Romans 2

1 Therefore you have no excuse, O man, every one of you who judges. For in passing judgment on another you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things. 1 അതുകൊണ്ടു വിധിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യനുമായുള്ളോവേ, നിനക്കു പ്രതിവാദം പറവാൻ ഇല്ല; അന്യനെ വിധിക്കുന്നതിൽ നീ നിന്നെത്തന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നു; വിധിക്കുന്ന നീ അതു തന്നേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവല്ലോ. 1 सो हे दोष लगानेवाले, तू कोई क्‍योंन हो; तू निरूार है! क्‍योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपके आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिथे कि तू जो दोष लगाता है, आप ही वही काम करता है।
2 We know that the judgment of God rightly falls on those who do such things. 2 എന്നാൽ ആവക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ നേരെ ദൈവത്തിന്റെ വിധി സത്യാനുസരണയായിരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു. 2 और हम जातने हैं, कि ऐसे ऐसे काम करनेवालोंपर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दण्‍ड की आज्ञा होती है।
3 Do you suppose, O man--you who judge those who do such things and yet do them yourself--that you will escape the judgment of God? 3 ആവക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ വിധിക്കയും അതു തന്നേ പ്രവർത്തിക്കയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യാ, നീ ദൈവത്തിന്റെ വിധിയിൽനിന്നു തെറ്റി ഒഴിയും എന്നു നിനെക്കുന്നുവോ? 3 और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करनेवालोंपर दोष लगाता है, और आप वे ही काम करता है; क्‍या यह समझता है, कि तू परमेश्वर की दण्‍ड की आज्ञा से बच जाएगा
4 Or do you presume on the riches of his kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? 4 അല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദയ നിന്നെ മാനസാന്തരത്തിലേക്കു നടത്തുന്നു എന്നു അറിയാതെ നീ അവന്റെ ദയ, ക്ഷമ, ദീർഘക്ഷാന്തി എന്നിവയുടെ ഐശ്വര്യം നിരസിക്കുന്നുവോ? 4 क्‍या तू उस की कृपा, और सहनशीलता, और धीरजरूपी धन को तुच्‍छ जानता है और कया यह नहीं समझता, कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है
5 But because of your hard and impenitent heart you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. 5 എന്നാൽ നിന്റെ കാഠിന്യത്താലും അനുതാപമില്ലാത്ത ഹൃദയത്താലും നീ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള വിധി വെളിപ്പെടുന്ന കോപദിവസത്തേക്കു നിനക്കു തന്നേ കോപം ചരതിച്ചുവെക്കുന്നു. 5 पर अपक्की कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके ोध के दिन के लिथे, जिस में परमेश्वर का सच्‍चा न्याय प्रगट होगा, अपके निमाि ोध कमा रहा है।
6 He will render to each one according to his works: 6 അവൻ ഓരോരുത്തന്നു അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്കു തക്ക പകരം ചെയ്യും. 6 वह हर एक को उसके कामोंके अनुसार बदला देगा।
7 to those who by patience in well-doing seek for glory and honor and immortality, he will give eternal life; 7 നല്ല പ്രവൃത്തിക്കു വേണ്ടുന്ന സ്ഥിരത പൂണ്ടു തേജസ്സും മാനവും അക്ഷയതയും അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കു 7 जो सुकर्म में स्यिर रहकर महिमा, और आदर, और अमरता की खोज में है, उन्‍हें अनन्‍त जीवन देगा।
8 but for those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. 8 നിത്യജീവനും, ശാഠ്യം പൂണ്ടു സത്യം അനുസരിക്കാതെ അനീതി അനുസരിക്കുന്നവർക്കു കോപവും ക്രോധവും കൊടുക്കും. 8 पर जो विवादी हैं, और सत्य को नहीं मानते, बरन अधर्म को मानते हैं, उन पर ोध और कोप पकेगा।
9 There will be tribulation and distress for every human being who does evil, the Jew first and also the Greek, 9 തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യാത്മാവിന്നും കഷ്ടവും സങ്കടവും ആദ്യം യെഹൂദന്നും പിന്നെ യവനന്നും വരും. 9 और क्‍लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है, पहिले यहूदी पर फिर यूनानी पर।
10 but glory and honor and peace for everyone who does good, the Jew first and also the Greek. 10 നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവന്നും മഹത്വവും മാനവും സമാധാനവും ആദ്യം യെഹൂദന്നും പിന്നെ യവനന്നും ലഭിക്കും. 10 पर महिमा और आदर ओर कल्याण हर एक को मिलेगा, जो भला करता है, पहिले यहूदी को फिर यूनानी को।
11 For God shows no partiality. 11 ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ മുഖപക്ഷം ഇല്ലല്ലോ. 11 क्‍योंकि परमेश्वर किसी का पझ नहीं करता।
12 For all who have sinned without the law will also perish without the law, and all who have sinned under the law will be judged by the law. 12 ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാതെ പാപം ചെയ്തവർ ഒക്കെയും ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ നശിച്ചുപോകും; ന്യായപ്രമാണം ഉണ്ടായിട്ടു പാപം ചെയ്തവർ ഒക്കെയും ന്യായപ്രമാണത്താൽ വിധിക്കപ്പെടും. 12 इसलिथे कि जिन्‍होंने बिना व्यवस्या पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्या के नाश भी होंगे, और जिन्‍होंने व्यवस्या पाकर पाप किया, उन का दण्‍ड व्यवस्या के अनुसार होगा।
13 For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified. 13 ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കുന്നവരല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിമാന്മാർ; ന്യായപ്രമാണം ആചരിക്കുന്നവരത്രേ നീതികരിക്കപ്പെടുന്നതു. 13 क्‍योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्या के सुननेवाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्या पर चलनेवाले धर्मी ठहराए जाएंगे।
14 For when Gentiles, who do not have the law, by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. 14 ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്ത ജാതികൾ ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ളതു സ്വഭാവത്താൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്ത അവർ തങ്ങൾക്കു തന്നേ ഒരു ന്യായപ്രമാണം ആകുന്നു. 14 फिर जब अन्यजाति लोग जिन के पास व्यवस्या नहीं, स्‍वभाव ही से व्यवस्या की बातोंपर चलते हैं, तो व्यवस्या उन के पास न होने पर भी वे अपके लिथे आप ही व्यवस्या हैं।
15 They show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them 15 അവരുടെ മനസ്സാക്ഷികൂടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞും അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറ്റം ചുമത്തുകയോ പ്രതിവാദിക്കയോ ചെയ്തുംകൊണ്ടു അവർ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു; 15 वे व्यवस्या की बातें अपके दयोंमें लिखी हुई दिखने हैं और उन के विवेक भी गवाही देते हैं, और उन की चिन्‍ताएं परस्‍पर दोष लगाती, या उन्‍हें निर्दोष ठहराती है।
16 on that day when, according to my gospel, God judges the secrets of men by Christ Jesus. 16 ദൈവം യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ എന്റെ സുവിശേഷപ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നേ. 16 जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्योंकी गुप्‍त बातोंका न्याय करेगा।।
17 But if you call yourself a Jew and rely on the law and boast in God 17 നീയോ യെഹൂദൻ എന്നു പേർകൊണ്ടും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും 17 यदि तू यहूदी कहलाता है, और व्यवस्या पर भरोसा रखता है, और परमेश्वर के विषय में घमण्‍ड करता है।
18 and know his will and approve what is excellent, because you are instructed from the law; 18 ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിച്ചും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്നു പഠിക്കയാൽ അവന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞും ഭേദാഭേദങ്ങൾ വിവേചിച്ചും 18 और उस की इच्‍छा जानता और व्यवस्या की शिझा पाकर उाम उाम बातोंको प्रिय जानता है।
19 and if you are sure that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness, 19 ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും സ്വരൂപം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്നു നിനക്കു ലഭിച്ചതുകൊണ്ടു നീ കുരുടർക്കു വഴി കാട്ടുന്നവൻ, 19 और अपके पर भरोसा रखता है, कि मैं अन्‍धोंका अगुवा, और अन्‍धकार में पके हुओं की ज्योति।
20 an instructor of the foolish, a teacher of children, having in the law the embodiment of knowledge and truth-- 20 ഇരുട്ടിലുള്ളവർക്കു വെളിച്ചം, മൂഢരെ പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ, ശിശുക്കൾക്കു ഉപദേഷ്ടാവു എന്നു ഉറെച്ചുമിരിക്കുന്നെങ്കിൽ- 20 और बुद्धिहीनोंका सिखानेवाला, और बालकोंका उपकेशक हूं, और ज्ञान, और सत्य का नमूना, जो व्यवस्या में है, मुझे मिला है।
21 you then who teach others, do you not teach yourself? While you preach against stealing, do you steal? 21 ഹേ, അന്യനെ ഉപദേശിക്കുന്നവനേ, നീ നിന്നെത്തന്നെ ഉപദേശിക്കാത്തതു എന്തു? മോഷ്ടിക്കരുതു എന്നു പ്രസംഗിക്കുന്ന നീ മോഷ്ടിക്കുന്നുവോ? 21 सो क्‍या तू जो औरोंको सिखाता है, अपके आप को नहीं सिखाता क्‍या तू चोरी न करने का उपकेश देता है, आप ही चोरी करता है
22 You who say that one must not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? 22 വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതു എന്നു പറയുന്ന നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നുവോ? വിഗ്രഹങ്ങളെ വെറുക്കുന്ന നീ ക്ഷേത്രം കവർച്ച ചെയ്യുന്നുവോ? 22 तू जो कहता है, व्यभिचार न करना, क्‍या आप ही व्यभिचार करता है तू जो मूरतोंसे घृणा करता है, क्‍या आप ही मन्‍दिरोंको लूटता है।
23 You who boast in the law dishonor God by breaking the law. 23 ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്ന നീ ന്യായപ്രമാണലംഘനത്താൽ ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുന്നുവോ? 23 तू जो व्यवस्या के विषय में घमण्‍ड करता है, क्‍या व्यवस्या न मानकर, परमेश्वर का अनादर करता है
24 For, as it is written, "The name of God is blasphemed among the Gentiles because of you." 24 “നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവത്തിന്റെ നാമം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ദുഷിക്കപ്പെടുന്നു” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 24 क्‍योंकि तुम्हारे कारण अन्यजातियोंमें परमेश्वर के नाम की निन्‍दा की जाती है जैसा लिखा भी है।
25 For circumcision indeed is of value if you obey the law, but if you break the law, your circumcision becomes uncircumcision. 25 നീ ന്യായപ്രമാണം ആചരിച്ചാൽ പരിച്ഛേദന പ്രയോജനമുള്ളതു സത്യം; ന്യായപ്രമാണലംഘിയായാലോ നിന്റെ പരിച്ഛേദന അഗ്രചർമ്മമായിത്തീർന്നു. 25 यदि तू व्यवस्या पर चले, तो खतने से लाभ तो है, परन्‍तु यदि तू व्यवस्या को न माने, तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा।
26 So, if a man who is uncircumcised keeps the precepts of the law, will not his uncircumcision be regarded as circumcision? 26 അഗ്രചർമ്മി ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ പ്രമാണിച്ചാൽ അവന്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിച്ഛേദന എന്നു എണ്ണുകയില്ലയോ? 26 सो यदि खतनारिहत मनुष्य व्यवस्या की विधियोंको माना करे, तो क्‍या उस की बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी
27 Then he who is physically uncircumcised but keeps the law will condemn you who have the written code and circumcision but break the law. 27 സ്വഭാവത്താൽ അഗ്രചർമ്മിയായവൻ ന്യായപ്രമാണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എങ്കിൽ അക്ഷരവും പരിച്ഛേദനയുമുള്ള ന്യായപ്രമാണലംഘിയായ നിന്നെ അവൻ വിധിക്കയില്ലയോ? 27 और जो मनुष्य जाति के कारण बिन खतना रहा यदि वह व्यवस्या को पूरा करे, तो क्‍या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्या को माना नहीं करता है, दोषी न ठहराएगा
28 For no one is a Jew who is merely one outwardly, nor is circumcision outward and physical. 28 പുറമെ യെഹൂദനായവൻ യെഹൂദനല്ല; പുറമെ ജഡത്തിലുള്ളതു പരിച്ഛേദനയുമല്ല; 28 क्‍योंकि वह यहूदी नहीं, पर प्रगट में है, और देह में है।
29 But a Jew is one inwardly, and circumcision is a matter of the heart, by the Spirit, not by the letter. His praise is not from man but from God. 29 അകമെ യെഹൂദനായവനത്രേ യെഹൂദൻ; അക്ഷരത്തിലല്ല ആത്മാവിലുള്ള ഹൃദയപരിച്ഛേദനയത്രേ പരിച്ഛേദന; അവന്നു മനുഷ്യരാലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നേ പുകഴ്ച ലഭിക്കും. 29 पर यहूदी वही है, जो मन में है; और खतना वही है, जो दय का और आत्क़ा में है; न कि लेख का: ऐसे की प्रशंसा मनुष्योंकी ओर से नहीं, परन्‍तु परमेश्वर की ओर से होती है।।