Deuteronomy 14

1 "You are the sons of the LORD your God. You shall not cut yourselves or make any baldness on your foreheads for the dead. 1 നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവെക്കു മക്കൾ ആകുന്നു; മരിച്ചവന്നു വേണ്ടി നിങ്ങളെ മുറിവേല്പിക്കയോ നിങ്ങൾക്കു മുൻകഷണ്ടിയുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യരുതു. 1 तुम अपके परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो; इसलिथे मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना, और न भौहोंके बाल मुंडाना।
2 For you are a people holy to the LORD your God, and the LORD has chosen you to be a people for his treasured possession, out of all the peoples who are on the face of the earth. 2 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവെക്കു നീ വിശുദ്ധജനമല്ലോ; ഭൂതലത്തിലുള്ള സകലജാതികളിലും വെച്ചു തനിക്കു സ്വന്തജനമായിരിപ്പാൻ യഹോവ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. 2 क्योंकि तू अपके परमेश्वर यहोवा के लिथे एक पवित्र समाज है, और यहोवा ने तुझ को पृय्वी भर के समस्त देशोंके लोगोंमें से अपक्की निज सम्पति होने के लिथे चुन लिया है।
3 "You shall not eat any abomination. 3 മ്ലേച്ഛമായതൊന്നിനെയും തിന്നരുതു. 3 तू कोई घिनौनी वस्तु न खाना।
4 These are the animals you may eat: the ox, the sheep, the goat, 4 നിങ്ങൾക്കു തിന്നാകുന്ന മൃഗങ്ങൾ ആവിതു: 4 जो पशु तुम खा सकते हो वे थे हैं, अर्यात्‌ गाय-बैल, भेड़-बकरी,
5 the deer, the gazelle, the roebuck, the wild goat, the ibex, the antelope, and the mountain sheep. 5 കാള, ചെമ്മരിയാടു, കോലാടു, കലമാൻ, പുള്ളിമാൻ, കടമാൻ, കാട്ടാടു, ചെറുമാൻ, മലയാടു, കവരിമാൻ. 5 हरिण, चिकारा, यखमूर, बनैली बकरी, साबर, नीलगाय, और बैनेली भेड़।
6 Every animal that parts the hoof and has the hoof cloven in two and chews the cud, among the animals, you may eat. 6 മൃഗങ്ങളിൽ കുളമ്പു പിളർന്നതും കുളമ്പു രണ്ടായി പിരിഞ്ഞതും അയവിറക്കുന്നതുമായ മൃഗത്തെ ഒക്കെയും നിങ്ങൾക്കു തിന്നാം. 6 निदान पशुओं में से जितने पशु चिरे वा फटे खुरवाले और पागुर करनेवाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो।
7 Yet of those that chew the cud or have the hoof cloven you shall not eat these: the camel, the hare, and the rock badger, because they chew the cud but do not part the hoof, are unclean for you. 7 എന്നാൽ അയവിറക്കുന്നവയിലും കുളമ്പു പിളർന്നവയിലും തിന്നരുതാത്തവ ഏവയെന്നാൽ: ഒട്ടകം, മുയൽ, കുഴി മുയൽ; അവ അയവിറക്കുന്നു എങ്കിലും കുളമ്പു പിളർന്നവയല്ല; അവ നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം. 7 परन्तु पागुर करनेवाले वा चिरे खुरवालोंमें से इन पशुओं को, अर्यात्‌ ऊंट, खरहा, और शापान को न खाना, क्योंकि थे पागुर तो करते हैं परन्तु चिरे खुर के नही होते, इस कारण वे तुम्हारे लिथे अशुद्ध हैं।
8 And the pig, because it parts the hoof but does not chew the cud, is unclean for you. Their flesh you shall not eat, and their carcasses you shall not touch. 8 പന്നി: അതു കുളമ്പു പിളർന്നതെങ്കിലും അയവിറക്കുന്നില്ല; അതു നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം ഇവയുടെ മാംസം തിന്നരുതു; പിണം തൊടുകയും അരുതു. 8 फिर सूअर, जो चिरे खुर का होता है परन्तु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिथे अशुद्ध है। तुम न तो इनका मांस खाना, और न इनकी लोय छूना।।
9 "Of all that are in the waters you may eat these: whatever has fins and scales you may eat. 9 വെള്ളത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിലും ചിറകും ചെതുമ്പലും ഉള്ളതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്കു തിന്നാം. 9 फिर जितने जलजन्तु हैं उन में से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्यात्‌ जितनोंके पंख और छिलके होते हैं।
10 And whatever does not have fins and scales you shall not eat; it is unclean for you. 10 എന്നാൽ ചിറകും ചെതുമ്പലും ഇല്ലാത്തതൊന്നും തിന്നരുതു; അതു നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം. 10 परन्तु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम न खाना; क्योंकि वे तुम्हारे लिथे अशुद्ध हैं।।
11 "You may eat all clean birds. 11 ശുദ്ധിയുള്ള സകലപക്ഷികളെയും നിങ്ങൾക്കു തിന്നാം. 11 सब शुद्ध पझियोंका मांस तो तुम खा सकते हो।
12 But these are the ones that you shall not eat: the eagle, the bearded vulture, the black vulture, 12 പക്ഷികളിൽ തിന്നരുതാത്തവ: കടൽറാഞ്ചൻ, ചെമ്പരുന്തു, കഴുകൻ, 12 परन्तु इनका मांस न खाना, अर्यात्‌ उकाब, हड़फोड़, कुरर;
13 the kite, the falcon of any kind; 13 ചെങ്ങാലിപ്പരുന്തു, ഗൃദ്ധ്രം, അതതുവിധം പരുന്തു 13 गरूड़, चील और भांति भांति के शाही;
14 every raven of any kind; 14 അതതുവിധം കാക്ക, 14 और भांति भांति के सब काग;
15 the ostrich, the nighthawk, the sea gull, the hawk of any kind; 15 ഒട്ടകപക്ഷി, പുള്ളു, കടൽക്കാക്ക, അതതുവിധം പ്രാപ്പിടിയൻ, 15 शुतर्मुर्ग, तहमास, जलकुक्कट, और भांति भांति के बाज;
16 the little owl and the short-eared owl, the barn owl 16 നത്തു, കൂമൻ മൂങ്ങാ, വേഴാമ്പൽ, 16 छोटा और बड़ा दोनोंजाति का उल्लू, और घुग्घू;
17 and the tawny owl, the carrion vulture and the cormorant, 17 കുടുമ്മച്ചാത്തൻ, നീർകാക്ക, 17 धनेश, गिद्ध, हाड़गील;
18 the stork, the heron of any kind; the hoopoe and the bat. 18 പെരുഞാറ, അതതുവിധം കൊക്കു, കുളക്കോഴി, നരിച്ചീർ എന്നിവയാകുന്നു. 18 सारस, भांति भांति के बगुले, नौवा, और चमगीदड़।
19 And all winged insects are unclean for you; they shall not be eaten. 19 ചിറകുള്ള ഇഴജാതിയൊക്കെയും നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം; അവയെ തിന്നരുതു. 19 और जितने रेंगनेवाले पकेरू हैं वे सब तुम्हारे लिथे अशुद्ध हैं; वे खाए न जाएं।
20 All clean winged things you may eat. 20 ശുദ്ധിയുള്ള പക്ഷികളെയൊക്കെയും നിങ്ങൾക്കു തിന്നാം. 20 परन्तु सब शुद्ध पंखवालोंका मांस तुम खा सकते हो।।
21 "You shall not eat anything that has died naturally. You may give it to the sojourner who is within your towns, that he may eat it, or you may sell it to a foreigner. For you are a people holy to the LORD your God."You shall not boil a young goat in its mother's milk. 21 താനേ ചത്ത ഒന്നിനെയും തിന്നരുതു; അതു നിന്റെ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള പരദേശിക്കു തിന്മാൻ കൊടുക്കാം: അല്ലെങ്കിൽ അന്യജാതിക്കാരന്നു വിൽക്കാം; നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവെക്കു നീ വിശുദ്ധജനമല്ലോ. ആട്ടിൻകുട്ടിയെ അതിന്റെ തള്ളയുടെ പാലിൽ പാകം ചെയ്യരുതു. 21 जो अपक्की मृत्यु से मर जाए उसे तुम न खाना; उसे अपके फाटकोंके भीतर किसी पकेदशी को खाने के लिथे दे सकते हो, वा किसी पराए के हाथ बेच सकते हो; परन्तु तू तो अपके परमेश्वर यहोवा के लिथे पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना।।
22 "You shall tithe all the yield of your seed that comes from the field year by year. 22 ആണ്ടുതോറും നിലത്തു വിതെച്ചുണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിളവിലും ദശാംശം എടുത്തുവെക്കേണം. 22 बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपके उसका दंशमांश अवश्य अलग करके रखना।
23 And before the LORD your God, in the place that he will choose, to make his name dwell there, you shall eat the tithe of your grain, of your wine, and of your oil, and the firstborn of your herd and flock, that you may learn to fear the LORD your God always. 23 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ എല്ലായ്പോഴും ഭയപ്പെടുവാൻ പഠിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ തന്റെ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നീ നിന്റെ ധാന്യത്തിന്റെയും വീഞ്ഞിന്റെയും എണ്ണയുടെയും ദശാംശവും നിന്റെ ആടുമാടുകളുടെ കടിഞ്ഞൂലുകളെയും അവന്റെ സന്നിധയിൽവെച്ചു തിന്നേണം. 23 और जिस स्यान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपके नाम का निवास ठहराने के लिथे चुन ले उस में अपके अन्न, और नथे दाखमधु, और टटके तेल का दशमांश, और अपके गाय-बैलोंऔर भेड़-बकरियोंके पहिलौठे अपके परमेश्वर यहोवा के साम्हने खाया करना; जिस से तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे।
24 And if the way is too long for you, so that you are not able to carry the tithe, when the LORD your God blesses you, because the place is too far from you, which the LORD your God chooses, to set his name there, 24 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ തന്റെ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലം വളരെ അകലെയും അതുകൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയാതവണ്ണം വഴി അതിദൂരവുമായിരുന്നാൽ 24 परन्तु यदि वह स्यान जिस को तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बानाए रखने के लिथे चुन लेगा बहुत दूर हो, और इस कारण वहां की यात्रा तेरे लिथे इतनी लम्बी हो कि तू अपके परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहां न ले जा सके,
25 then you shall turn it into money and bind up the money in your hand and go to the place that the LORD your God chooses 25 അതു വിറ്റു പണമാക്കി പണം കയ്യിൽ എടുത്തു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകേണം. 25 तो उसे बेचके, रूपके को बान्ध, हाथ में लिथे हुए उस स्यान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा,
26 and spend the money for whatever you desire--oxen or sheep or wine or strong drink, whatever your appetite craves. And you shall eat there before the LORD your God and rejoice, you and your household. 26 നിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ മാടോ ആടോ വീഞ്ഞോ മദ്യമോ ഇങ്ങനെ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതിനെയും ആ പണം കൊടുത്തു വാങ്ങി നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽവെച്ചു തിന്നു നീയും നിന്റെ കുടുംബവും സന്തോഷിക്കേണം. 26 और वहां गाय-बैल, वा भेड़-बकरी, वा दाखमधु, वा मदिरा, वा किसी भांति की वस्तु क्योंन हो, जो तेरा जी चाहे, उसे उसी रूपके से मोल लेकर अपके घराने समेत अपके परमेश्वर यहोवा के साम्हने खाकर आनन्द करना।
27 And you shall not neglect the Levite who is within your towns, for he has no portion or inheritance with you. 27 നിന്റെ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള ലേവ്യനെ മറന്നു കളയരുതു; അവന്നു നിന്നോടുകൂടെ ഓഹരിയും അവകാശവും ഇല്ലല്ലോ. 27 और अपके फाटकोंके भीतर के लेवीय को न छोड़ना, क्योंकि तेरे साय उसका कोई भाग वा अंश न होगा।।
28 "At the end of every three years you shall bring out all the tithe of your produce in the same year and lay it up within your towns. 28 മുമ്മൂന്നു ആണ്ടു കൂടുമ്പോൾ മൂന്നാം സംവത്സരത്തിൽ നിനക്കുള്ള വിളവിന്റെ ദശാംശം ഒക്കെയും; വേർതിരിച്ചു നിന്റെ പട്ടണങ്ങളിൽ സംഗ്രഹിക്കേണം. 28 तीन तीन वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशंमांश निकालकर अपके फाटकोंके भीतर इकट्ठा कर रखना;
29 And the Levite, because he has no portion or inheritance with you, and the sojourner, the fatherless, and the widow, who are within your towns, shall come and eat and be filled, that the LORD your God may bless you in all the work of your hands that you do. 29 നീ ചെയ്യുന്ന സകല പ്രവൃത്തിയിലും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്നോടുകൂടെ ഓഹരിയും അവകാശവും ഇല്ലാത്ത ലേവ്യനും നിന്റെ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള പരദേശിയും അനാഥനും വിധവയും വന്നു തിന്നു തൃപ്തരാകേണം. 29 तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग वा अंश न होगा वह, और जो परदेशी, और अनाय, और विधवांए तेरे फाटकोंके भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं; जिस से तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामोंमें तुझे आशीष दे।।