1 Corinthians 5

1 It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, for a man has his father's wife. 1 നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദുർന്നടപ്പു ഉണ്ടെന്നു കേൾക്കുന്നു. ഒരുത്തൻ തന്റെ അപ്പന്റെ ഭാര്യയെ വെച്ചുകൊള്ളുന്നുപോൽ; അതു ജാതികളിൽപോലും ഇല്ലാത്ത ദുർന്നടപ്പു തന്നേ. 1 यहां तक सुनने में आता है, कि तुम में व्यभिचार होता है, बरन ऐसा व्यभिचार जो अन्यजातियोंमें भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपके पिता की पत्‍नी को रखता है।
2 And you are arrogant! Ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you. 2 എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ചീർത്തിരിക്കുന്നു; ഈ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തവനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നു നീക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചിട്ടുമില്ല. 2 और तुम शोक तो नहीं करते, जिस से ऐसा काम करनेवाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परन्‍तु घमण्‍ड करते हो।
3 For though absent in body, I am present in spirit; and as if present, I have already pronounced judgment on the one who did such a thing. 3 ഞാനോ ശരീരംകൊണ്ടു ദൂരസ്ഥൻ എങ്കിലും ആത്മാവുകൊണ്ടു കൂടെയുള്ളവനായി, നിങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ ഇരിക്കുന്നവനായി തന്നേ, ഈ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തവനെക്കുറിച്ചു: 3 मैं तो शरीर के भाव से दूर या, परन्‍तु आत्क़ा के भाव से तुम्हारे साय होकर, मानो उपस्यिति ही दशा में ऐसे काम करनेवाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं।
4 When you are assembled in the name of the Lord Jesus and my spirit is present, with the power of our Lord Jesus, 4 നിങ്ങളും എന്റെ ആത്മാവും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ശക്തിയോടെ ഒന്നിച്ചു കൂടീട്ടു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവനെ, 4 कि जब तुम, और मेरी आत्क़ा, हमारे प्रभु यीशु की सामर्य के साय इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य, हमारे प्रभु यीशु के नाम से।
5 you are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. 5 ആത്മാവു കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു ജഡസംഹാരത്തിന്നായി സാത്താന്നു ഏല്പിക്കേണം എന്നു വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 शरीर के विनाश के लिथे शैतान को सौंपा जाए, ताकि उस की आत्क़ा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए।
6 Your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? 6 നിങ്ങളുടെ പ്രശംസ നന്നല്ല; അസാരം പുളിമാവു പിണ്ഡത്തെ മുഴുവനും പുളിപ്പിക്കുന്നു എന്നു അറിയുന്നില്ലയോ? 6 तुम्हारा घमण्‍ड करना अच्‍छा नहीं; क्‍या तुम नहीं जानते, कि योड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है।
7 Cleanse out the old leaven that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. 7 നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്തവരായിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പുതിയ പിണ്ഡം ആകേണ്ടതിന്നു പഴയ പുളിമാവിനെ നീക്കിക്കളവിൻ. നമ്മുടെ പെസഹകൂഞ്ഞാടും അറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ക്രിസ്തു തന്നേ. 7 पुराना खमीर निकाल कर, अपके आप को शुद्ध करो: कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ; ताकि तुम अखमीरी हो, क्‍योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है, बलिदान हुआ है।
8 Let us therefore celebrate the festival, not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. 8 ആകയാൽ നാം പഴയ പുളിമാവുകൊണ്ടല്ല, തിന്മയും ദുഷ്ടതയും ആയ പുളിമാവുകൊണ്ടുമല്ല, സ്വച്ഛതയും സത്യവുമായ പുളിപ്പില്ലായ്മകൊണ്ടുതന്നേ ഉത്സവം ആചരിക്ക. 8 सो आओ हम उत्‍सव में आनन्‍द मनावें, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्‍टता के खमीर से, परन्‍तु सीधाई और सच्‍चाई की अखमीरी रोटी से।।
9 I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people-- 9 ദുർന്നടപ്പുകാരോടു സംസർഗ്ഗം അരുതു എന്നു ഞാൻ എന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു എഴുതീട്ടുണ്ടല്ലോ. 9 मैं ने अपक्की पत्री में तुम्हें लिखा है, कि व्यभिचारियोंकी संगति न करना।
10 not at all meaning the sexually immoral of this world, or the greedy and swindlers, or idolaters, since then you would need to go out of the world. 10 അതു ഈ ലോകത്തിലെ ദുർന്നടപ്പുകാരോടോ അത്യാഗ്രഹികളോടോ പിടിച്ചുപറിക്കാരോടോ വിഗ്രഹാരാധികളോടോ അരുതു എന്നല്ലല്ലോ; അങ്ങനെ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോകം വിട്ടു പോകേണ്ടിവരും. 10 यह नहीं, कि तुम बिलकुल इस जगत के व्यभिचारियों, या लोभियों, या अन्‍धेर करनेवालों, या मूत्तिपूजकोंकी संगति न करो; क्‍योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता।
11 But now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother if he is guilty of sexual immorality or greed, or is an idolater, reviler, drunkard, or swindler--not even to eat with such a one. 11 എന്നാൽ സഹോദരൻ എന്നു പേർപെട്ട ഒരുവൻ ദുർന്നടപ്പുകാരനോ അത്യാഗ്രഹിയോ വിഗ്രഹാരാധിയോ വാവിഷ്ഠാണക്കാരനോ മദ്യപനോ പിടിച്ചുപറിക്കാരനോ ആകുന്നു എങ്കിൽ അവനോടു സംസർഗ്ഗം അരുതു; അങ്ങനെയുള്ളവനോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കപോലും അരുതു എന്നത്രേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എഴുതിയതു. 11 मेरा कहना यह है; कि यदि कोई भाई कहलाकर, व्यभिचारी, या लोभी, या मूत्तिपूजक, या गाली देनेवाला, या पिय?ड़, या अन्‍धेर करनेवाला हो, तो उस की संगति मत करना; बरन ऐसे मनुष्य के साय खाना भी न खाना।
12 For what have I to do with judging outsiders? Is it not those inside the church whom you are to judge? 12 പുറത്തുള്ളവരെ വിധിപ്പാൻ എനിക്കു എന്തു കാര്യം? നിങ്ങൾ അകത്തുള്ളവരെ അല്ലയോ വിധിക്കുന്നതു; പുറത്തുള്ളവരെ ദൈവം വിധിക്കുന്നു. 12 क्‍योंकि मुझे बाहरवालोंका न्याय करने से क्‍या काम क्‍या तुम भीतरवालोंका न्याय नहीं करते
13 God judges those outside. "Purge the evil person from among you." 13 ആ ദുഷ്ടനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളവിൻ. 13 परन्‍तु बाहरवालोंका न्याय परमेश्वर करता है: इसलिथे उस कुकर्मी को अपके बीच में से निकाल दो।।