For if you were cut from what is by nature a wild olive tree, and grafted, contrary to nature, into a cultivated olive tree, how much more will these, the natural branches, be grafted back into their own olive tree. 24 സ്വഭാവത്താൽ കാട്ടുമരമായതിൽനിന്നു നിന്നെ മുറിച്ചെടുത്തു സ്വഭാവത്തിന്നു വിരോധമായി നല്ല ഒലിവുമരത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു എങ്കിൽ, സ്വാഭാവികകൊമ്പുകളായവരെ സ്വന്തമായ ഒലിവുമരത്തിൽ എത്ര അധികമായി ഒട്ടിക്കും. 24 क्‍योंकि यदि तू उस जलपाई से, जो स्‍वभाव से जंगली है काटा गया और स्‍वभाव के विरूद्ध अच्‍छी जलपाई में साटा गया तो थे जो स्‍वाभाविक डालियां हैं, अपके ही जलपाई में साटे क्‍योंन जाएंगे।
25 Lest you be wise in your own conceits, I want you to understand this mystery, brothers: a partial hardening has come upon Israel, until the fullness of the Gentiles has come in. 25 സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്നു നിങ്ങൾക്കു തന്നേ തോന്നാതിരിപ്പാൻ ഈ രഹസ്യം അറിയാതിരിക്കരുതു എന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ചേരുവോളം യിസ്രായേലിന്നു അംശമായി കാഠിന്യം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. 25 हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो, कि तुम अपके आप को बुद्धिमान समझ लो; इसलिथे मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो, कि जब तक अन्यजातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इस्‍त्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा।
26 And in this way all Israel will be saved, as it is written, "The Deliverer will come from Zion, he will banish ungodliness from Jacob"; 26 ഇങ്ങനെ യിസ്രായേൽ മുഴുവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും. 26 और इस रीति से सारा इस्‍त्राएल उद्धार पाएगा; जैसा लिखा है, कि छुड़ानेवाला सियोन से आएगा, और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा।
27 "and this will be my covenant with them when I take away their sins." 27 “വിടുവിക്കുന്നവൻ സീയോനിൽനിന്നു വരും; അവൻ യാക്കോബിൽ നിന്നു അഭക്തിയെ മാറ്റും. ഞാൻ അവരുടെ പാപങ്ങളെ നീക്കുമ്പോൾ ഇതു ഞാൻ അവരോടു ചെയ്യുന്ന നിയമം” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 27 और उन के साय मेरी यही वाचा होगी, जब कि मैं उन के पापोंको दूर कर दूंगा।
28 As regards the gospel, they are enemies of God for your sake. But as regards election, they are beloved for the sake of their forefathers. 28 സുവിശേഷം സംബന്ധിച്ചു അവർ നിങ്ങൾ നിമിത്തം ശത്രുക്കൾ; തിരഞ്ഞെടുപ്പു സംബന്ധിച്ചോ പിതാക്കന്മാർനിമിത്തം പ്രിയന്മാർ. 28 वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, परन्‍तु चुन लिथे जाने के भाव से बापदादोंके प्यारे हैं।
29 For the gifts and the calling of God are irrevocable. 29 ദൈവം തന്റെ കൃപാവരങ്ങളെയും വിളിയെയും കുറിച്ചു അനുതപിക്കുന്നില്ലല്ലോ. 29 क्‍योंकि परमेश्वर अपके बरदानोंसे, और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता।
30 Just as you were at one time disobedient to God but now have received mercy because of their disobedience, 30 നിങ്ങൾ മുമ്പെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതിരുന്നിട്ടു അവരുടെ അനുസരണക്കേടിനാൽ ഇപ്പോൾ കരുണ ലഭിച്ചതുപോലെ, 30 क्‍योंकि जैसे तुम ने पहिले परमेश्वर की आज्ञा न मानी परन्‍तु अभी उन के आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई।
31 so they too have now been disobedient in order that by the mercy shown to you they also may now receive mercy. 31 നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച കരുണയാൽ അവർക്കു കരുണ ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു അവരും ഇപ്പോൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നു. 31 वैसे ही उन्‍होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती है इस से उन पर भी दया हो।
32 For God has consigned all to disobedience, that he may have mercy on all. 32 ദൈവം എല്ലാവരോടും കരുണ ചെയ്യേണ്ടതിന്നു എല്ലാവരെയും അനുസരണക്കേടിൽ അടെച്ചുകളഞ്ഞു. 32 ैक्‍योंकि परमेश्वर ने सब को आज्ञा न मानने के कारण बन्‍द कर रखा ताकि वह सब पर दया करे।।
33 Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways! 33 ഹാ, ദൈവത്തിന്റെ ധനം, ജ്ഞാനം, അറിവു എന്നിവയുടെ ആഴമേ! അവന്റെ ന്യായവിധികൾ എത്ര അപ്രമേയവും അവന്റെ വഴികൾ എത്ര അഗോചരവും ആകുന്നു. 33 आहा! परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्‍या ही गंभीर है! उसके विचार कैसे अयाह, और उसके मार्ग कैसे अगम हैं!
34 "For who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor?" 34 കർത്താവിന്റെ മനസ്സു അറിഞ്ഞവൻ ആർ? 34 प्रभु कि बुद्धि को किस ने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ
35 "Or who has given a gift to him that he might be repaid?" 35 അവന്നു മന്ത്രിയായിരുന്നവൻ ആർ? അവന്നു വല്ലതും മുമ്പെ കൊടുത്തിട്ടു പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നവൻ ആർ? 35 या किस ने पहिले उसे कुछ दिया है जिस का बदला उसे दिया जाए।
36 For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen. 36 സകലവും അവനിൽ നിന്നും അവനാലും അവങ്കലേക്കും ആകുന്നുവല്ലോ; അവന്നു എന്നേക്കും മഹത്വം ആമേൻ. 36 क्‍योंकि उस की ओर से, और उसी के द्वारा, और उसी के लिथे सब कुछ है: उस की महिमा युगानुयुग होती रहे: आमीन।।