Romans 3

1 Then what advantage has the Jew? Or what is the value of circumcision? 1 എന്നാൽ യെഹൂദന്നു എന്തു വിശേഷത? അല്ല, പരിച്ഛേദനയാൽ എന്തു പ്രയോജനം? 1 सो यहूदी की क्‍या बड़ाई, या खतने का क्‍या लाभ
2 Much in every way. To begin with, the Jews were entrusted with the oracles of God. 2 സകലവിധത്തിലും വളരെ ഉണ്ടു; ഒന്നാമതു ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ അവരുടെ പക്കൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു തന്നേ. 2 हर प्रकार से बहुत कुछ। पहिले तो यह कि परमश्‍ेवर के वचन उन को सौंपे गए।
3 What if some were unfaithful? Does their faithlessness nullify the faithfulness of God? 3 ചിലർ വിശ്വസിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ അവിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതെക്കു നീക്കം വരുമോ? ഒരുനാളും ഇല്ല. 3 यदि कितने विश्वसघाती निकले भी तो क्‍या हुआ। क्‍या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्‍चाई व्यर्य ठहरेगी
4 By no means! Let God be true though every one were a liar, as it is written, "That you may be justified in your words, and prevail when you are judged." 4 “നിന്റെ വാക്കുകളിൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാനും, നിന്റെ ന്യായവിസ്താരത്തിൽ ജയിപ്പാനും” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവം സത്യവാൻ, സകല മനുഷ്യരും ഭോഷ്കു പറയുന്നവർ എന്നേ വരൂ. 4 कदापि नहीं, बरन परमेश्वर सच्‍चा और हर एक मनुष्य फूठा ठहरे, जैसा लिखा है, कि जिस से तू अपक्की बातोंमें धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए।
5 But if our unrighteousness serves to show the righteousness of God, what shall we say? That God is unrighteous to inflict wrath on us? (I speak in a human way.) 5 എന്നാൽ നമ്മുടെ അനീതി ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം എന്തു പറയും? ശിക്ഷ നടത്തുന്ന ദൈവം നീതിയില്ലാത്തവൻ എന്നോ? ഞാൻ മാനുഷരീതിയിൽ പറയുന്നു — ഒരുനാളുമല്ല; 5 सो यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धामिर्कता ठहरा देता है, तो हम क्‍या कहें क्‍या यह कि परमेश्वर जो ोध करता है अन्यायी है यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं।
6 By no means! For then how could God judge the world? 6 അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ലോകത്തെ എങ്ങനെ വിധിക്കും? 6 कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर क्‍योंकर जगत का न्याय करेगा
7 But if through my lie God's truth abounds to his glory, why am I still being condemned as a sinner? 7 ദൈവത്തിന്റെ സത്യം എന്റെ ഭോഷ്കിനാൽ അവന്റെ മഹത്വത്തിന്നായി അധികം തെളിവായി എങ്കിൽ എന്നെ പാപി എന്നു വിധിക്കുന്നതു എന്തു? 7 यदि मेरे फूठ के कारण परमेश्वर की सच्‍चाई उस को महिमा के लिथे अधिक करके प्रगट हुई, तो फिर क्‍योंपापी की नाई मैं दण्‍ड के योग्य ठहराया जाता हूं
8 And why not do evil that good may come?--as some people slanderously charge us with saying. Their condemnation is just. 8 നല്ലതു വരേണ്ടതിന്നു തീയതുചെയ്ക എന്നു പറയരുതോ? ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നു ചിലർ ഞങ്ങളെ ദുഷിച്ചുപറയുന്നുവല്ലോ. ഇവർക്കു വരുന്ന ശിക്ഷാവിധി നീതിയുള്ളതു തന്നേ. 8 और हम क्‍योंबुराई न करें, कि भलाई निकले जब हम पर यही दोष लगाया भी जाता है, और कितने कहते हैं कि इन का यही कहना है: परन्‍तु ऐसोंका दोषी ठहराना ठीक है।।
9 What then? Are we Jews any better off? No, not at all. For we have already charged that all, both Jews and Greeks, are under sin, 9 ആകയാൽ എന്തു? നമുക്കു വിശേഷതയുണ്ടോ? അശേഷമില്ല; യെഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും ഒരുപോലെ പാപത്തിൻ കീഴാകുന്നു എന്നു നാം മുമ്പെ തെിളിയിച്ചുവല്ലോ; 9 तो फिर क्‍या हुआ क्‍या हम उन से अच्‍छे हैं कभी नहंी; क्‍योंकि हम यहूदियोंऔर यूनानियोंदोनोंपर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं।
10 as it is written: "None is righteous, no, not one; 10 “നീതിമാൻ ആരുമില്ല. ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല. 10 जैसा लिखा है, कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं।
11 no one understands; no one seeks for God. 11 ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഇല്ല, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനും ഇല്ല. 11 कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजनेवाला नहीं।
12 All have turned aside; together they have become worthless; no one does good, not even one." 12 എല്ലാവരും വഴിതെറ്റി ഒരുപോലെ കൊള്ളരുതാത്തവരായിത്തീർന്നു; നന്മ ചെയ്യുന്നവനില്ല, ഒരുത്തൻ പോലും ഇല്ല. 12 सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करनेवाला नहीं, एक भी नहीं।
13 "Their throat is an open grave; they use their tongues to deceive.The venom of asps is under their lips." 13 അവരുടെ തൊണ്ട തുറന്ന ശവക്കുഴി: നാവുകൊണ്ടു അവർ ചതിക്കുന്നു; സർപ്പവിഷം അവരുടെ അധരങ്ങൾക്കു കീഴെ ഉണ്ടു. 13 उन का गला खुली हुई कब्र है: उन्‍हीं ने अपक्की जीभोंसे छल किया है: उन के होठोंमें सापोंका विष है।
14 "Their mouth is full of curses and bitterness." 14 അവരുടെ വായിൽ ശാപവും കൈപ്പും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 14 और उन का मुंह श्रप और कड़वाहट से भरा है।
15 "Their feet are swift to shed blood; 15 അവരുടെ കാൽ രക്തം ചൊരിയുവാൻ ബദ്ധപ്പെടുന്നു. 15 उन के पांव लोहू बहाने को र्फुतीले हैं।
16 in their paths are ruin and misery, 16 നാശവും അരിഷ്ടതയും അവരുടെ വഴികളിൽ ഉണ്ടു. 16 उन के मार्गोंमें नाश और क्‍लेश है।
17 and the way of peace they have not known." 17 സമാധാനമാർഗ്ഗം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 17 उन्‍होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना।
18 "There is no fear of God before their eyes." 18 അവരുടെ ദൃഷ്ടയിൽ ദൈവഭയം ഇല്ല” എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 18 उन की आंखोंके साम्हने परमेश्वर का भय नहीं।
19 Now we know that whatever the law says it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped, and the whole world may be held accountable to God. 19 ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നതു എല്ലാം ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവരോടു പ്രസ്താവിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു. അങ്ങനെ ഏതു വായും അടഞ്ഞു സർവ്വലോകവും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശിക്ഷായോഗ്യമായിത്തീരേണ്ടതത്രേ. 19 हम जानते हैं, कि व्यवस्या जो कुछ कहती है उन्‍हीं से कहती है, जो व्यवस्या के आधीन हैं: इसलिथे कि हर एक मुंह बन्‍द किया जाए, और सारा संसार परमेश्वर के दण्‍ड के योग्य ठहरे।
20 For by works of the law no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. 20 അതുകൊണ്ടു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല; ന്യായപ്രമാണത്താൽ പാപത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനമത്രേ വരുന്നതു. 20 क्‍योंकि व्यवस्या के कामोंसे कोई प्राणी उसके साम्हने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिथे कि व्यवस्या के द्वारा पाप की पहिचान होती है।
21 But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the Law and the Prophets bear witness to it-- 21 ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിന്റെ നീതി, വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിങ്കലെ വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി, തന്നേ, ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. 21 पर अब बिना व्यवस्या परमेश्वर की धामिर्कता प्रगट हुई है, जिस की गवाही व्यवस्या और भविष्यद्वक्ता देते हैं।
22 the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction: 22 അതിന്നു ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 22 अर्यात्‍ परमेश्वर की वह धामिर्कता, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करनेवालोंके लिथे है; क्‍योंकि कुछ भेद नहीं।
23 for all have sinned and fall short of the glory of God, 23 ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല; എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ദൈവതേജസ്സു ഇല്ലാത്തവരായിത്തീർന്നു, 23 इसलिथे कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रिहत है।
24 and are justified by his grace as a gift, through the redemption that is in Christ Jesus, 24 അവന്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിങ്കലെ വീണ്ടെടുപ്പുമൂലം സൌജന്യമായത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതു. 24 परन्‍तु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं।
25 whom God put forward as a propitiation by his blood, to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in his divine forbearance he had passed over former sins. 25 വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു അവൻ തന്റെ രക്തംമൂലം പ്രായശ്ചിത്തമാകുവാൻ ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിറുത്തിയിരിക്കുന്നു. ദൈവം തന്റെ പൊറുമയിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകനിമിത്തം തന്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിപ്പാൻ, 25 उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण एक ऐसा प्रायश्‍चाि ठहराया, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहिले किए गए, और जिन की परमेश्वर ने अपक्की सहनशीलता से आनाकानी की; उन के विषय में वह अपक्की धामिर्कता प्रगट करे।
26 It was to show his righteousness at the present time, so that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. 26 താൻ നീതിമാനും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ നീതീകരിക്കുന്നവനും ആകേണ്ടതിന്നു ഇക്കാലത്തു തന്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിപ്പാൻ തന്നേ അങ്ങനെ ചെയ്തതു. 26 बरन इसी समय उस की धामिर्कता प्रगट हो; कि जिस से वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे, उसका भी धर्मी ठहरानेवाला हो।
27 Then what becomes of our boasting? It is excluded. By what kind of law? By a law of works? No, but by the law of faith. 27 ആകയാൽ പ്രശംസ എവിടെ? അതു പൊയ്പോയി. ഏതു മാർഗ്ഗത്താൽ? കർമ്മമാർഗ്ഗത്താലോ? അല്ല, വിശ്വാസമാർഗ്ഗത്താലത്രേ. 27 तो घमण्‍ड करना कहां रहा उस की तो जगह ही नहीं: कौन सी व्यवस्या के कारण से क्‍या कर्मोंकी व्यवस्या से नहीं, बरन विश्वास की व्यवस्या के कारण।
28 For we hold that one is justified by faith apart from works of the law. 28 അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൂടാതെ വിശ്വാസത്താൽ തന്നേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നു നാം അനുമാനിക്കുന്നു. 28 इसलिथे हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं, कि मनुष्य व्यवस्या के कामोंके बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है।
29 Or is God the God of Jews only? Is he not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also, 29 അല്ല, ദൈവം യെഹൂദന്മാരുടെ ദൈവം മാത്രമോ? ജാതികളുടെയും ദൈവമല്ലയോ? അതേ ജാതികളുടെയും ദൈവം ആകുന്നു. 29 क्‍या परमेश्वर केवल यहूदियोंहीं का है क्‍या अन्यजातियोंका नहीं हां, अन्यजातियोंका भी है।
30 since God is one. He will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. 30 ദൈവം ഏകനല്ലോ; അവൻ വിശ്വാസംമൂലം പരിച്ഛേദനക്കാരെയും വിശ്വാസത്താൽ അഗ്രചർമ്മികളെയും നീതീകരിക്കുന്നു. 30 क्‍योंकि एक ही परमेश्वर है, जो खतनावालोंको विश्वास से और खतनारिहतोंको भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा।
31 Do we then overthrow the law by this faith? By no means! On the contrary, we uphold the law. 31 ആകയാൽ നാം വിശ്വാസത്താൽ ന്യായപ്രമാണത്തെ ദുർബ്ബലമാക്കുന്നുവോ? ഒരു നാളും ഇല്ല; നാം ന്യായപ്രമാണത്തെ ഉറപ്പിക്കയത്രേ ചെയ്യുന്നു. 31 तो क्‍या हम व्यवस्या को विश्वास के द्वारा व्यर्य ठहराते हैं कदापि नहीं; बरन व्यवस्या को स्यिर करते हैं।।