Ephesians 6

1 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. 1 മക്കളേ, നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിപ്പിൻ; അതു ന്യായമല്ലോ. 1 हे बालकों, प्रभु में अपके माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्‍योंकि यह उचित है।
2 "Honor your father and mother" (this is the first commandment with a promise), 2 “നിനക്കു നന്മ ഉണ്ടാകുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസ്സോടിരിപ്പാനും 2 अपक्की माता और पिता का आदर कर (यह पहिली आज्ञा है, जिस के साय प्रतिज्ञा भी है)।
3 "that it may go well with you and that you may live long in the land." 3 നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക” എന്നതു വാഗ്ദത്തത്തോടുകൂടിയ ആദ്യകല്പന ആകുന്നു. 3 कि तेरा भला हो, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे।
4 Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. 4 പിതാക്കന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കോപിപ്പിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ ബാലശിക്ഷയിലും പാത്ഥ്യോപദേശത്തിലും പോറ്റി വളർത്തുവിൻ. 4 और हे बच्‍चेवालोंअपके बच्‍चोंको रिस न दिलाओ परन्‍तु प्रभु की शिझा, और चितावनी देते हुए, उन का पालन-पोषण करो।।
5 Slaves, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart, as you would Christ, 5 ദാസന്മാരേ, ജഡപ്രകാരം യജമാനന്മാരായവരെ ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ തന്നേ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകാഗ്രതയിൽ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ അനുസരിപ്പിൻ. 5 हे दासो, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्‍वामी हैं, अपके मन की सीधाई से डरते, और कांपके हुए, जैसे मसीह की, वैसे ही उन की भी आज्ञा मानो।
6 not by the way of eye-service, as people-pleasers, but as servants of Christ, doing the will of God from the heart, 6 മനുഷ്യരെ പ്രസാധിപ്പിക്കുന്നവരെപ്പോലെ ദൃഷ്ടിസേവയാൽ അല്ല, ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസന്മാരെപ്പോലെ ദൈവേഷ്ടം മനസ്സോടെ ചെയ്തും 6 और मनुष्योंको प्रसन्न करनेवालोंकी नाई दिखाने के लिथे सेवा न करो, पर मसीह के दासोंकी नाई मन से परमेश्वर की इच्‍छा पर चलो।
7 rendering service with a good will as to the Lord and not to man, 7 മനുഷ്യരെയല്ല കർത്താവിനെ തന്നേ പ്രീതിയോടെ സേവിച്ചുംകൊണ്ടു അനുസരിപ്പിൻ. 7 और उस सेवा को मनुष्योंकी नहीं, परन्‍तु प्रभु की जानकर सुइच्‍छा से करो।
8 knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord, whether he is a slave or free. 8 ദാസനോ സ്വതന്ത്രനോ ഓരോരുത്തൻ ചെയ്യുന്ന നന്മെക്കു കർത്താവിൽ നിന്നു പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കും എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. 8 क्‍योंकि तुम जानते हो, कि जो कोई जैसा अच्‍छा काम करेगा, चाहे दास हो, चाहे स्‍वतंत्र; प्रभु से वैसा ही पाएगा।
9 Masters, do the same to them, and stop your threatening, knowing that he who is both their Master and yours is in heaven, and that there is no partiality with him. 9 യജമാനന്മാരേ, അവരുടെയും നിങ്ങളുടെയും യജമാനൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും അവന്റെ പക്കൽ മുഖപക്ഷം ഇല്ലെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു അങ്ങനെ തന്നേ അവരോടു പെരുമാറുകയും ഭീഷണിവാക്കു ഒഴിക്കയും ചെയ്‍വിൻ. 9 और हे स्‍वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उन के साय वैसा ही व्यवहार करो, क्‍योंकि जानते हो, कि उन का और तुम्हारा दानोंका स्‍वामी स्‍वर्ग में है, और वह किसी का पझ नहीं करता।।
10 Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. 10 ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവിൻ. 10 निदान, प्रभु में और उस की शक्ति में बलवन्‍त बनो।
11 Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. 11 പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോടു എതിർത്തുനില്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന്നു ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വായുധവർഗ്ഗം ധരിച്ചുകൊൾവിൻ. 11 परमेश्वर के सारे हिययार बान्‍ध लो; कि तुम शैतान की युक्तियोंके साम्हने खड़े रह सको।
12 For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. 12 നമുക്കു പോരാട്ടം ഉള്ളതു ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർല്ലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അത്രേ. 12 क्‍योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध, लोहू और मांस से नहीं, परन्‍तु प्रधानोंसे और अधिक्कारनेियोंसे, और इस संसार के अन्‍धकार के हाकिमोंसे, और उस दुष्‍टता की आत्क़िक सेनाओं से है जो आकाश में हैं।
13 Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. 13 അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ ദുർദ്ദിവസത്തിൽ എതിർപ്പാനും സകലവും സമാപിച്ചിട്ടു ഉറെച്ചു നില്പാനും കഴിയേണ്ടതിന്നു ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വായുധവർഗ്ഗം എടുത്തുകൊൾവിൻ. 13 इसलिथे परमेश्वर के सारे हिययार बान्‍ध लो, कि तुम बुरे दिन में साम्हना कर सको, और सब कुछ पूरा करके स्यिर रह सको।
14 Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, 14 നിങ്ങളുടെ അരെക്കു സത്യം കെട്ടിയും നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചും 14 सो सत्य से अपक्की कमर कसकर, और धार्मीकता की फिलम पहिन कर।
15 and, as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. 15 സമാധാനസുവിശേഷത്തിന്നായുള്ള ഒരുക്കം 15 और पांवोंमें मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहिन कर।
16 In all circumstances take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one; 16 കാലിന്നു ചെരിപ്പാക്കിയും എല്ലാറ്റിന്നും മീതെ ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പുകളെ ഒക്കെയും കെടുക്കുവാന്തക്കതായ വിശ്വാസം എന്ന പരിച എടുത്തുകൊണ്ടും നില്പിൻ. 16 और उन सब के साय विश्वास की ढाल लेकर स्यिर रहो जिस से तुम उस दुष्‍ट के सब जलते हुए तीरोंको बुफा सको।
17 and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, 17 രക്ഷ എന്ന ശിരസ്ത്രവും ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വാളും കൈക്കൊൾവിൻ. 17 और उद्धार का टोप, और आत्क़ा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो।
18 praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, 18 സകലപ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ഏതു നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും അതിന്നായി ജാഗരിച്ചും കൊണ്ടു സകലവിശുദ്ധന്മാർക്കും എനിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ പൂർണ്ണസ്ഥിരത കാണിപ്പിൻ. 18 और हर समय और हर प्रकार से आत्क़ा में प्रार्यना, और बिनती करते रहो, और इसी लिथे जागते रहो, कि सब पवित्र लोगोंके लिथे लगातार बिनती किया करो।
19 and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, 19 ഞാൻ ചങ്ങല ധരിച്ചു സ്ഥാനാപതിയായി സേവിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ മർമ്മം പ്രാഗത്ഭ്യത്തോടെ അറിയിപ്പാൻ എന്റെ വായി തുറക്കുമ്പോൾ എനിക്കു വചനം നല്കപ്പെടേണ്ടതിന്നും 19 और मेरे लिथे भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए, कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं जिस के लिथे मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं।
20 for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly, as I ought to speak. 20 ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടുംവണ്ണം അതിൽ പ്രാഗത്ഭ്യത്തോടെ സംസാരിക്കേണ്ടതിന്നും പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. 20 और यह भी कि मैं उस के विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं।।
21 So that you also may know how I am and what I am doing, Tychicus the beloved brother and faithful minister in the Lord will tell you everything. 21 ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നു എന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങളും അറിയേണ്ടതിന്നു പ്രിയ സഹോദരനും കർത്താവിൽ വിശ്വസ്ത ശുശ്രൂഷകനുമായ തിഹിക്കോസ് നിങ്ങളോടു സകലവും അറിയിക്കും. 21 और तुखिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वासयोग्य सेवक है तुम्हें सब बातें बताएगा, कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूं।
22 I have sent him to you for this very purpose, that you may know how we are, and that he may encourage your hearts. 22 നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വസ്തുത അറിവാനും അവൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിപ്പാനുമായി ഞാൻ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു അയച്ചിരിക്കുന്നു. 22 उसे मैं ने तुम्हारे पास इसी लिथे भेजा है, कि तुम हमारी दशा जानो, और वह तुम्हारे मनोंको शान्‍ति दे।।
23 Peace be to the brothers, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ. 23 പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കൽനിന്നും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും സഹോദരന്മാർക്കു സമാധാനവും വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയ സ്നേഹവും ഉണ്ടാകട്ടെ. 23 परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयोंको शान्‍ति और विश्वास सहित प्रेम मिले।
24 Grace be with all who love our Lord Jesus Christ with love incorruptible. 24 നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അക്ഷയമായി സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും കൂടെ കൃപ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. 24 जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्‍चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे।।