Romans 10

1 Brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. 1 സഹോദരന്മാരേ, അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടേണം എന്നു തന്നേ എന്റെ ഹൃദയവാഞ്ഛയും അവർക്കുവേണ്ടി ദൈവത്തൊടുള്ള യാചനയും ആകുന്നു. 1 हे भाइयो, मेरे मन की अभिलाषा और उन के लिथे परमेश्वर से मेरी प्रार्यना है, कि वे उद्धार पाएं।
2 I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. 2 അവർ പരിജ്ഞാനപ്രകാരമല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചു എരിവുള്ളവർ എന്നു ഞാൻ അവർക്കു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 2 क्‍योंकि मैं उन की गवाही देता हूं, कि उन को परमेश्वर के लिथे धुन रहती है, परन्‍तु बुद्धिमानी के साय नहीं।
3 For, being ignorant of the righteousness that comes from God, and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness. 3 അവർ ദൈവത്തിന്റെ നീതി അറിയാതെ സ്വന്ത നീതി സ്ഥാപിപ്പാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്കു കീഴ്പെട്ടില്ല. 3 क्‍योकिं वे परमेश्वर की धामिर्कता से अनजान होकर, और अपक्की धामिर्कता स्यापन करने का यत्‍न करके, परमेश्वर की धामिर्कता के आधीन न हुए।
4 For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. 4 വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന്നും നീതി ലഭിപ്പാൻ ക്രിസ്തു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനം ആകുന്നു. 4 क्‍योंकि हर एक विश्वास करनेवाले के लिथे धामिर्कता के निमाि मसीह व्यवस्या का अन्‍त है।
5 For Moses writes about the righteousness that is based on the law, that the person who does the commandments shall live by them. 5 ന്യായപ്രമാണത്താലുള്ള നീതി സംബന്ധിച്ചു: “അതു ചെയ്ത മനുഷ്യൻ അതിനാൽ ജീവിക്കും” എന്നു മോശെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 5 क्‍योंकि मूसा ने यह लिखा है, कि जो मनुष्य उस धामिर्कता पर जो व्यवस्या से है, चलता है, वह इसी कारण जीवित रहेगा।
6 But the righteousness based on faith says, "Do not say in your heart, 'Who will ascend into heaven?'" (that is, to bring Christ down) 6 വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിയോ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: “ക്രിസ്തുവിനെ ഇറക്കേണം എന്നു വിചാരിച്ചു ആർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറും എന്നോ, 6 परन्‍तु जो धामिर्कता विश्वास से है, वह योंकहती है, कि तू अपके मन में यह न कहना कि स्‍वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्यात्‍ मसीह को उतार लाने के लिथे!
7 or "'Who will descend into the abyss?'" (that is, to bring Christ up from the dead). 7 ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നു കയറ്റേണം എന്നു വിചാരിച്ചു ആർ പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങും എന്നോ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയരുതു.” 7 या गहिराव में कौन उतरेगा अर्यात्‍ मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर पर लाने के लिथे!
8 But what does it say? "The word is near you, in your mouth and in your heart" (that is, the word of faith that we proclaim); 8 എന്നാൽ അതു എന്തു പറയുന്നു? “വചനം നിനക്കു സമീപമായി നിന്റെ വായിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നു;” അതു ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിശ്വാസ വചനം തന്നേ. 8 परन्‍तु क्‍या कहती है यह, कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है; यह वही विश्वास का वचन है, जो हम प्रचार करते हैं।
9 because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. 9 യേശുവിനെ കർത്താവു എന്നു വായികൊണ്ടു ഏറ്റുപറകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിച്ചു എന്നു ഹൃദയംകൊണ്ടു വിശ്വസിക്കയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. 9 कि यदि तू अपके मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपके मन से विश्वास करे, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्‍चय उद्धार पाएगा।
10 For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. 10 ഹൃദയം കൊണ്ടു നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കയും വായികൊണ്ടു രക്ഷെക്കായി ഏറ്റുപറകയും ചെയ്യുന്നു. 10 क्‍योंकि धामिर्कता के लिथे मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिथे मुंह से अंगीकार किया जाता है।
11 For the Scripture says, "Everyone who believes in him will not be put to shame." 11 “അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല” എന്നു തിരുവെഴുത്തിൽ അരുളിച്ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. 11 क्‍योंकि पवित्र शास्‍त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वह लज्ज़ित न होगा।
12 For there is no distinction between Jew and Greek; the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. 12 യെഹൂദൻ എന്നും യവനൻ എന്നും വ്യത്യാസമില്ല; എല്ലാവർക്കും കർത്താവു ഒരുവൻ തന്നേ; അവൻ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകുവാന്തക്കവണ്ണം സമ്പന്നൻ ആകുന്നു. 12 यहूदियोंऔर यूनानियोंमें कुछ भेद नहीं, इसलिथे कि वह सब का प्रभु है; और अपके सब नाम लेनेवालोंके लिथे उदार है।
13 For "everyone who calls on the name of the Lord will be saved." 13 “കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും” എന്നുണ്ടല്ലോ. 13 क्‍योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वह उद्धार पाएगा।
14 But how are they to call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? 14 എന്നാൽ അവർ വിശ്വസിക്കാത്തവനെ എങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും? അവർ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും? ആരും അയക്കാതെ എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും? “നന്മ സുവിശേഷിക്കുന്നവരുടെ കാൽ എത്ര മനോഹരം” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 14 फिर जिस पर उन्‍होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम क्‍योंकर लें और जिस की नहीं सुनी उस पर क्‍योंकर विश्वास करें
15 And how are they to preach unless they are sent? As it is written, "How beautiful are the feet of those who preach the good news!" 16 എങ്കിലും എല്ലാവരും സുവിശേഷം അനുസരിച്ചിട്ടില്ല: “കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചതു ആർ വിശ്വസിച്ചു” എന്നു യെശയ്യാവു പറയുന്നുവല്ലോ. 15 और प्रचारक बिना क्‍योंकर सुनें और यदि भेजे न जाएं, तो क्‍योंकर प्रचार करें जैसा लिखा है, कि उन के पांव क्‍या ही सोहावने हैं, जो अच्‍छी बातोंका सुसमाचार सुनाते हैं।
16 But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, "Lord, who has believed what he has heard from us?" 17 ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നു. 16 परन्‍तु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया: यशायाह कहता है, कि हे प्रभु, किस ने हमारे समाचार की प्रतीति की है
17 So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. 18 എന്നാൽ അവർ കേട്ടില്ലയോ എന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. കേട്ടിരിക്കുന്നു നിശ്ചയം: “അവരുടെ നാദം സർവ്വ ഭൂമിയിലും അവരുടെ വചനം ഭൂതലത്തിന്റെ അറ്റത്തോളവും പരന്നു.” 17 सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है।
18 But I ask, have they not heard? Indeed they have, for "Their voice has gone out to all the earth, and their words to the ends of the world." 19 എന്നാൽ യിസ്രായേൽ ഗ്രഹിച്ചില്ലയോ എന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. “ജനമല്ലാത്തവരെക്കൊണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എരിവു വരുത്തും; മൂഡജാതിയെക്കൊണ്ടു നിങ്ങൾക്കു കോപം ജനിപ്പിക്കും” എന്നു ഒന്നാമതു മോശെ പറയുന്നു. 18 परन्‍तु मैं कहता हूं, क्‍या उन्‍होंने नहीं सुना सुना तो सही क्‍योंकि लिखा है कि उन के स्‍वर सारी पृय्‍वी पर, और उन के वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं।
19 But I ask, did Israel not understand? First Moses says, "I will make you jealous of those who are not a nation; with a foolish nation I will make you angry." 20 യെശയ്യാവോ: “എന്നെ അന്വേഷിക്കാത്തവർ എന്നെ കണ്ടെത്തി; എന്നെ ചോദിക്കാത്തവർക്കു ഞാൻ പ്രത്യക്ഷനായി” എന്നു ധൈര്യത്തോടെ പറയുന്നു. 19 फिर मैं कहता हूं। क्‍या इस्‍त्राएली नहीं जानते थे पहिले तो मूसा कहता है, कि मैं उन के द्वारा जो जाति नहीं, तुम्हारे मन में जलन उपजांगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलांगा।
20 Then Isaiah is so bold as to say, "I have been found by those who did not seek me; I have shown myself to those who did not ask for me." 21 യിസ്രായേലിനെക്കുറിച്ചോ: “അനുസരിക്കാത്തതും മറുത്തുപറയുന്നതുമായ ജനത്തിങ്കലേക്കു ഞാൻ ഇടവിടാതെ കൈനീട്ടി” എന്നു അവൻ പറയുന്നു. 20 फिर यशायाह बड़े हियाव के साय कहता है, कि जो मुझे नहीं ढूंढ़ते थे, उन्‍होंने मुझे पा लिया: और जो मुझे पूछते भी न थे, उन पर मैं प्रगट हो गया।
21 But of Israel he says, "All day long I have held out my hands to a disobedient and contrary people." 21 परन्‍तु इस्‍त्राएल के विषय में वह यह कहता है कि मैं सारे दिन अपके हाथ एक आज्ञा न माननेवाली और विवाद करनेवाली प्रजा की ओर पसारे रहा।।