1 Corinthians 6

1 When one of you has a grievance against another, does he dare go to law before the unrighteous instead of the saints? 1 നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന്നു മറ്റൊരുത്തനോടു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മുമ്പാകെ അല്ല, അഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വ്യവഹാരത്തിന്നു പോകുവാൻ തുനിയുന്നുവോ? 1 क्‍या तुम में से किसी को यह हियाव है, कि जब दूसरे के साय फगड़ा हो, तो फैसले के लिथे अधिमिर्योंके पास जाए; और पवित्र लागोंके पास न जाए
2 Or do you not know that the saints will judge the world? And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases? 2 വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്തെ വിധിക്കും എന്നു അറിയുന്നില്ലയോ? ലോകത്തെ നിങ്ങൾ വിധിക്കുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഗതികളെ വിധിപ്പാൻ നിങ്ങൾ അയോഗ്യരോ? 2 क्‍या तुम नहीं जानते, कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना हे, तो क्‍या तुम छोटे से छोटे फगड़ोंका भी निर्णय करने के योग्य नहीं
3 Do you not know that we are to judge angels? How much more, then, matters pertaining to this life! 3 നാം ദൂതന്മാരെ വിധിക്കും എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? ഐഹികകാര്യങ്ങളെ എത്ര അധികം? 3 क्‍या तुम नहीं जानते, कि हम स्‍वर्गदूतोंका न्याय करेंगे तो क्‍या सांसारिक बातोंका निर्णय करना हो, तो क्‍या उन्‍हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं
4 So if you have such cases, why do you lay them before those who have no standing in the church? 4 എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു ഐഹികകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു വ്യവഹാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിധിപ്പാൻ സഭ ഗണ്യമാക്കാത്തവരെ ഇരുത്തുന്നുവോ? 4 सो यदि तुम्हें सांसारिक बातोंका निर्णय करना हो, तो क्‍या उन्‍हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं
5 I say this to your shame. Can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between the brothers, 5 നിങ്ങൾക്കു ലജ്ജെക്കായി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു; ഇങ്ങനെ സഹോദരന്മാർക്കു മദ്ധ്യേ കാര്യം തീർപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളോരു ജ്ഞാനിയും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇല്ലയോ? 5 मैं तुम्हें लज्ज़ित करने के लिथे यह कहता हूं: क्‍या सचमुच तुम में से एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता, जो अपके भाइयोंका निर्णय कर सके
6 but brother goes to law against brother, and that before unbelievers? 6 അല്ല, സഹോദരൻ സഹോദരനോടു വ്യവഹരിക്കുന്നു; അതും അവിശ്വാസികളുടെ മുമ്പിൽ തന്നേ. 6 बरन भाई भाई में मुकद्दमा होता है, और वह भी अविश्वासियोंके साम्हने।
7 To have lawsuits at all with one another is already a defeat for you. Why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded? 7 നിങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ വ്യവഹാരം ഉണ്ടാകുന്നതു തന്നേ കേവലം പോരായ്മയാകുന്നു; അതിന്നു പകരം നിങ്ങൾ അന്യായം സഹിച്ചുകൊള്ളാത്തതു എന്തു? നഷ്ടം ഏറ്റുകൊള്ളാത്തതു എന്തു? 7 परन्‍तु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है, कि आपस में मुकद्दमा करते हो: बरन अन्याय क्‍योंनहीं सहते अपक्की हानि क्‍योंनहीं सहते
8 But you yourselves wrong and defraud--even your own brothers! 8 അല്ല, നിങ്ങൾ അന്യായം ചെയ്കയും നഷ്ടം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു; അതും സഹോദരന്മാർക്കു തന്നേ. 8 बरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयोंको।
9 Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, 9 അന്യായം ചെയ്യുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്നു അറിയുന്നില്ലയോ? നിങ്ങളെത്തന്നേ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പിൻ; ദുർന്നടപ്പുകാർ, വിഗ്രഹാരാധികൾ, വ്യഭിചാരികൾ, സ്വയഭോഗികൾ, പുരുഷകാമികൾ, 9 क्‍या तुम नहीं जानते, कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूत्तिपूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्‍चे, न पुरूषगामी।
10 nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. 10 കള്ളന്മാർ, അത്യാഗ്രഹികൾ, മദ്യപന്മാർ, വാവിഷ്ഠാണക്കാർ, പിടിച്ചുപറിക്കാർ എന്നിവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല. 10 न चोर, न लोभी, न पिय?ड़, न गाली देनेवाले, न अन्‍धेर करनेवाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे।
11 And such were some of you. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. 11 നിങ്ങളും ചിലർ ഈ വകക്കാരായിരുന്നു; എങ്കിലും നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാലും നിങ്ങളെത്തന്നേ കഴുകി ശുദ്ധീകരണവും നീതീകരണവും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 11 और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परन्‍तु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्क़ा से धोए गए, और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे।।
12 "All things are lawful for me," but not all things are helpful. "All things are lawful for me," but I will not be enslaved by anything. 12 സകലത്തിന്നും എനിക്കു കർത്തവ്യം ഉണ്ടു എങ്കിലും സകലവും പ്രയോജനമുള്ളതല്ല; സകലത്തിന്നും എനിക്കു കർത്തവ്യം ഉണ്ടു എങ്കിലും ഞാൻ യാതൊന്നിന്നും അധീനനാകയില്ല. 12 सब वस्‍तुएं मेरे लिथे उचित तो हैं, परन्‍तु सब वस्‍तुएं लाभ की नहीं, सब वस्‍तुएं मेरे लिथे उचित हैं, परन्‍तु मैं किसी बात के आधीन न हूंगा।
13 "Food is meant for the stomach and the stomach for food"--and God will destroy both one and the other. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. 13 ഭോജ്യങ്ങൾ വയറ്റിന്നും വയറു ഭോജ്യങ്ങൾക്കും ഉള്ളതു; എന്നാൽ ദൈവം ഇതിനെയും അതിനെയും ഇല്ലായ്മയാക്കും. ശരീരമോ ദുർന്നടപ്പിന്നല്ല കർത്താവിന്നത്രേ; കർത്താവു ശരീരത്തിന്നും. 13 भोजन पेट के लिथे, और पेट भोजन के लिथे है, परन्‍तु परमेश्वर इस को और उस को दोनोंको नाश करेगा, परन्‍तु देह व्यभिचार के लिथे नहीं, बरन प्रभु के लिथे; और प्रभु देह के लिथे है।
14 And God raised the Lord and will also raise us up by his power. 14 എന്നാൽ ദൈവം കർത്താവിനെ ഉയിർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മെയും തന്റെ ശക്തിയാൽ ഉയിർപ്പിക്കും. 14 और परमेश्वर ने अपक्की सामर्य से प्रभु को जिलाया, और हमें भी जिलाएगा।
15 Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of a prostitute? Never! 15 നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങൾ ആകുന്നു എന്നു അറിയുന്നില്ലയോ? ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളെ ഞാൻ എടുത്തു വേശ്യയുടെ അവയവങ്ങൾ ആക്കാമോ? ഒരുനാളും അരുതു. 15 क्‍या तुम नहीं जानते, कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं सो क्‍या मैं मसीह के अंग लेकर उन्‍हें वेश्या के अंग बनाऊं कदापि नहीं।
16 Or do you not know that he who is joined to a prostitute becomes one body with her? For, as it is written, "The two will become one flesh." 16 വേശ്യയോടു പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ അവളുമായി ഏകശരീരമാകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരും എന്നുണ്ടല്ലോ. 16 क्‍या तुम नहीं जानते, कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, वह उसके साय एक तन हो जाता है क्‍योंकि वह कहता है, कि वे दोनोंएक तन होंगे।
17 But he who is joined to the Lord becomes one spirit with him. 17 കർത്താവിനോടു പറ്റിച്ചേരുന്നവനോ അവനുമായി ഏകാത്മാവു ആകുന്നു. 17 और जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साय एक आत्क़ा हो जाता है।
18 Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body. 18 ദുർന്നടപ്പു വിട്ടു ഓടുവിൻ. മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഏതു പാപവും ശരീരത്തിന്നു പുറത്താകുന്നു. ദുർന്നടപ്പുകാരനോ സ്വന്തശരീരത്തിന്നു വിരോധമായി പാപം ചെയ്യുന്നു. 18 व्यभिचार से बचे रहो: जितने और पाप मनुष्य करता है, वे देह के बाहर हैं, परन्‍तु व्यभिचार करनेवाला अपक्की ही देह के विरूद्ध पाप करता है।
19 Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, 19 ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്നും നിങ്ങളെ വിലെക്കു വാങ്ങിയിരിക്കയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? 19 क्‍या तुम नहीं जानते, कि तुम्हारी देह पवित्रात्क़ा का मन्‍दिर है; जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपके नहीं हो
20 for you were bought with a price. So glorify God in your body. 20 അകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരംകൊണ്ടു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ. 20 कयोंकि दाम देकर मोल लिथे गए हो, इसलिथे अपक्की देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो।।