1 Chronicles 1

1 Adam, Seth, Enosh; 1 ആദാം, ശേത്ത്, ഏനോശ്, 1 आदम,शेत, एनोश;
2 Kenan, Mahalalel, Jared; 2 കേനാൻ, മഹലലേൽ, യാരേദ്, 2 केनान, महललेल, थेरेद;
3 Enoch, Methuselah, Lamech; 3 ഹനോക്ക്, മെഥൂശേലഹ്, ലാമെക്ക്, നോഹ, 3 हनोक, मतूशेलह, लेमेक;
4 Noah, Shem, Ham, and Japheth. 4 ശേം, ഹാം, യാഫെത്ത്. യാഫെത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ: 4 नूह, शेम, हाम और थेपेत ।
5 The sons of Japheth: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras. 5 ഗോമെർ, മാഗോഗ്, മാദായി, യാവാൻ, തൂബാൽ 5 थेपेत के पुत्र : गोमेर, मागोग, मादै, सावान, तूबल, मेशेक और तीरास हैं।
6 The sons of Gomer: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah. 6 മേശെക്ക്, തീരാസ്. ഗോമെരിന്റെ പുത്രന്മാർ: അശ്കേനസ്, രീഫത്ത്, തോഗർമ്മാ. 6 और गोमेर के पुत्र : अशकनज, दीपत और तोगर्मा हैं।
7 The sons of Javan: Elishah, Tarshish, Kittim, and Rodanim. 7 യാവാന്റെ പുത്രന്മാർ: എലീശാ, തർശീശ്, കിത്തീം, ദോദാനീം. 7 और यावान के पुत्र : एलीशा, तशींश, और कित्ती और रोदानी लोग हैं।
8 The sons of Ham: Cush, Egypt, Put, and Canaan. 8 ഹാമിന്റെ പുത്രന്മാർ: കൂശ്, മിസ്രയീം, പൂത്ത്, കനാൻ. 8 हाम के पुत्र : कुश, मिस्र, पूत और कनान हैं।
9 The sons of Cush: Seba, Havilah, Sabta, Raama, and Sabteca. The sons of Raamah: Sheba and Dedan. 9 കൂശിന്റെ പുത്രന്മാർ: സെബാ, ഹവീലാ, സബ്താ, രമാ, സബെഖാ. രമയുടെ പുത്രന്മാർ: ശെബാ, ദെദാൻ. 9 और कूश के पुत्र : सबा, हबीला, सबाता, रामा और सब्तका हैं; और रामा के पुत्र : शबा और ददान हैं।
10 Cush fathered Nimrod. He was the first on earth to be a mighty man. 10 കൂശ് നിമ്രോദിനെ ജനിപ്പിച്ചു. അവൻ ഭൂമിയിൽ ആദ്യത്തെ വീരനായിരുന്നു. 10 और कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ; मृय्वी पर पहिला वीर वही हुआ।
11 Egypt fathered Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim, 11 മിസ്രയീമോ: ലൂദീം, അനാമീം, ലെഹാബീം, 11 और मिस्र से लूदी, अनामी, लहावी, नप्तही।
12 Pathrusim, Casluhim (from whom the Philistines came), and Caphtorim. 12 നഫ്തൂഹീം, പത്രൂസീം, കസ്ളൂഹീം,--ഇവരിൽ നിന്നു ഫെലിസ്ത്യർ ഉത്ഭവിച്ചു--കഫ്തോരീം എന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ചു. 12 पत्रूसी, कसलूही ( वहां से पलिश्ती निकले ) और कप्तोरी उत्पन्न हुए।
13 Canaan fathered Sidon his firstborn and Heth, 13 കനാൻ തന്റെ ആദ്യജാതനായ സീദോൻ, 13 कनान से उसका जेठा सीदोन और हित्त।
14 and the Jebusites, the Amorites, the Girgashites, 14 ഹേത്ത്, യെബൂസി, അമോരി, 14 और यबूसी, एमोरी, गिर्गाशी।
15 the Hivites, the Arkites, the Sinites, 15 ഗിർഗ്ഗശി, ഹിവ്വി, അർക്കി, സീനി, അർവ്വാദി, 15 हिय्वी, अकीं,सीनी।
16 the Arvadites, the Zemarites, and the Hamathites. 16 സെമാരി, ഹമാത്തി എന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ചു. 16 अर्वदी, समारी और हमाती उत्पन्न हुए।
17 The sons of Shem: Elam, Asshur, Arpachshad, Lud, and Aram. And the sons of Aram: Uz, Hul, Gether, and Meshech. 17 ശേമിന്റെ പുത്രന്മാർ: ഏലാം, അശ്ശൂർ, അർപ്പക്ഷദ്, ലൂദ്, അരാം, ഊസ്, ഹൂൾ, ഗേഥെർ, മേശെക്. 17 शेम के पुत्र : एलाम, अश्शूर, अर्पझद, लूद, अराम, ऊस, हूल, गेतेर और मेशेक हैं।
18 Arpachshad fathered Shelah, and Shelah fathered Eber. 18 അർപ്പക്ഷദ് ശേലഹിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ശേലഹ് ഏബെരിനെ ജനിപ്പിച്ചു. 18 और अर्पझद से शेलह और शेलह से एबेर उत्पन्न हुआ।
19 To Eber were born two sons: the name of the one was Peleg (for in his days the earth was divided), and his brother's name was Joktan. 19 ഏബെരിന്നു രണ്ടു പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു; ഒരുത്തന്നു പേലെഗ് എന്നു പേർ; അവന്റെ കാലത്തായിരുന്നു ഭൂവാസികൾ പിരിഞ്ഞുപോയതു; അവന്റെ സഹോദരന്നു യൊക്താൻ എന്നു പേർ. 19 और एबेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए : एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनोंमें पृय्वी बांटी गई; और उसके भाई का नाम योक्तान या।
20 Joktan fathered Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 20 യൊക്താനോ: അല്മോദാദ്, ശേലെഫ്, ഹസർമ്മാവെത്ത്, 20 और योक्तान से अल्मोदाद, शुलेप, हसर्मावेत, थेरह।
21 Hadoram, Uzal, Diklah, 21 യാരഹ്, ഹദോരാം, ഊസാൽ, ദിക്ലാ, 21 हदोराम, ऊजाल, दिक्ला।
22 Obal, Abimael, Sheba, 22 എബാൽ, അബീമായേൽ, ശെബാ, 22 एबाल, अबीमाएल, शबा,
23 Ophir, Havilah, and Jobab; all these were the sons of Joktan. 23 ഓഫീർ, ഹവീലാ, യോബാബ് എന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ചു; ഇവരെല്ലാവരും യൊക്താന്റെ പുത്രന്മാർ. 23 ओपीर, हवीला और सोबाब उत्पन्न हुए; थे ही सब योक्तान के पुत्र हैं।
24 Shem, Arpachshad, Shelah; 24 ശേം, അർപ്പക്ഷദ്, ശേലഹ്, ഏബെർ, 24 शेम, अर्पझद, शेलह।
25 Eber, Peleg, Reu; 25 പേലെഗ്, രെയൂ, ശെരൂഗ്, 25 एबेर, पेलेग, रू।
26 Serug, Nahor, Terah; 26 നാഹോർ, തേരഹ്, അബ്രാം; 26 सरूग, नाहोर, तेरह,
27 Abram, that is, Abraham. 27 ഇവൻ തന്നേ അബ്രാഹാം. 27 अब्राम, वही इब्राहीम भी कहलाता है।
28 The sons of Abraham: Isaac and Ishmael. 28 അബ്രാഹാമിന്റെ പുത്രന്മാർ: യിസ്ഹാക്ക്, യിശ്മായേൽ. 28 इब्राहीम के पुत्र इसहाक और इश्माएल हैं।
29 These are their genealogies: the firstborn of Ishmael, Nebaioth, and Kedar, Adbeel, Mibsam, 29 അവരുടെ വംശപാരമ്പര്യമാവിതു: യിശ്മായേലിന്റെ ആദ്യജാതൻ നെബായോത്ത്, 29 इनकी वंशावलियां थे हैं। इश्माएल का जेठा नवायोत, फिर केदार, अदवेल, मिबसाम।
30 Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, 30 കേദാർ, അദ്ബെയേൽ, മിബ്ശാം, മിശ്മാ, ദൂമാ, 30 मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदद, तेमा।
31 Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael. 31 മസ്സാ, ഹദദ്, തേമാ, യെതൂർ, നാഫീഷ്, കേദമാ; ഇവർ യിശ്മായേലിന്റെ പുത്രന്മാർ. 31 यतूर, नापीश, केदमा। थे इश्माएल के पुत्र हुए।
32 The sons of Keturah, Abraham's concubine: she bore Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah. The sons of Jokshan: Sheba and Dedan. 32 അബ്രാഹാമിന്റെ വെപ്പാട്ടിയായ കെതൂരയുടെ പുത്രന്മാർ: സിമ്രാൻ, യൊക്ശാൻ, മേദാൻ, മിദ്യാൻ, യിശ്ബാക്, ശൂവഹ് എന്നിവരെ അവൾ പ്രസവിച്ചു. യോക്ശാന്റെ പുത്രന്മാർ: ശെബാ, ദെദാൻ. 32 फिर कतूरा जो इब्राहीम की रखेली यी, उसके थे पुत्र उत्पन्न हुए, अर्यात्‌ उस से जिम्रान, योझान, मदान, मिद्यान, यिशबाक और शूह उत्पन्न हुए। योझान के पुत्र : शबा और ददात।
33 The sons of Midian: Ephah, Epher, Hanoch, Abida, and Eldaah. All these were the descendants of Keturah. 33 മിദ്യാന്റെ പുത്രന്മാർ: ഏഫാ, ഏഫെർ, ഹനോക്ക്, അബീദാ, എൽദായാ; ഇവരെല്ലാവരും കെതൂരയുടെ പുത്രന്മാർ. 33 और मिद्यान के पुत्र : एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एलदा, थे सब कतूरा के पुत्र हैं।
34 Abraham fathered Isaac. The sons of Isaac: Esau and Israel. 34 അബ്രാഹാം യിസ്ഹാക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു. യിസ്ഹാക്കിന്റെ പുത്രന്മാർ ഏശാവ്, യിസ്രായേൽ. 34 इब्राहीम से इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक के पुत्र : एसाव और इस्राएल।
35 The sons of Esau: Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam, and Korah. 35 ഏശാവിന്റെ പുത്രന്മാർ: എലീഫാസ്, രെയൂവേൽ, യെയൂശ്, യലാം, കോരഹ്. 35 एसाव के पुत्र : एलीपज, रूएल, यूश, यालाम और कोरह हैं।
36 The sons of Eliphaz: Teman, Omar, Zepho, Gatam, Kenaz, and of Timna, Amalek. 36 എലീഫാസിന്റെ പുത്രന്മാർ: തേമാൻ, ഓമാർ, സെഫീ, ഗഥാം, കെനസ്, തിമ്നാ, അമാലേക്. 36 एलीपज के थे पुत्र हैं : तेमान, ओमार, सपी, गाताम, कनज, तिम्ना और अपालेक।
37 The sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah. 37 രെയൂവേലിന്റെ പുത്രന്മാർ: നഹത്ത്, സേറഹ്, ശമ്മാ, മിസ്സാ. 37 रूएल के पुत्र : नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा।
38 The sons of Seir: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, and Dishan. 38 സേയീരിന്റെ പുത്രന്മാർ: ലോതാൻ, ശോബാൽ, സിബെയോൻ, അനാ, ദീശോൻ, ഏസെർ, ദീശാൻ. 38 फिर सेईर के पुत्र : लोतान, शोबाल, सिबोन, अना, दीशोन, एसेर और दीशान हैं।
39 The sons of Lotan: Hori and Hemam; and Lotan's sister was Timna. 39 ലോതാന്റെ പുത്രന്മാർ: ഹോരി, ഹോമാം; തിമ്നാ ലോതാന്റെ സഹോദരി ആയിരുന്നു. 39 और लोतान के पुत्र : होरी और होमाम, और लोतान की बहिन तिम्ना यीं।
40 The sons of Shobal: Alvan, Manahath, Ebal, Shepho, and Onam. The sons of Zibeon: Aiah and Anah. 40 ശോബാലിന്റെ പുത്രന്മാർ: അലീയാൻ, മാനഹത്ത്, ഏബാൽ, ശെഫി, ഓനാം. സിബേയോന്റെ പുത്രന്മാർ: അയ്യാ, അനാ. 40 शोबाल के पुत्र : अल्यान, मानहत, एबाल, शषी और ओनाम।
41 The son of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hemdan, Eshban, Ithran, and Cheran. 41 അനയുടെ പുത്രന്മാർ: ദീശോൻ. ദീശോന്റെ പുത്രന്മാർ: ഹമ്രാൻ, എശ്ബാൽ, യിത്രാൻ, കെരാൻ. 41 और सिबोन के पुत्र : अय्या, और अना। अना का पुत्र : दीशोन। और दीशोन के पुत्र : हम्रान, एशबान, यित्रान और करान।
42 The sons of Ezer: Bilhan, Zaavan, and Akan. The sons of Dishan: Uz and Aran. 42 ഏസെരിന്റെ പുത്രന്മാർ: ബിൽഹാൻ, സാവാൻ, യാക്കാൻ. ദീശാന്റെ പുത്രന്മാർ: ഊസ്, അരാൻ. 42 एसेर के पुत्र बिल्हान, जाचान और याकान। और दीशान के पुत्र : ऊस और अरान हैं।
43 These are the kings who reigned in the land of Edom before any king reigned over the people of Israel: Bela the son of Beor, the name of his city being Dinhabah. 43 യിസ്രായേൽമക്കളെ രാജാവു വാഴുംമുമ്പെ ഏദോംദേശത്തു വാണ രാജാക്കന്മാർ ആരെന്നാൽ: ബെയോരിന്റെ മകനായ ബേല; അവന്റെ പട്ടണത്തിന്നു ദിൻഹാബാ എന്നു പേർ. 43 जब किसी राजा ने इस्राएलियोंपर राज्य न किया या, तब एदोम के देश में थे राजा हुए : अर्यात्‌ बोर का पुत्र बेला और उसकी राजधानी का नाम दिन्हाबा या।
44 Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his place. 44 ബേല മരിച്ചശേഷം ബൊസ്രക്കാരനായ സേരഹിന്റെ മകൻ യോബാബ് അവന്നു പകരം രാജാവായി. 44 बेला के मरने पर, बोस्राई जेरह का पुत्र योबाब, उसके स्यान पर राजा हुआ।
45 Jobab died, and Husham of the land of the Temanites reigned in his place. 45 യോബാബ് മരിച്ചശേഷം തേമാദേശക്കാരനായ ഹൂശാം അവന്നു പകരം രാജാവായി. 45 और योबाब के मरने पर, तेमानियोंके देश का हूशाम उसके स्यान पर राजा हुआ।
46 Husham died, and Hadad the son of Bedad, who defeated Midian in the country of Moab, reigned in his place, the name of his city being Avith. 46 ഹൂശാം മരിച്ചശേഷം ബദദിന്റെ മകൻ ഹദദ് അവന്നു പകരം രാജാവായി; അവൻ മോവാബ് സമഭൂമിയിൽ മിദ്യാനെ തോല്പിച്ചു; അവന്റെ പട്ടണത്തിന്നു അവീത്ത് എന്നു പേർ. 46 फिर हूशाम के मरने पर, बदद का पुत्र हदद, उसके स्यान पर राजा हुआ : यह वही है, जिस ने मिद्यानियोंको मोआब के देश में मार लिया; और उसकी राजधानी का नाम अबीत या।
47 Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his place. 47 ഹദദ് മരിച്ചശേഷം മസ്രേക്കക്കാരനായ സമ്ളാ അവന്നു പകരം രാജാവായി. 47 और हदद के मरने पर, मस्रेकाई सम्ला उसके स्यान पर राजा हुआ।
48 Samlah died, and Shaul of Rehoboth on the Euphrates reigned in his place. 48 സമ്ളാ മരിച്ചശേഷം നദീതീരത്തുള്ള രെഹോബോത്ത് പട്ടണക്കാരനായ ശൌൽ അവന്നു പകരം രാജാവായി. 48 फिर सम्ला के मरने पर शाऊल, जो महानद के तट पर के रहोबोत नगर का या, वह उसके स्यान पर राजा हुआ।
49 Shaul died, and Baal-hanan, the son of Achbor, reigned in his place. 49 ശൌൽ മരിച്ചശേഷം അക്ബോരിന്റെ മകൻ ബാൽഹാനാൻ അവന്നു പകരം രാജാവായി. 49 और शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बाल्हानान उसके स्यान पर राजा हुआ।
50 Baal-hanan died, and Hadad reigned in his place, the name of his city being Pai; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab. 50 ബാൽഹാനാൻ മരിച്ചശേഷം ഹദദ് അവന്നു പകരം രാജാവായി. അവന്റെ പട്ടണത്തിന്നു പായീ എന്നും ഭാര്യക്കു മെഹേതബേൽ എന്നും പേർ. അവൾ മേസാഹാബിന്റെ മകളായ മത്രേദിന്റെ മകളായിരുന്നു. 50 और बल्हानान के मरने पर, हदद उसके स्यान पर राजा हुआ; और उसकी राजधानी का नाम पाई या। और उसकी पत्नी का नाम महेतबेल या जो मेज़ाहाब की नातिनी और मत्रेद की बेटी यी। और हदद मर गया।
51 And Hadad died.The chiefs of Edom were: chiefs Timna, Alvah, Jetheth, 51 ഹദദും മരിച്ചു. ഏദോമ്യ പ്രഭുക്കന്മാരാവിതു: തിമ്നാ പ്രഭു, അല്യാപ്രഭു, യെഥേത്ത് പ്രഭു, 51 फिर एदोम के अधिपति थे थे : अर्यात्‌ अधिपति तिम्ना, अधिपति अल्या, अधिपति यतेत, अधिपति ओहोलीवामा,
52 Oholibamah, Elah, Pinon, 52 ഒഹൊലീബാമാപ്രഭു, ഏലാ പ്രഭു, 52 अधिपति एला, अधिपति पीनोन, अधिपति कनज,
53 Kenaz, Teman, Mibzar, 53 പീനോൻ പ്രഭു, കെനസ് പ്രഭു, തേമാൻ പ്രഭു, 53 अधिपति तेमान, अधिपति मिबसार, अधिपति मग्दीएल, अधिपति ईराम।
54 Magdiel, and Iram; these are the chiefs of Edom. 54 മിബ്സാർപ്രഭു, മഗ്ദീയേൽപ്രഭു, ഈരാംപ്രഭു; ഇവരത്രേ ഏദോമ്യപ്രഭുക്കന്മാർ. 54 एदोम के थे अधिपति हुए।