1 Corinthians 12

1 Now concerning spiritual gifts, brothers, I do not want you to be uninformed. 1 സഹോദരന്മാരേ, ആത്മികവരങ്ങളെക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾക്കു അറിവില്ലാതിരിക്കരുതു എന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 1 हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्क़िक बरदानोंके विषय में अज्ञात रहो।
2 You know that when you were pagans you were led astray to mute idols, however you were led. 2 നിങ്ങൾ ജാതികൾ ആയിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെ നടത്തിയതുപോലെ ഊമവിഗ്രഹങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പോക പതിവായിരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. 2 तुम जानते हो, कि जब तुम अन्यजाति थे, तो गूंगी मूरतोंके पीछे जेसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे।
3 Therefore I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says "Jesus is accursed!" and no one can say "Jesus is Lord" except in the Holy Spirit. 3 ആകയാൽ ദൈവാത്മാവിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ ആരും യേശു ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നു പറകയില്ല; പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അല്ലാതെ യേശു കർത്താവു എന്നു പറവാൻ ആർക്കും കഴികയുമില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു. 3 इसलिथे मैं तुम्हें चितौनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्क़ा की अगुआई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु स्‍त्रापित है; और न कोई पवित्र आत्क़ा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है।।
4 Now there are varieties of gifts, but the same Spirit; 4 എന്നാൽ കൃപാവരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടു; ആത്മാവു ഒന്നത്രേ. 4 बरदान तो कई प्रकार के हैं, परन्‍तु आत्क़ा एक ही है।
5 and there are varieties of service, but the same Lord; 5 ശുശ്രൂഷകളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടു; കർത്താവു ഒരുവൻ. 5 और सेवा भी कई प्रकार की है, परन्‍तु प्रभु एक ही है।
6 and there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. 6 വീര്യപ്രവൃത്തികളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടു; എങ്കിലും എല്ലാവരിലും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം ഒരുവൻ തന്നേ. 6 और प्रभावशाली कार्य्य कई प्रकार के हैं, परन्‍तु परमश्‍ेवर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्‍पन्न करता है।
7 To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. 7 എന്നാൽ ഓരോരുത്തന്നു ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശനം പൊതുപ്രയോജനത്തിന്നായി നല്കപ്പെടുന്നു. 7 किन्‍तु सब के लाभ पहुंचाने के लिथे हर एक को आत्क़ा का प्रकाश दिया जाता है।
8 To one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge according to the same Spirit, 8 ഒരുത്തന്നു ആത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനവും മറ്റൊരുത്തന്നു അതേ ആത്മാവിനാൽ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനവും നല്കപ്പെടുന്നു; 8 क्‍योंकि एक को आत्क़ा के द्वारा बुिद्व की बातें दी जाती हैं; और दूसरे को उसी आत्क़ा के अनुसार ज्ञान की बातें।
9 to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit, 9 വേറൊരുത്തന്നു അതേ ആത്മാവിനാൽ വിശ്വാസം, മറ്റൊരുവന്നു അതേ ആത്മാവിനാൽ രോഗശാന്തികളുടെ വരം; 9 और किसी को उसी आत्क़ा से विश्वास; और किसी को उसी एक आत्क़ा से चंगा करने का बरदान दिया जाता है।
10 to another the working of miracles, to another prophecy, to another the ability to distinguish between spirits, to another various kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. 10 മറ്റൊരുവന്നു വീര്യപ്രവൃത്തികൾ; മറ്റൊരുവന്നു പ്രവചനം; മറ്റൊരുവന്നു ആത്മാക്കളുടെ വിവേചനം; വേറൊരുവന്നു പലവിധ ഭാഷകൾ; മറ്റൊരുവന്നു ഭാഷകളുടെ വ്യാഖ്യാനം. 10 फिर किसी को सामर्य के काम करने की शक्ति; और किसी को भविष्यद्वाणी की; और किसी को अनेक प्रकार की भाषा; और किसी को भाषाओं का अर्य बताना।
11 All these are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as he wills. 11 എന്നാൽ ഇതു എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതു താൻ ഇച്ഛിക്കുംപോലെ അവനവന്നു അതതു വരം പകുത്തുകൊടുക്കുന്ന ഒരേ ആത്മാവു തന്നേ. 11 परन्‍तु थे सब प्रभावशाली कार्य्य वही एक आत्क़ा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है।।
12 For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. 12 ശരീരം ഒന്നും, അതിന്നു അവയവം പലതും ശരീരത്തിന്റെ അവയവം പലതായിരിക്കെ എല്ലാം ഒരു ശരീരവും ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ ആകുന്നു ക്രിസ്തുവും. 12 क्‍योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग, बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है।
13 For in one Spirit we were all baptized into one body--Jews or Greeks, slaves or free--and all were made to drink of one Spirit. 13 യെഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രരോ നാം എല്ലാവരും ഏകശരീരമാകുമാറു ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനം ഏറ്റും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനംചെയ്തുമിരിക്കുന്നു. 13 क्‍योंकि हम सब ने क्‍या यहूदी हो, क्‍या युनानी, क्‍या दास, क्‍या स्‍वतंत्र एक ही आत्क़ा के द्वारा एक देह होने के लिथे बपतिस्क़ा लिया, और हम एक को एक ही आत्क़ा पिलाया गया।
14 For the body does not consist of one member but of many. 14 ശരീരം ഒരു അവയവമല്ല പലതത്രേ. 14 इसलिथे कि देह में एक ही अंग नहीं, परन्‍तु बहुत से हैं।
15 If the foot should say, "Because I am not a hand, I do not belong to the body," that would not make it any less a part of the body. 15 ഞാൻ കൈ അല്ലായ്കകൊണ്ടു ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്നു കാൽ പറയുന്നു എങ്കിൽ അതിനാൽ അതു ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്നു വരികയില്ല. 15 यदि पांव कहे: कि मैं हाथ नहीं, इसलिथे देह का नहीं, तो क्‍या वह इस कारण देह का नहीं
16 And if the ear should say, "Because I am not an eye, I do not belong to the body," that would not make it any less a part of the body. 16 ഞാൻ കണ്ണു അല്ലായ്കകൊണ്ടു ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്നു ചെവി പറയുന്നു എങ്കിൽ അതിനാൽ അതു ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്നും വരികയില്ല. 16 और यदि कान कहे; कि मैं आंख का नहीं, इसलिथे देह का नहीं, तो क्‍या वह इस कारण देह का नहीं।
17 If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? 17 ശരീരം മുഴുവൻ കണ്ണായാൽ ശ്രവണം എവിടെ? മുഴുവൻ ശ്രവണം ആയാൽ ഘ്രാണം എവിടെ? 17 यदि सारी देह आंख की होती तो सुनना कहां से होता यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहां होता
18 But as it is, God arranged the members in the body, each one of them, as he chose. 18 ദൈവമോ തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവയവങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ വെവ്വേറായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. 18 परन्‍तु सचमुच परमेश्वर ने अंगो को अपक्की इच्‍छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है।
19 If all were a single member, where would the body be? 19 സകലവും ഒരു അവയവം എങ്കിൽ ശരീരം എവിടെ? 19 यदि वे सब एक ही अंग होते, तो देह कहां होती
20 As it is, there are many parts, yet one body. 20 എന്നാൽ അവയവങ്ങൾ പലതെങ്കിലും ശരീരം ഒന്നു തന്നേ. 20 परन्‍तु अब अंग तो बहुत से हैं, परन्‍तु देह एक ही है।
21 The eye cannot say to the hand, "I have no need of you," nor again the head to the feet, "I have no need of you." 21 കണ്ണിന്നു കയ്യോടു: നിന്നെക്കൊണ്ടു എനിക്കു ആവശ്യമില്ല എന്നും, തലെക്കു കാലുകളോടു: നിങ്ങളെക്കൊണ്ടു എനിക്കു ആവശ്യമില്ല എന്നുംപറഞ്ഞുകൂടാ. 21 आंख हाथ से नहीं कह सकती, कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर पांवोंसे कह सकता है, कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं।
22 On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable, 22 ശരീരത്തിൽ ബലം കുറഞ്ഞവ എന്നു തോന്നുന്ന അവയവങ്ങൾ തന്നേ ആവശ്യമുള്ളവയാകുന്നു. 22 परन्‍तु देह के वे अंग जो औरोंसे निर्बल देख पड़ते हैं, बहुत ही आवश्यक हैं।
23 and on those parts of the body that we think less honorable we bestow the greater honor, and our unpresentable parts are treated with greater modesty, 23 ശരീരത്തിൽ മാനം കുറഞ്ഞവ എന്നു തോന്നുന്നവെക്കു നാം അധികം മാനം അണിയിക്കുന്നു; നമ്മിൽ അഴകു കുറഞ്ഞവെക്കു അധികം അഴകു വരുത്തുന്നു; 23 और देह के जिन अंगो को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं उन्‍ही को हम अधिक आदर देते हैं; और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं।
24 which our more presentable parts do not require. But God has so composed the body, giving greater honor to the part that lacked it, 24 നമ്മിൽ അഴകുള്ള അവയവങ്ങൾക്കു അതു ആവശ്യമില്ലല്ലോ. 24 फिर भी हमारे शोभायमान अंगो को इस का प्रयोजन नहीं, परन्‍तु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है, कि जिस अंग को घटी यी उसी को और भी बहुत आदर हो।
25 that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. 25 ശരീരത്തിൽ ഭിന്നത വരാതെ അവയവങ്ങൾ അന്യോന്യം ഒരുപോലെ കരുതേണ്ടതിന്നായി ദൈവം കുറവുള്ളതിന്നു അധികം മാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടു ശരീരത്തെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. 25 ताकि देह में फूट न पके, परन्‍तु अंग एक दूसरे की बराबर चिन्‍ता करें।
26 If one member suffers, all suffer together; if one member is honored, all rejoice together. 26 അതിനാൽ ഒരുഅവയവം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവയവങ്ങൾ ഒക്കെയും കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു; ഒരു അവയവത്തിന്നു മാനം വന്നാൽ അവയവങ്ങൾ ഒക്കെയുംകൂടെ സന്തോഷിക്കുന്നു. 26 इसलिथे यदि एक अंग दु:ख पाता है, तो सब अंग उसके साय दु:ख पाते हैं; और यदि एक अंग की बड़ाई होती है, तो उसके साय सब अंग आनन्‍द मनाते हैं।
27 Now you are the body of Christ and individually members of it. 27 എന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും ഓരോരുത്തൻ വെവ്വേറായി അവയവങ്ങളും ആകുന്നു. 27 इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और अलग अलग उसके अंग हो।
28 And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. 28 ദൈവം സഭയിൽ ഒന്നാമതു അപ്പൊസ്തലന്മാർ, രണ്ടാമതു പ്രവാചകന്മാർ മൂന്നാമതു ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ നിയമിക്കയും പിന്നെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ, രോഗശാന്തികളുടെ വരം, സഹായം ചെയ്‍വാനുള്ള വരം, പരിപാലനവരം, വിവിധഭാഷാവരം എന്നിവ നല്കുകയും ചെയ്തു. 28 और परमश्‍ेवर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं; प्रयम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिझक, फिर सामर्य के काम करनेवाले, फिर चंगा करनेवाले, और उपकार करनेवाले, और प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बालनेवाले।
29 Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? 29 എല്ലാവരും അപ്പൊസ്തലന്മാരോ? എല്ലാവരും പ്രവാചകന്മാരോ? എല്ലാവരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരോ? എല്ലാവരും വീര്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരോ? 29 क्‍या सब प्रेरित हैं क्‍या सब भविष्यद्वक्ता हैं क्‍या सब उपकेशक हैं क्‍या सब सामर्य के काम करनेवाले हैं
30 Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? 30 എല്ലാവർക്കും രോഗശാന്തിക്കുള്ള വരംഉണ്ടോ? എല്ലാവരും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നുവോ? 30 क्‍या सब को चंगा करने का बरदान मिला है क्‍या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं
31 But earnestly desire the higher gifts.And I will show you a still more excellent way. 31 എല്ലാവരും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുവോ? ശ്രേഷ്ഠവരങ്ങളെ വാഞ്ഛിപ്പിൻ; ഇനി അതിശ്രേഷ്ഠമായോരു മാർഗ്ഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചുതരാം. 31 क्‍या सब अनुवाद करते हैं तुम बड़ी से बड़ी बरदानोंकी धुन में रहो! परन्‍तु मैं तुम्हें और भी सब से उत्तम मार्ग बताता हूं।।