1 Corinthians 7

1 Now concerning the matters about which you wrote: "It is good for a man not to have sexual relations with a woman." 1 നിങ്ങൾ എഴുതി അയച്ച സംഗതികളെക്കുറിച്ചു എന്റെ അഭിപ്രായം എന്തെന്നാൽ: സ്ത്രീയെ തൊടാതിരിക്കുന്നതു മനുഷ്യന്നു നല്ലതു. 1 उन बातोंके विषय में जो तुम ने लिखीं, यह अच्‍छा है, कि पुरूष स्त्री को न छुए।
2 But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband. 2 എങ്കിലും ദുർന്നടപ്പുനിമിത്തം ഓരോരുത്തന്നു സ്വന്തഭാര്യയും ഓരോരുത്തിക്കു സ്വന്തഭർത്താവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 2 परन्‍तु व्यभिचार के डर से हर एक पुरूष की पत्‍नी, और हर एक सत्री का पति हो।
3 The husband should give to his wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband. 3 ഭർത്താവു ഭാര്യക്കും ഭാര്യ ഭർത്താവിന്നും കടംപെട്ടിരിക്കുന്നതു ചെയ്യട്ടെ. 3 पति अपक्की पत्‍नी का ह? पूरा करे; और वैसे ही पत्‍नी भी अपके पति का।
4 For the wife does not have authority over her own body, but the husband does. Likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does. 4 ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിന്മേൽ അവൾക്കല്ല ഭർത്താവിന്നത്രേ അധികാരമുള്ളതു; അങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ അവന്നല്ല ഭാര്യക്കത്രേ അധികാരം. 4 पत्‍नी को अपक्की देह पर अधिक्कारने नहीं पर उसके पति का अधिक्कारने है; वैसे ही पति को भी अपक्की देह पर अधिक्कारने नहीं, परन्‍तु पत्‍नी को।
5 Do not deprive one another, except perhaps by agreement for a limited time, that you may devote yourselves to prayer; but then come together again, so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control. 5 പ്രാർത്ഥനെക്കു അവസരമുണ്ടാവാൻ ഒരു സമയത്തേക്കു പരസ്പരസമ്മതത്തോടെ അല്ലാതെ തമ്മിൽ വേറുപെട്ടിരിക്കരുതു; നിങ്ങളുടെ അജിതേന്ദ്രിയത്വം നിമിത്തം സാത്താൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു വീണ്ടും ചേർന്നിരിപ്പിൻ. 5 तुम एक दूसरे से अलग न रहो; परन्‍तु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्यना के लिथे अवकाश मिले, और फिर एक साय रहो, ऐसा न हो, कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे।
6 Now as a concession, not a command, I say this. 6 ഞാൻ ഇതു കല്പനയായിട്ടല്ല അനുവാദമായിട്ടത്രേ പറയുന്നതു. 6 परन्‍तु मैं जो यह कहता हूं वह अनुमति है न कि आज्ञा।
7 I wish that all were as I myself am. But each has his own gift from God, one of one kind and one of another. 7 സകല മനുഷ്യരും എന്നെപ്പോലെ ആയിരിക്കേണം എന്നു ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഒരുവന്നു ഇങ്ങനെയും ഒരുവന്നു അങ്ങനെയും താന്താന്റെ കൃപാവരം ദൈവം നല്കിയിരിക്കുന്നു. 7 मैं यह चाहता हूं, कि जैसा मैं हूं, वैसा ही सब मनुष्य हों; परन्‍तु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष बरदान मिले हैं; किसी को किसी प्रकार का, और किसी को किसी और प्रकार का।।
8 To the unmarried and the widows I say that it is good for them to remain single as I am. 8 വിവാഹം കഴിയാത്തവരോടും വിധവമാരോടും: അവർ എന്നെപ്പോലെ പാർത്തുകൊണ്ടാൽ അവർക്കു കൊള്ളാം എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. 8 परन्‍तु मैं अविवाहितोंऔर विधवाओं के विषय में कहता हूं, कि उन के लिथे ऐसा ही रहना अच्‍छा है, जैसा मैं हूं।
9 But if they cannot exercise self-control, they should marry. For it is better to marry than to be aflame with passion. 9 ജിതേന്ദ്രിയത്വമില്ലെങ്കിലോ അവർ വിവാഹം ചെയ്യട്ടെ; അഴലുന്നതിനെക്കാൾ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതു നല്ലതു. 9 परन्‍तु यदि वे संयम न कर सकें, तो विवाह करें; क्‍योंकि विवाह करना कामतुर रहने से भला है।
10 To the married I give this charge (not I, but the Lord): the wife should not separate from her husband 10 വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരോടോ ഞാനല്ല കർത്താവു തന്നേ കല്പിക്കുന്നതു: 10 जिन का ब्याह हो गया है, उन को मैं नहीं, बरन प्रभु आज्ञा देता है, कि पत्‍नी अपके पति से अलग न हो।
11 (but if she does, she should remain unmarried or else be reconciled to her husband), and the husband should not divorce his wife. 11 ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വേറുപിരിയരുതു; പിരിഞ്ഞു എന്നു വരികിലോ വിവാഹംകൂടാതെ പാർക്കേണം; അല്ലെന്നു വരികിൽ ഭർത്താവോടു നിരന്നുകൊള്ളേണം; ഭർത്താവു ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കയുമരുതു. 11 (और यदि अलग भी हो जाए, तो बिन दूसरा ब्याह किए रहे; या अपके पति से फिर मेल कर ले) और न पति अपक्की पत्‍नी को छोड़े।
12 To the rest I say (I, not the Lord) that if any brother has a wife who is an unbeliever, and she consents to live with him, he should not divorce her. 12 എന്നാൽ ശേഷമുള്ളവരോടു കർത്താവല്ല ഞാൻ തന്നേ പറയുന്നതു: ഒരു സഹോദരന്നു അവിശ്വാസിയായ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരിക്കയും അവൾ അവനോടുകൂടെ പാർപ്പാൻ സമ്മതിക്കയും ചെയ്താൽ അവളെ ഉപേക്ഷിക്കരുതു. 12 दूसरें से प्रभु नहीं, परन्‍तु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्‍नी विश्वास न रखती हो, और उसके साय रहते से प्रसन्न हो, तो वह उसे न छोड़े।
13 If any woman has a husband who is an unbeliever, and he consents to live with her, she should not divorce him. 13 അവിശ്വസിയായ ഭർത്താവുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും, അവൻ അവളോടുകൂടെ പാർപ്പാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കരുതു. 13 और जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो, और उसके साय रहने से प्रसन्न हो; वह पति को न छोड़े।
14 For the unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband. Otherwise your children would be unclean, but as it is, they are holy. 14 അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവു ഭാര്യ മുഖാന്തരം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടും അവിശ്വാസിയായ ഭാര്യ സഹോദരൻ മുഖാന്തരം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അശുദ്ധർ എന്നു വരും; ഇപ്പോഴോ അവർ വിശുദ്ധർ ആകുന്നു. 14 क्‍योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो, वह पत्‍नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्‍नी जो विश्वास नहीं रखती, पति के कारण पवित्र ठहरती है; नहीं तो तुम्हारे लड़केबालें अशुद्ध होते, परन्‍तु अब तो पवित्र हैं।
15 But if the unbelieving partner separates, let it be so. In such cases the brother or sister is not enslaved. God has called you to peace. 15 അവിശ്വാസി വേറുപിരിയുന്നു എങ്കിൽ പിരിയട്ടെ; ഈ വകയിൽ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ബദ്ധരായിരിക്കുന്നില്ല; എന്നാൽ സമാധാനത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 15 परन्‍तु जो पुरूष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो, तो अलग होने दो, ऐसी दशा में कोई भाई या बहिन बन्‍धन में नहीं; परन्‍तु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिथे बुलाया है।
16 Wife, how do you know whether you will save your husband? Husband, how do you know whether you will save your wife? 16 സ്ത്രീയേ, നീ ഭർത്താവിന്നു രക്ഷവരുത്തും എന്നു നിനക്കു എങ്ങനെ അറിയാം? പുരുഷാ, നീ ഭാര്യക്കു രക്ഷ വരുത്തും എന്നു നിനക്കു എങ്ങനെ അറിയാം? 16 क्‍योंकि हे स्त्री, तू क्‍या जानती है, कि तुम अपके पति का उद्धार करा ले और हे पुरूष, तू क्‍या जानता है कि तू अपक्की पत्‍नी का उद्धार करा ले
17 Only let each person lead the life that the Lord has assigned to him, and to which God has called him. This is my rule in all the churches. 17 എന്നാൽ ഓരോരുത്തന്നു കർത്താവു വിഭാഗിച്ചുകൊടുത്തതുപോലെയും ഓരോരുത്തനെ ദൈവം വിളിച്ചതുപോലെയും അവനവൻ നടക്കട്ടെ; ഇങ്ങനെ ആകുന്നു ഞാൻ സകല സഭകളിലും ആജ്ഞാപിക്കുന്നതു. 17 पर जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है, और परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है; वैसा ही वह चले: और मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराताह हूं।
18 Was anyone at the time of his call already circumcised? Let him not seek to remove the marks of circumcision. Was anyone at the time of his call uncircumcised? Let him not seek circumcision. 18 ഒരുത്തൻ പരിച്ഛേദനയോടെ വിളിക്കപ്പെട്ടുവോ? അഗ്രചർമ്മം വരുത്തരുതു; ഒരുത്തൻ അഗ്രചർമ്മത്തോടെ വിളിക്കപ്പെട്ടുവോ? പരിച്ഛേദന ഏൽക്കരുതു. 18 जो खतना किया हुअ बुलाया गया हो, वह खतनारिहत न बने: जो खतनारिहत बुलाया गया हो, वह खतना न कराए।
19 For neither circumcision counts for anything nor uncircumcision, but keeping the commandments of God. 19 പരിച്ഛേദന ഒന്നുമില്ല, അഗ്രചർമ്മവും ഒന്നുമില്ല, ദൈവകല്പന പ്രമാണിക്കുന്നതത്രേ കാര്യം. 19 न खतना कुछ है, और न खतनारिहत परन्‍तु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है।
20 Each one should remain in the condition in which he was called. 20 ഓരോരുത്തൻ വിളിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിൽ തന്നേ വസിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. 20 हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो, उसी में रहे।
21 Were you a slave when called? Do not be concerned about it. But if you can gain your freedom, avail yourself of the opportunity. 21 നീ ദാസനായി വിളിക്കപ്പെട്ടുവോ? വ്യസനിക്കരുതു. സ്വതന്ത്രൻ ആകുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അതിൽ തന്നേ ഇരുന്നുകൊൾക. 21 यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिन्‍ता न कर; परन्‍तु यदि तू स्‍वतंत्र हो सके, तो ऐसा ही काम कर।
22 For he who was called in the Lord as a slave is a freedman of the Lord. Likewise he who was free when called is a slave of Christ. 22 ദാസനായി കർത്താവിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ കർത്താവിന്റെ സ്വതന്ത്രൻ ആകുന്നു. അങ്ങനെ തന്നേ സ്വതന്ത്രനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനാകുന്നു. 22 क्‍योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, वह प्रभु का स्‍वतंत्र किया हुआ है: और वैसे ही जो स्‍वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है, वह मसीह का दास है।
23 You were bought with a price; do not become slaves of men. 23 നിങ്ങളെ വിലെക്കുവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു; മനുഷ്യർക്കു ദാസന്മാരാകരുതു. 23 तुम दाम देकर मोल लिथे गए हो, मनुष्योंके दास न बनो।
24 So, brothers, in whatever condition each was called, there let him remain with God. 24 സഹോദരന്മാരേ, ഓരോരുത്തൻ വിളിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിൽ തന്നേ ദൈവസന്നിധിയിൽ വസിക്കട്ടെ. 24 हे भाइयो, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो, वह उसी में परमेश्वर के साय रहे।।
25 Now concerning the betrothed, I have no command from the Lord, but I give my judgment as one who by the Lord's mercy is trustworthy. 25 കന്യകമാരെക്കുറിച്ചു എനിക്കു കർത്താവിന്റെ കല്പനയില്ല; എങ്കിലും വിശ്വസ്തൻ ആകുവാന്തക്കവണ്ണം കർത്താവിന്റെ കരുണ ലഭിച്ചവനായി ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയുന്നു. 25 कुंवारियोंके विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परन्‍तु विश्वासयोग्य होने के लिथे जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है, उसी के अनुसार सम्मति देता हूं।
26 I think that in view of the present distress it is good for a person to remain as he is. 26 ഇപ്പോഴത്തെ കഷ്ടത നിമിത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ തന്നേ ഇരിക്കുന്നതു അവന്നു നന്നു എന്നു എനിക്കു തോന്നുന്നു. 26 सो मेरी समझ में यह अच्‍छा है, कि आजकल क्‍लेश के कारण मनुष्य जैसा है, वैसा ही रहे।
27 Are you bound to a wife? Do not seek to be free. Are you free from a wife? Do not seek a wife. 27 നീ ഭാര്യയോടു ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ? വേറുപാടു അന്വേഷിക്കരുതു. നീ ഭാര്യ ഇല്ലാത്തവനോ? ഭാര്യയെ അന്വേഷിക്കരുതു. 27 यदि तेरे पत्‍नी है, तो उस से अलग होने का यत्‍न न कर: और यदि तेरे पत्‍नी नहीं, तो पत्‍नी की खोज न कर:
28 But if you do marry, you have not sinned, and if a betrothed woman marries, she has not sinned. Yet those who marry will have worldly troubles, and I would spare you that. 28 നീ വിവാഹം ചെയ്താലും ദോഷമില്ല; കന്യകയും വിവാഹം ചെയ്താൽ ദോഷമില്ല; എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കു ജഡത്തിൽ കഷ്ടത ഉണ്ടാകും; അതു നിങ്ങൾക്കു വരരുതു എന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം. 28 परन्‍तु यदि तू ब्याह भी करे, तो पाप नहीं; और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं; परन्‍तु ऐसोंको शारीरिक दुख होगा, और मैं बचाना चाहता हूं।
29 This is what I mean, brothers: the appointed time has grown very short. From now on, let those who have wives live as though they had none, 29 എന്നാൽ സഹോദരന്മാരേ, ഇതൊന്നു ഞാൻ പറയുന്നു: കാലം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; 29 हे भाइयो, मैं यह कहता हूं, कि समय कम किया गया है, इसलिथे चाहिए कि जिन के पत्‍नी हों, वे ऐसे होंमानो उन के पत्‍नी नहीं।
30 and those who mourn as though they were not mourning, and those who rejoice as though they were not rejoicing, and those who buy as though they had no goods, 30 ഇനി ഭാര്യമാരുള്ളവർ ഇല്ലാത്തവരെപ്പോലെയും കരയുന്നവർ കരയാത്തവരെപ്പോലെയും സന്തോഷിക്കുന്നവർ സന്തോഷിക്കാത്തവരെപ്പോലെയും വിലെക്കു വാങ്ങുന്നവർ കൈവശമാക്കാത്തവരെപ്പോലെയും 30 और रोनेवाले ऐसे हों, मानो रोते नहीं; और आनन्‍द करनेवाले ऐसे हों, मानो आनन्‍द नहीं करते; और मोल लेनेवाले एसे हों, कि मानो उन के पास कुछ है नहीं।
31 and those who deal with the world as though they had no dealings with it. For the present form of this world is passing away. 31 ലോകത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവർ അതിനെ അനുഭവിക്കാത്തവരെപ്പോലെയും ആയിരിക്കേണം. ഈ ലോകത്തിന്റെ രൂപം ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നുവല്ലോ. 31 और इस संसार के बरतनेवाले ऐसे हों, कि संसार ही के न हो लें; क्‍योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं।
32 I want you to be free from anxieties. The unmarried man is anxious about the things of the Lord, how to please the Lord. 32 നിങ്ങൾ ചിന്താകുലമില്ലാത്തവരായിരിക്കേണം എന്നു ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. വിവാഹം ചെയ്യാത്തവൻ കർത്താവിനെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കും എന്നുവെച്ചു കർത്താവിന്നുള്ളതു ചിന്തിക്കുന്നു; 32 सो मैं यह चाहता हूं, कि तुम्हें चिन्‍ता न हो: अविवाहित पुरूष प्रभु की बातोंकी चिन्‍ता में रहता है, कि प्रभु को क्‍योंकर प्रसन्न रखे।
33 But the married man is anxious about worldly things, how to please his wife, 33 വിവാഹം ചെയ്തവൻ ഭാര്യയെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കും എന്നുവെച്ചു ലോകത്തിന്നുള്ളതു ചിന്തിക്കുന്നു. 33 परन्‍तु विवाहित मनुष्य संसार की बातोंकी चिन्‍ता में रहता है, कि अपक्की पत्‍नी को किस रीति से प्रसन्न रखे।
34 and his interests are divided. And the unmarried or betrothed woman is anxious about the things of the Lord, how to be holy in body and spirit. But the married woman is anxious about worldly things, how to please her husband. 34 അതുപോലെ ഭാര്യയായവൾക്കും കന്യകെക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടു. വിവാഹം കഴിയാത്തവൾ ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും വിശുദ്ധയാകേണ്ടതിന്നു കർത്താവിന്നുള്ളതു ചിന്തിക്കുന്നു; വിവാഹം കഴിഞ്ഞവൾ ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കും എന്നുവെച്ചു ലോകത്തിന്നുള്ളതു ചിന്തിക്കുന്നു. 34 विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है: अविवाहिता प्रभु की चिन्‍ता में रहती है, कि वह देह और आत्क़ा दोनोंमें पवित्र हो, परन्‍तु विवाहिता संसार की चिन्‍ता में रहती है, कि अपके पति को प्रसन्न रखे।
35 I say this for your own benefit, not to lay any restraint upon you, but to promote good order and to secure your undivided devotion to the Lord. 35 ഞാൻ ഇതു നിങ്ങൾക്കു കുടുക്കിടുവാനല്ല, യോഗ്യത വിചാരിച്ചും നിങ്ങൾ ചാപല്യം കൂടാതെ കർത്താവിങ്കൽ സ്ഥിരമായ്‍ വസിക്കേണ്ടതിന്നും നിങ്ങളുടെ ഉപകാരത്തിന്നായിട്ടത്രേ പറയുന്നതു. 35 यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिथे कहता हूं, न कि तुम्हें फंसाने के लिथे, बरन इसलिथे कि जैसा सोहता है, वैसा ही किया जाए; कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो।
36 If anyone thinks that he is not behaving properly toward his betrothed, if his passions are strong, and it has to be, let him do as he wishes: let them marry--it is no sin. 36 എന്നാൽ ഒരുത്തൻ തന്റെ കന്യകെക്കു പ്രായം കടന്നാൽ താൻ ചെയ്യുന്നതു അയോഗ്യം എന്നു നിരൂപിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണ്ടിവന്നാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യട്ടെ; അവൻ ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ല; അവർ വിവാഹം ചെയ്യട്ടെ. 36 और यदि कोई यह समझे, कि मैं अपक्की उस कुंवारी का ह? मान रहा हूं, जिस की जवानी ढल चक्की है, और प्रयोजन भी होए, तो जैसा चाहे, वैसा करे, इस में पाप नहीं, वह उसका ब्याह होने दे।
37 But whoever is firmly established in his heart, being under no necessity but having his desire under control, and has determined this in his heart, to keep her as his betrothed, he will do well. 37 എങ്കിലും നിർബ്ബന്ധമില്ലാതെ തന്റെ ഇഷ്ടം നടത്തുവാൻ അധികാരമുള്ളവനും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവനുമായ ഒരുവൻ തന്റെ കന്യകയെ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവാൻ സ്വന്ത ഹൃദയത്തിൽ നിർണ്ണയിച്ചു എങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യുന്നതു നന്നു. 37 परन्‍तु जो मन में दृढ़ रहता है, और उस को प्रयोजन न हो, बरन अपक्की इच्‍छा पूरी करने में अधिक्कारने रखता हो, और अपके मन में यह बात ठान ली हो, कि मैं अपक्की कुंवारी लड़की को बिन ब्याही रखूंगा, वह अच्‍छा करता है।
38 So then he who marries his betrothed does well, and he who refrains from marriage will do even better. 38 അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ തന്റെ കന്യകയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നതു നന്നു; വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതു ഏറെ നന്നു. 38 सो जो अपक्की कुंवारी का ब्याह कर देता है, वह अच्‍छा करता है और जो ब्याह नहीं कर देता, वह और भी अच्‍छा करता है।
39 A wife is bound to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord. 39 ഭർത്താവു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം സ്ത്രീ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ഭർത്താവു മരിച്ചുപോയാൽ തനിക്കു മനസ്സുള്ളവനുമായി വിവാഹം കഴിവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടു; കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനുമായി മാത്രമേ ആകാവു. 39 जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है, तब तक वह उस से बन्‍धी हुई है, परन्‍तु जब उसका पति मर जाए, तो जिस से चाहे विवाह कर सकती है, परन्‍तु केवल प्रभु में।
40 Yet in my judgment she is happier if she remains as she is. And I think that I too have the Spirit of God. 40 എന്നാൽ അവൾ അങ്ങനെതന്നേ പാർത്തുകൊണ്ടാൽ ഭാഗ്യമേറിയവൾ എന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം; ദൈവാത്മാവു എനിക്കും ഉണ്ടു എന്നു തോന്നുന്നു. 40 परनतु जेसी है यदि वैसी ही रहे, तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूं, कि परमेश्वर का आत्क़ा मुझ में भी है।।