Revelation 9

1 And the fifth angel blew his trumpet, and I saw a star fallen from heaven to earth, and he was given the key to the shaft of the bottomless pit. 1 അഞ്ചാമത്തെ ദൂതൻ ഊതി; അപ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രം ആകാശത്തുനിന്നു ഭൂമിയിൽ വീണുകിടക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; അവന്നു അഗാധകൂപത്തിന്റെ താക്കോൽ ലഭിച്ചു. 1 और जब पांचवें स्‍वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मैं ने स्‍वर्ग से पृय्‍वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अयाह कुण्‍ड की कुंजी दी गई।
2 He opened the shaft of the bottomless pit, and from the shaft rose smoke like the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened with the smoke from the shaft. 2 അവൻ അഗാധകൂപം തുറന്നു; ഉടനെ പെരുഞ്ചൂളയിലെ പുകപോലെ കൂപത്തിൽനിന്നു പുകപൊങ്ങി; കൂപത്തിന്റെ പുകയാൽ സൂര്യനും ആകാശവും ഇരുണ്ടുപോയി. 2 और उस ने अयाह कुण्‍ड को खोला, और कुण्‍ड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुण्‍ड के धुएं से सूर्य और वायु अन्‍धयारी हो गई।
3 Then from the smoke came locusts on the earth, and they were given power like the power of scorpions of the earth. 3 പുകയിൽനിന്നു വെട്ടുക്കിളി ഭൂമിയിൽ പുറപ്പെട്ടു അതിന്നു ഭൂമിയിലെ തേളിന്നുള്ള ശക്തി ലഭിച്ചു. 3 और उस धुएं में से पृय्‍वी पर ट्टिड्डियाँ निकलीं, और उन्‍हें पृय्‍वी के बिच्‍छुओं की सी शक्ति दी गई।
4 They were told not to harm the grass of the earth or any green plant or any tree, but only those people who do not have the seal of God on their foreheads. 4 നെറ്റിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്രയില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്കല്ലാതെ ഭൂമിയിലെ പുല്ലിന്നും പച്ചയായതൊന്നിന്നും യാതൊരു വൃക്ഷത്തിന്നും കേടുവരുത്തരുതു എന്നു അതിന്നു കല്പന ഉണ്ടായി. 4 और उन से कहा गया, कि न पृय्‍वी की घास को, न किसी हिरयाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्योंको जिन के माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है।
5 They were allowed to torment them for five months, but not to kill them, and their torment was like the torment of a scorpion when it stings someone. 5 അവരെ കൊല്ലുവാനല്ല, അഞ്ചുമാസം ദണ്ഡിപ്പിപ്പാനത്രേ അതിന്നു അധികാരം ലഭിച്ചതു; അവരുടെ വേദന, തേൾ മനുഷ്യനെ കുത്തുമ്പോൾ ഉള്ള വേദനപോലെ തന്നേ. 5 और उन्‍हें मार डालते का तो नहीं, पर पांच महीने तक लोगोंको पीड़ा देने का अधिक्कारने दिया गया: और उन की पीड़ा ऐसी यी, जैसे बिच्‍छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है।
6 And in those days people will seek death and will not find it. They will long to die, but death will flee from them. 6 ആ കാലത്തു മനുഷ്യർ മരണം അന്വേഷിക്കും; കാൺകയില്ലതാനും; മരിപ്പാൻ കൊതിക്കും; മരണം അവരെ വിട്ടു ഓടിപ്പോകും. 6 उन दिनोंमें मनुष्य मृत्यु को ढूंढ़ेंगे, ओर न पाएंगे; और मरने की लालसा करेंगे, और मृत्यु उस से भागेगी।
7 In appearance the locusts were like horses prepared for battle: on their heads were what looked like crowns of gold; their faces were like human faces, 7 വെട്ടുക്കിളിയുടെ രൂപം യുദ്ധത്തിന്നു ചമയിച്ച കുതിരെക്കു സമം; തലയിൽ പൊൻകിരീടം ഉള്ളതുപോലെയും മുഖം മാനുഷമുഖംപോലെയും ആയിരുന്നു. 7 और उन िटिड्डयोंके आकार लड़ाई के लिथे तैयार किए हुए घोड़ोंके से थे, और उन के सिरोंपर मानोंसोने के मुकुट थे; और उसके मुंह मनुष्योंके से थे।
8 their hair like women's hair, and their teeth like lions' teeth; 8 സ്ത്രീകളുടെ മുടിപോലെ അതിന്നു മുടി ഉണ്ടു; പല്ലു സിംഹത്തിന്റെ പല്ലുപോലെ ആയിരുന്നു. 8 और उन के बाल स्‍त्रियोंके से, और दांत सिहोंके से थे।
9 they had breastplates like breastplates of iron, and the noise of their wings was like the noise of many chariots with horses rushing into battle. 9 ഇരിമ്പുകവചംപോലെ കവചം ഉണ്ടു; ചിറകിന്റെ ഒച്ച പടെക്കു ഓടുന്ന അനേകം കുതിരത്തേരുകളുടെ ഒച്ചപോലെ ആയിരുന്നു. 9 और वे लोहे की सी फिलम पहिने थे, और उन के पंखोंका शब्‍द ऐसा या जैसा रयोंऔर बहुत से घोड़ोंका जो लड़ाई में दौड़ते हों।
10 They have tails and stings like scorpions, and their power to hurt people for five months is in their tails. 10 തേളിന്നുള്ളതുപോലെ വാലും വിഷമുള്ളും ഉണ്ടു; മനുഷ്യരെ അഞ്ചുമാസം ഉപദ്രവിപ്പാൻ അതിന്നുള്ള ശക്തി വാലിൽ ആയിരുന്നു. 10 और उन की पूंछ बिच्‍छुओं की सी यीं, और उन में डंक थे, और उन्‍हें पांच महीने तक मनुष्योंको दुख पहुंचाने की जो सामर्य यी, वह उन की पूंछोंमें यी।
11 They have as king over them the angel of the bottomless pit. His name in Hebrew is Abaddon, and in Greek he is called Apollyon. 11 അഗാധദൂതൻ അതിന്നു രാജാവായിരുന്നു; അവന്നു എബ്രായഭാഷയിൽ അബദ്ദോൻ എന്നും യവനഭാഷയിൽ അപ്പൊല്ലുവോൻ എന്നും പേർ. 11 अयाह कुण्‍ड का दूत उन पर राजा या, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन, और यूनानी में अपुल्लयोन है।।
12 The first woe has passed; behold, two woes are still to come. 12 കഷ്ടം ഒന്നു കഴിഞ്ഞു; ഇനി രണ്ടു കഷ്ടം പിന്നാലെ വരുന്നു. 12 पहिली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इन के बाद दो विपत्तियां और होनेवाली हैं।।
13 Then the sixth angel blew his trumpet, and I heard a voice from the four horns of the golden altar before God, 13 ആറാമത്തെ ദൂതൻ ഊതി; അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലെ സ്വർണ്ണ പീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽനിന്നു ഒരു ശബ്ദം കാഹളമുള്ള ആറാം ദൂതനോടു: 13 और जब छठवें स्‍वर्गदूत ने तुरही फंूकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के साम्हने है उसके सींगो में से मैं ने ऐसा शब्‍द सुना।
14 saying to the sixth angel who had the trumpet, "Release the four angels who are bound at the great river Euphrates." 14 യുഫ്രാത്തേസ് എന്ന മഹാനദീതീരത്തു ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന നാലു ദൂതന്മാരെയും അഴിച്ചുവിടുക എന്നു പറയുന്നതു ഞാൻ കേട്ടു. 14 मानोंकोई छठवें स्‍वर्गदूत से जिस के पास तुरही यी कह रहा है कि उन चार स्‍वर्गदूतोंको जो बड़ी नदी फुरात के पास बन्‍धे हुए हैं, खोल दे।
15 So the four angels, who had been prepared for the hour, the day, the month, and the year, were released to kill a third of mankind. 15 ഉടനെ മനുഷ്യരിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ കൊല്ലുവാൻ ഇന്ന ആണ്ടു, മാസം, ദിവസം, നാഴികെക്കു ഒരുങ്ങിയിരുന്ന നാലു ദൂതന്മാരെയും അഴിച്ചുവിട്ടു. 15 और वे चारोंदूत खोल दिए गए जो उस घड़ी, और दिन, और महीने, और वर्ष के लिथे मनुष्योंकी एक तिहाई के मार डालने को तैयार किए गए थे।
16 The number of mounted troops was twice ten thousand times ten thousand; I heard their number. 16 കുതിരപ്പടയുടെ സംഖ്യപതിനായിരം മടങ്ങു ഇരുപതിനായിരം എന്നു ഞാൻ കേട്ടു. 16 और फौजोंके सवारोंकी गिनती बीस करोड़ यी; मैं ने उन की गिनती सुनी।
17 And this is how I saw the horses in my vision and those who rode them: they wore breastplates the color of fire and of sapphire and of sulfur, and the heads of the horses were like lions' heads, and fire and smoke and sulfur came out of their mouths. 17 ഞാൻ കുതിരകളെയും കുതിരപ്പുറത്തു ഇരിക്കുന്നവരെയും ദർശനത്തിൽ കണ്ടതു എങ്ങനെ എന്നാൽ അവർക്കു തീനിറവും രക്തനീലവും ഗന്ധകവർണ്ണവുമായ കവചം ഉണ്ടായിരുന്നു; കുതിരകളുടെ തല സിംഹങ്ങളുടെ തലപോലെ ആയിരുന്നു; വായിൽ നിന്നു തീയും പുകയും ഗന്ധകവും പുറപ്പെട്ടു. 17 और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उन के ऐसे सवार दिखाई दिए, जिन की फिलमें आग, और धूम्रकान्‍त, और गन्‍धक की सी यीं, और उन घोड़ोंके सिर सिंहोंके सिरोंके से थे: और उन के मुंह से आग, और धुआं, और गन्‍धक निकलती यी।
18 By these three plagues a third of mankind was killed, by the fire and smoke and sulfur coming out of their mouths. 18 വായിൽ നിന്നു പറപ്പെടുന്ന തീ, പുക, ഗന്ധകം എന്നീ മൂന്നു ബാധയാൽ മനുഷ്യരിൽ മൂന്നിലൊന്നു മരിച്ചുപോയി. 18 इन तीनोंमरियों; अर्यात्‍ आग, और धुएं, और गन्‍धक से जो उसके मुंह से निकलती यीं, मनुष्योंकी एक तिहाई मार डाली गई।
19 For the power of the horses is in their mouths and in their tails, for their tails are like serpents with heads, and by means of them they wound. 19 കുതിരകളുടെ ശക്തി വായിലും വാലിലും ആയിരുന്നു; വാലോ സർപ്പത്തെപ്പോലെയും തലയുള്ളതും ആയിരുന്നു; 19 क्‍योंकि उन घोड़ोंकी सामर्य उन के मुंह, और उन की पूंछोंमें यी; इसलिथे कि उन की पूंछे सांपोंकी सी यीं, और उन पूंछोंके सिर भी थे, और इन्‍हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे।
20 The rest of mankind, who were not killed by these plagues, did not repent of the works of their hands nor give up worshiping demons and idols of gold and silver and bronze and stone and wood, which cannot see or hear or walk, 20 ഇവയാലത്രേ കേടു വരുത്തുന്നതു. ഈ ബാധകളാൽ മരിച്ചുപോകാത്ത ശേഷം മനുഷ്യരോ ദുർഭൂതങ്ങളെയും, കാണ്മാനും കേൾപ്പാനും നടപ്പാനും വഹിയാത്ത പൊന്നു, വെള്ളി, ചെമ്പു, കല്ലു, മരം ഇവകൊണ്ടുള്ള ബിംബങ്ങളെയും നമസ്കരിക്കാതവണ്ണം തങ്ങളുടെ കൈപ്പണി വിട്ടു മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല. 20 और बाकी मनुष्योंने जो उन मरियोंसे न मरे थे, अपके हाथोंके कामोंसे मन न फिराया, कि दुष्‍टात्क़ाओं की, और सोने और चान्‍दी, और पीतल, और पत्यर, और काठ की मूरतोंकी पूजा न करें, जो न देख, न सुन, न चल सकती हैं।
21 nor did they repent of their murders or their sorceries or their sexual immorality or their thefts. 21 തങ്ങളുടെ കൊലപാതകം, ക്ഷുദ്രം, ദുർന്നടപ്പു, മോഷണം എന്നിവ വിട്ടു മാനസാന്തരപ്പെട്ടതുമില്ല. 21 और जो खून, और टोना, और व्यभिचार, और चोरियां, उन्‍होंने की यीं, उन से मन न फिराया।।