Romans 9

1 I am speaking the truth in Christ--I am not lying; my conscience bears me witness in the Holy Spirit-- 1 ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ സത്യം പറയുന്നു; ഞാൻ പറയുന്നതു ഭോഷ്കല്ല. 1 मैं मसीह में सच कहता हूं, फूठ नहीं बोलता और मेरा विवेक भी पवित्र आत्क़ा में गवाही देता है।
2 that I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. 2 എനിക്കു വലിയ ദുഃഖവും ഹൃദയത്തിൽ ഇടവിടാതെ നോവും ഉണ്ടു എന്നു എന്റെ മനസ്സാക്ഷി എനിക്കു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു. 2 कि मुझे बड़ा शोक है, और मेरा मन सदा दुखता रहता है।
3 For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, my kinsmen according to the flesh. 3 ജഡപ്രകാരം എന്റെ ചാർച്ചക്കാരായ എന്റെ സഹോദരന്മാർക്കു വേണ്ടി ഞാൻ തന്നേ ക്രിസ്തുവിനോടു വേറുവിട്ടു ശാപഗ്രസ്തനാവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാമായിരുന്നു. 3 क्‍योंकि मैं यहां तक चाहता या, कि अपके भाईयों, के लिथे जो शरीर के भाव से मेरे कुटुम्बी हैं, आप ही मसीह से शापित हो जाता।
4 They are Israelites, and to them belong the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the worship, and the promises. 4 അവർ യിസ്രായേല്യർ; പുത്രത്വവും തേജസ്സും നിയമങ്ങളും ന്യായപ്രമാണവും ആരാധനയും വാഗ്ദത്തങ്ങളും അവർക്കുള്ളവ; 4 वे इस्‍त्राएली हैं; और लेपालकपन का ह? और महिमा और वाचाएं और व्यवस्या और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्‍हीं की हैं।
5 To them belong the patriarchs, and from their race, according to the flesh, is the Christ who is God over all, blessed forever. Amen. 5 പിതാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ളവർ തന്നേ; ജഡപ്രകാരം ക്രിസ്തുവും അവരിൽനിന്നല്ലോ ഉത്ഭവിച്ചതു; അവൻ സർവ്വത്തിന്നും മീതെ ദൈവമായി എന്നെന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. 5 पुरखे भी उन्‍हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्‍हीं में से हुआ, जो सब के पर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। आमीन।
6 But it is not as though the word of God has failed. For not all who are descended from Israel belong to Israel, 6 ആമേൻ. ദൈവവചനം വൃഥാവായിപ്പോയി എന്നല്ല; യിസ്രായേലിൽനിന്നു ഉത്ഭവിച്ചവർ എല്ലാം യിസ്രായേല്യർ എന്നും 6 परन्‍तु यह नहीं, कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिथे कि जो इस्‍त्राएल के वंश हैं, वे सब इस्‍त्राएली नहीं।
7 and not all are children of Abraham because they are his offspring, but "Through Isaac shall your offspring be named." 7 അബ്രാഹാമിന്റെ സന്തതിയാകയാൽ എല്ലാവരും മക്കൾ എന്നു വരികയില്ല; “യിസ്ഹാക്കിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നവർ നിന്റെ സന്തതി എന്നു വിളിക്കപ്പെടും” എന്നേയുള്ളു. 7 और न इब्राहीम के वंश होने के कारण सब उस की सन्‍तान ठहरे, परन्‍तु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा।
8 This means that it is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise are counted as offspring. 8 അതിന്റെ അർത്ഥമോ: ജഡപ്രകാരം ജനിച്ച മക്കൾ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ; വാഗ്ദത്തപ്രകാരം ജനിച്ച മക്കളെയത്രേ സന്തതി എന്നു എണ്ണുന്നു. 8 अर्यात्‍ शरीर की सन्‍तान परमेश्वर की सन्‍तान नहीं, परन्‍तु प्रतिज्ञा के सन्‍तान वंश गिने जाते हैं।
9 For this is what the promise said: "About this time next year I will return and Sarah shall have a son." 9 “ഈ സമയത്തേക്കു ഞാൻ വരും; അപ്പോൾ സാറെക്കു ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകും” എന്നല്ലോ വാഗ്ദത്തവചനം. 9 क्‍योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, कि मैं इस समय के अनुसार आंगा, और सारा के पुत्र होगा।
10 And not only so, but also when Rebecca had conceived children by one man, our forefather Isaac, 10 അത്രയുമല്ല, റിബെക്കയും നമ്മുടെ പിതാവായ യിസ്ഹാക്ക് എന്ന ഏകനാൽ ഗർഭം ധരിച്ചു, 10 और केवल यही नहीं, परन्‍तु जब रिबका भी एक से अर्यात्‍ हमारे पिता इसहाक से गर्भवती यी।
11 though they were not yet born and had done nothing either good or bad--in order that God's purpose of election might continue, not because of works but because of his call-- 11 കുട്ടികൾ ജനിക്കയോ ഗുണമാകട്ടെ ദോഷമാകട്ടെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കയോ ചെയ്യുംമുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരമുള്ള ദൈവനിർണ്ണയം പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല വിളിച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം നിമിത്തം തന്നേ വരേണ്ടതിന്നു: 11 और अभी तक न तो बालक जन्क़े थे, और न उन्‍होंने कुछ भला या बुरा किया या कि उस ने कहा, कि जेठा छुटके का दास होगा।
12 she was told, "The older will serve the younger." 12 “മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കും” എന്നു അവളോടു അരുളിച്ചെയ്തു. 12 इसलिथे कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मोंके कारण नहीं, परन्‍तु बुलानेवाले पर बनी रहे।
13 As it is written, "Jacob I loved, but Esau I hated." 13 “ഞാൻ യാക്കോബിനെ സ്നേഹിച്ചു ഏശാവിനെ ദ്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 13 जैसा लिखा है, कि मैं ने याकूब से प्रेम किया, परन्‍तु एसौ को अप्रिय जाना।।
14 What shall we say then? Is there injustice on God's part? By no means! 14 ആകയാൽ നാം എന്തു പറയേണ്ടു? ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ അനീതി ഉണ്ടോ? ഒരു നാളും ഇല്ല. 14 सो हम क्‍या कहें क्‍या परमेश्वर के यहां अन्याय है कदापि नहीं!
15 For he says to Moses, "I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion." 15 “എനിക്കു കരുണ തോന്നേണം എന്നുള്ളവനോടു കരുണ തോന്നുകയും എനിക്കു കനിവു തോന്നേണം എന്നുള്ളവനോടു കനിവു തോന്നുകയും ചെയ്യും” എന്നു അവൻ മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 15 क्‍योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं, उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा।
16 So then it depends not on human will or exertion, but on God, who has mercy. 16 അതുകൊണ്ടു ഇച്ഛിക്കുന്നവനാലുമല്ല, ഓടുന്നവനാലുമല്ല, കരുണ തോന്നുന്ന ദൈവത്താലത്രേ സകലവും സാധിക്കുന്നതു. 16 सो यह न तो चाहनेवाले की, न दौड़नेवाले की परन्‍तु दया करनेवाले परमेश्वर की बात है।
17 For the Scripture says to Pharaoh, "For this very purpose I have raised you up, that I might show my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth." 17 “ഇതിന്നായിട്ടു തന്നേ ഞാൻ നിന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതു; നിന്നിൽ എന്റെ ശക്തി കാണിക്കേണ്ടതിന്നും എന്റെ നാമം സർവ്വഭൂമിയിലും പ്രസ്താവിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നും തന്നേ” എന്നു തിരുവെഴുത്തിൽ ഫറവോനോടു അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 17 क्‍योंकि पवित्र शास्‍त्र में फिरौन से कहा गया, कि मैं ने तुझे इसी लिथे खड़ा किया है, कि तुझ में अपक्की सामर्य दिखां, और मेरे नाम का प्रचार सारी पृय्‍वी पर हो।
18 So then he has mercy on whomever he wills, and he hardens whomever he wills. 18 അങ്ങനെ തനിക്കു മനസ്സുള്ളവനോടു അവന്നു കരുണ തോന്നുന്നു; തനിക്കു മനസ്സുള്ളവരെ അവൻ കഠിനനാക്കുന്നു. 18 सो वह जिस पर चाहता है, उस पर दया करता है; और जिसे चाहता है, उसे कठोर कर देता है।
19 You will say to me then, "Why does he still find fault? For who can resist his will?" 19 ആകയാൽ അവൻ പിന്നെ കുറ്റം പറയുന്നതു എന്തു? ആർ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തോടു എതിർത്തു നില്ക്കുന്നു എന്നു നീ എന്നോടു ചോദിക്കും. 19 सो तू मुझ से कहेगा, वह फिर क्‍योंदोष लगाता है कौन उस की इच्‍छा का साम्हना करता हैं
20 But who are you, O man, to answer back to God? Will what is molded say to its molder, "Why have you made me like this?" 20 അയ്യോ, മനുഷ്യാ, ദൈവത്തൊടു പ്രത്യുത്തരം പറയുന്ന നീ ആർ? മനഞ്ഞിരിക്കുന്നതു മനഞ്ഞവനോടു: നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചമെച്ചതു എന്തു എന്നു ചോദിക്കുമോ? അല്ല, കുശവന്നു അതേ പിണ്ഡത്തിൽനിന്നു ഒരു പാത്രം മാനത്തിന്നും മറ്റൊരു പാത്രം അപമാനത്തിന്നും ഉണ്ടാക്കുവാൻ മണ്ണിന്മേൽ അധികാരം ഇല്ലയോ? 20 हे मनुष्य, भला तू कौन है, जो परमेश्वर का साम्हना करता है क्‍या गढ़ी हुई वस्‍तु गढ़नेवाले से कह सकती है कि तू ने मुझे ऐसा क्‍योंबनाया है
21 Has the potter no right over the clay, to make out of the same lump one vessel for honored use and another for dishonorable use? 22 എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ കോപം കാണിപ്പാനും ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാനും യെഹൂദന്മാരിൽനിന്നു മാത്രമല്ല 21 क्‍या कुम्हार को मिी पर अधिक्कारने नहीं, कि एक ही लौंदे मे से, एक बरतन आदर के लिथे, और दूसरे को अनादर के लिथे बनाए तो इस में कौन सी अचम्भे की बात है
22 What if God, desiring to show his wrath and to make known his power, has endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction, 23 ജാതികളിൽനിന്നും വിളിച്ചു തേജസ്സിന്നായി മുന്നൊരുക്കിയ കരുണാപാത്രങ്ങളായ നമ്മിൽ 22 कि परमेश्वर ने अपना ोध दिखाने और अपक्की सामर्य प्रगट करने की इच्‍छा से ोध के बरतनोंकी, जो विनाश के लिथे तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही।
23 in order to make known the riches of his glory for vessels of mercy, which he has prepared beforehand for glory-- 24 തന്റെ തേജസ്സിന്റെ ധനം വെളിപ്പെടുത്തുവാനും ഇച്ഛിച്ചിട്ടു നാശയോഗ്യമായ കോപപാത്രങ്ങളെ വളരെ ദീർഘക്ഷമയോടെ സഹിച്ചു എങ്കിൽ എന്തു? 23 और दया के बरतनोंपर जिन्‍हें उस ने महिमा के लिथे पहिले से तैयार किया, अपके महिमा के धन को प्रगट करने की इच्‍छा की
24 even us whom he has called, not from the Jews only but also from the Gentiles? 25 “എന്റെ ജനമല്ലാത്തവരെ എന്റെ ജനം എന്നും പ്രിയയല്ലാത്തവളെ പ്രിയ എന്നും ഞാൻ വിളിക്കും.. 24 अर्यात्‍ हम पर जिन्‍हें उस ने न केवल यहूदियोंमें से बरन अन्यजातियोंमें से भी बुलाया।
25 As indeed he says in Hosea, "Those who were not my people I will call 'my people,' and her who was not beloved I will call 'beloved.'" 26 നിങ്ങൾ എന്റെ ജനമല്ല എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞ ഇടത്തിൽ അവർ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും” 25 जैसा वह होशे की पुस्‍तक में भी कहता है, कि जो मेरी प्रजा न यी, उन्‍हें मैं अपक्की प्रजा कहूंगा, और जो प्रिया न यी, उसे प्रिया कहूंगा।
26 "And in the very place where it was said to them, 'You are not my people,' there they will be called 'sons of the living God.'" 27 എന്നു ഹോശേയാപുസ്തകത്തിലും അരുളിച്ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. യെശയ്യാവോ യിസ്രായേലിനെക്കുറിച്ചു: 26 और ऐसा होगा कि जिस जगह में उन से यह कहा गया या, कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की सन्‍तान कहलाएंगे।
27 And Isaiah cries out concerning Israel: "Though the number of the sons of Israel be as the sand of the sea, only a remnant of them will be saved, 28 “യിസ്രായേൽമക്കളുടെ എണ്ണം കടൽക്കരയിലെ മണൽപോലെ ആയിരുന്നാലും ശേഷിപ്പത്രേ രക്ഷിക്കപ്പെടൂ. കർത്താവു ഭൂമിയിൽ തന്റെ വചനം നിവർത്തിച്ചു ക്ഷണത്തിൽ തീർക്കും” എന്നു വിളിച്ചു പറയുന്നു. 27 और यशायाह इस्‍त्राएल के विषय में पुकारकर कहता है, कि चाहे इस्‍त्राएल की सन्‍तानोंकी गिनती समुद्र के बालू के बारबर हो, तौभी उन में से योड़े ही बचेंगे।
28 for the Lord will carry out his sentence upon the earth fully and without delay." 29 “സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവു നമുക്കു സന്തതിയെ ശേഷിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാം സൊദോമെപ്പോലെ ആകുമായിരുന്നു, ഗൊമോറെക്കു സദൃശമാകുമായിരുന്നു” എന്നു യെശയ്യാ മുമ്പുകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 28 क्‍योंकि प्रभु अपना वचन पृय्‍वी पर पूरा करके, धामिर्कता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा।
29 And as Isaiah predicted, "If the Lord of hosts had not left us offspring, we would have been like Sodom and become like Gomorrah." 30 ആകയാൽ നാം എന്തു പറയേണ്ടു? നീതിയെ പിന്തുടരാത്ത ജാതികൾ നീതിപ്രാപിച്ചു, വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതി തന്നേ. 29 जैसा यशायाह ने पहिले भी कहा या, कि यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिथे कुछ वंश न छोड़ता, तो हम सदोम की नाईं हो जाते, और अमोरा के सरीखे ठहरते।।
30 What shall we say, then? That Gentiles who did not pursue righteousness have attained it, that is, a righteousness that is by faith; 31 നീതിയുടെ പ്രമാണം പിന്തുടർന്ന യിസ്രായേലോ ആ പ്രമാണത്തിങ്കൽ എത്തിയില്ല. 30 सो हम क्‍या कहें यह कि अन्यजातियोंने जो धामिर्कता की खोज नहीं करते थे, धामिर्कता प्राप्‍त की अर्यात्‍ उस धामिर्कता को जो विश्वास से है।
31 but that Israel who pursued a law that would lead to righteousness did not succeed in reaching that law. 32 അതെന്തുകൊണ്ടു? വിശ്വാസത്താലല്ല, പ്രവൃത്തികളാൽ അന്വേഷിച്ചതുകൊണ്ടു തന്നേ അവർ ഇടർച്ചക്കല്ലിന്മേൽ തട്ടി ഇടറി: 31 परन्‍तु इस्‍त्राएली; जो धर्म की व्यवस्या की खोज करते हुए उस व्यवस्या तक नहीं पहुंचे।
32 Why? Because they did not pursue it by faith, but as if it were based on works. They have stumbled over the stumbling stone, 33 “ഇതാ, ഞാൻ സീയോനിൽ ഇടർച്ചക്കല്ലും തടങ്ങൽ പാറയും വെക്കുന്നു; അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 32 किस लिथे इसलिथे कि वे विश्वास से नहीं, परन्‍तु मानोंकर्मोंसे उस की खोज करते थे: उन्‍होंने उस ठोकर के पत्यर पर ठोकर खाई।
33 as it is written, "Behold, I am laying in Zion a stone of stumbling, and a rock of offense; and whoever believes in him will not be put to shame." 33 जैसा लिखा है; देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्यर, और ठोकर खाने की चटान रखता हूं; और जो उस पर विश्वास करेगा, वह लज्ज़ित न होगा।।