Revelation 10

1 Then I saw another mighty angel coming down from heaven, wrapped in a cloud, with a rainbow over his head, and his face was like the sun, and his legs like pillars of fire. 1 ബലവാനായ മറ്റൊരു ദൂതൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. അവൻ മേഘം ഉടുത്തും തലയിൽ ആകാശവില്ലുധരിച്ചും മുഖം സൂര്യനെപ്പോലെയും കാൽ തീത്തൂണുപോലെയും ഉള്ളവൻ. 1 फिर मैं ने एक और बली स्‍वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्‍वर्ग से उतरते देखा, उसके सिर पर मेघधनुष या: और उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के खंभे के से थे।
2 He had a little scroll open in his hand. And he set his right foot on the sea, and his left foot on the land, 2 അവന്റെ കയ്യിൽ തുറന്നോരു ചെറുപുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ വലങ്കാൽ സമുദ്രത്തിന്മേലും 2 और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्‍तक यी; उस ने अपना दिहना पांव समुद्र पर, और बायां पृय्‍वी पर रखा।
3 and called out with a loud voice, like a lion roaring. When he called out, the seven thunders sounded. 3 ഇടങ്കാൽ ഭൂമിമേലും വെച്ചു, സിംഹം അലറുംപോലെ അത്യുച്ചത്തിൽ ആർത്തു; ആർത്തപ്പോൾ ഏഴു ഇടിയും നാദം മുഴക്കി. 3 और ऐसे बड़े शब्‍द से चिल्लाया, जैसा सिंह गरजता है; और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के सात शब्‍द सुनाई दिए।
4 And when the seven thunders had sounded, I was about to write, but I heard a voice from heaven saying, "Seal up what the seven thunders have said, and do not write it down." 4 ഏഴു ഇടി നാദം മുഴക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുവാൻ ഭാവിച്ചു; എന്നാൽ ഏഴു ഇടി മുഴക്കിയതു എഴുതാതെ മുദ്രയിട്ടേക്ക എന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഒരുശബ്ദം കേട്ടു. 4 और जब सातोंगर्जन के शब्‍द सुनाई दे चुके, तो मैं लिखने पर या, और मैं ने स्‍वर्ग से यह शब्‍द सुना, कि जो बातें गर्जन के उन सात शब्‍दोंसे सुनी हैं, उन्‍हें गुप्‍त रख, और मत लिख।
5 And the angel whom I saw standing on the sea and on the land raised his right hand to heaven 5 സമുദ്രത്തിന്മേലും ഭൂമിമേലും നില്ക്കുന്നവനായി ഞാൻ കണ്ട ദൂതൻ വലങ്കൈ ആകാശത്തെക്കു ഉയർത്തി: 5 और जिस स्‍वर्गदूत को मैं ने समुद्र और पृय्‍वी पर खड़े देख या; उस ने अपना दिहना हाथ स्‍वर्ग की ओर उठाया।
6 and swore by him who lives forever and ever, who created heaven and what is in it, the earth and what is in it, and the sea and what is in it, that there would be no more delay, 6 ഇനി കാലം ഉണ്ടാകയില്ല; ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ കാഹളം ഊതുവാനിരിക്കുന്ന നാദത്തിന്റെ കാലത്തു ദൈവത്തിന്റെ മർമ്മം അവൻ തന്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർക്കു അറിയിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ നിവൃത്തിയാകുമെന്നു ആകാശവും അതിലുള്ളതും 6 और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिस ने सवर्ग को और जो कुछ उस में है, और पृय्‍वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उस में है सृजा उसी की शपय खाकर कहा, अब तो और देर न होगी।
7 but that in the days of the trumpet call to be sounded by the seventh angel, the mystery of God would be fulfilled, just as he announced to his servants the prophets. 7 ഭൂമിയും അതിലുള്ളതും സമുദ്രവും അതിലുള്ളതും സൃഷ്ടിച്ചവനായി എന്നെന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെച്ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്തു. 7 बरन सातवें स्‍वर्गदूत के शब्‍द देने के दिनोंमें जब वह तुरही फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्‍त मनोरय उस सुसमाचार के अनुसार जो उस ने अपके दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा।
8 Then the voice that I had heard from heaven spoke to me again, saying, "Go, take the scroll that is open in the hand of the angel who is standing on the sea and on the land." 8 ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു കേട്ട ശബ്ദം പിന്നെയും എന്നോടു സംസാരിച്ചു: നീ ചെന്നു സമുദ്രത്തിന്മേലും ഭൂമിമേലും നില്ക്കുന്ന ദൂതന്റെ കയ്യിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന പുസ്തകം വാങ്ങുക എന്നു കല്പിച്ചു. 8 और जिस शब्‍द करनेवाले को मैं ने स्‍वर्ग से बोलते सुना या, वह फिर मेरे साय बातें करने लगा; कि जा, जो स्‍वर्गदूत समुद्र और पृय्‍वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुईं पुस्‍तक ले ले।
9 So I went to the angel and told him to give me the little scroll. And he said to me, "Take and eat it; it will make your stomach bitter, but in your mouth it will be sweet as honey." 9 ഞാൻ ദൂതന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ആ ചെറുപുസ്തകം തരുവാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ എന്നോടു: നീ ഇതു വാങ്ങി തിന്നുക; അതു നിന്റെ വയറ്റിനെ കൈപ്പിക്കും എങ്കിലും വായിൽ തേൻപോലെ മധുരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 9 और मैं ने स्‍वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्‍तक मुझे दे; और उस ने मुझ से कहा ले इसे खा जो, और यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी।
10 And I took the little scroll from the hand of the angel and ate it. It was sweet as honey in my mouth, but when I had eaten it my stomach was made bitter. 10 ഞാൻ ദൂതന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു ചെറുപുസ്തകം വാങ്ങിതിന്നു; അതു എന്റെ വായിൽ തേൻപോലെ മധുരമായിരുന്നു; തിന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ വയറു കൈച്ചുപോയി. 10 सो मैं वह छोटी पुस्‍तक उस स्‍वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया, वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया, तो मेरा पेट कड़वा हो गया।
11 And I was told, "You must again prophesy about many peoples and nations and languages and kings." 11 അവൻ എന്നോടു: നീ ഇനിയും അനേകം വംശങ്ങളെയും ജാതികളെയും ഭാഷകളെയും രാജാക്കന്മാരെയും കുറിച്ചു പ്രവചിക്കേണ്ടിവരും എന്നു പറഞ്ഞു. 11 तब मुझ से यह कहा गया, कि तुझे बहुत से लोगों, और जातियों, और भाषाओं, और राजाओं पर, फिर भविष्यद्ववाणी करनी होगी।।