1 Chronicles 10

1 Now the Philistines fought against Israel, and the men of Israel fled before the Philistines and fell slain on Mount Gilboa. 1 ഫെലിസ്ത്യർ യിസ്രായേലിനോടു യുദ്ധം ചെയ്തു; യിസ്രായേല്യരോ ഫെലിസ്ത്യരുടെ മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി ഗിൽബോവപർവ്വതത്തിൽ നിഹതന്മാരായി വീണു. 1 पलिश्ती इस्राएलियोंसे लड़े; और इस्राएली पलिश्तियोंके साम्हने से भागे, और गिलबो नाम पहाड़ पर मारे गए।
2 And the Philistines overtook Saul and his sons, and the Philistines struck down Jonathan and Abinadab and Malchi-shua, the sons of Saul. 2 ഫെലിസ്ത്യർ ശൌലിനെയും മക്കളെയും പിന്തേർന്നു ചെന്നു; ഫെലിസ്ത്യർ ശൌലിന്റെ മക്കളായ യോനാഥാനെയും അബീനാദാബിനെയും മൽക്കീശൂവയെയും വെട്ടിക്കൊന്നു. 2 और पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रोंके पीछे लगे रहे, और पलिश्तियोंने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मल्कीशू को मार डाला।
3 The battle pressed hard against Saul, and the archers found him, and he was wounded by the archers. 3 പട ശൌലിന്റെ നേരെ ഏറ്റവും മുറുകി, വില്ലാളികൾ അവനെ കണ്ടു, വില്ലാളികളാൽ അവൻ വിഷമത്തിലായി. 3 और शाऊल के साय धमासान युद्ध होता रहा और धनुर्धारियोंने उसे जा लिया, और वह उनके कारण य्याकुल हो गया।
4 Then Saul said to his armor-bearer, "Draw your sword and thrust me through with it, lest these uncircumcised come and mistreat me." But his armor-bearer would not, for he feared greatly. Therefore Saul took his own sword and fell upon it. 4 അപ്പോൾ ശൌൽ തന്റെ ആയുധവാഹകനോടു: ഈ അഗ്രചർമ്മികൾ വന്നു എന്നെ അവമാനിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്റെ വാൾ ഊരി എന്നെ കുത്തുക എന്നു പറഞ്ഞു; അവന്റെ ആയുധവാഹകൻ ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു അവന്നു മനസ്സുവന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു ശൌൽ ഒരു വാൾ പിടിച്ചു അതിന്മേൽ വീണു. 4 तब शाऊल ने अपके हयियार ढोनेवाले से कहा, अपक्की तलवार खींचकर मुझे फोंक दे, कहीं ऐसा न हो कि वे खतनारहित लोग आकर मेरी ठट्ठा करें, परन्तु उसके हय्यािर ढोनेवाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किया, तब शाऊल अपक्की तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा।
5 And when his armor-bearer saw that Saul was dead, he also fell upon his sword and died. 5 ശൌൽ മരിച്ചു എന്നു അവന്റെ ആയുധവാഹകൻ കണ്ടപ്പോൾ താനും അങ്ങനെ തന്നേ തന്റെ വാളിന്മേൽ വീണു മരിച്ചു. 5 यह देखकर कि शाऊल मर गया है उसका हयियार ढोनेपसल भी अपक्की तलवार पर आप गिरकर मर गया।
6 Thus Saul died; he and his three sons and all his house died together. 6 ഇങ്ങനെ ശൌലും മൂന്നു മക്കളും അവന്റെ ഭവനമൊക്കെയും ഒരുമിച്ചു മരിച്ചു. 6 योंशाऊल और उसके तीनोंपुत्र, और उसके घराने के सब लोग एक संग मर गए।
7 And when all the men of Israel who were in the valley saw that the army had fled and that Saul and his sons were dead, they abandoned their cities and fled, and the Philistines came and lived in them. 7 അവർ ഓടിപ്പോയി; ശൌലും മക്കളും മരിച്ചു എന്നു താഴ്വരയിലുള്ള യിസ്രായേല്യരൊക്കെയും കണ്ടിട്ടു അവർ തങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളെ വിട്ടു ഓടിപ്പോയി; ഫെലിസ്ത്യർ വന്നു അവയിൽ പാർത്തു. 7 यह देखकर कि वे भाग गए, और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई में रहनेवाले सब इस्राएली मनुष्य अपके अपके नगर को छोड़कर भाग गए; और पलिश्ती आकर उन में रहने लगे।
8 The next day, when the Philistines came to strip the slain, they found Saul and his sons fallen on Mount Gilboa. 8 പിറ്റെന്നാൾ ഫെലിസ്ത്യർ നിഹതന്മാരുടെ വസ്ത്രം ഉരിവാൻ വന്നപ്പോൾ ശൌലും പുത്രന്മാരും ഗിൽബോവപർവ്വതത്തിൽ വീണു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. 8 दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओं के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके पुत्र गिलबो पहाड़ पर पके हुए मिले।
9 And they stripped him and took his head and his armor, and sent messengers throughout the land of the Philistines to carry the good news to their idols and to the people. 9 അവർ അവന്റെ വസ്ത്രാദികൾ ഉരിഞ്ഞു അവന്റെ തലയും ആയുധവർഗ്ഗവും എടുത്തു തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹക്ഷേത്രങ്ങളിലും ജനത്തിന്റെ ഇടയിലും വർത്തമാനം അറിയിക്കേണ്ടതിന്നു ഫെലിസ്ത്യദേശത്തെല്ലാടവും ആളയച്ചു. 9 तब उन्होंने उसके वस्त्रें को उतार उसका सिर और हयियार ले लिया और पलिश्तियोंके देश के सब स्यानोंमें दूतोंको इसलिथे भेजा कि उनके देवताओं और साधारण लोगोंमें यह शुभ समाचार देते जाएं।
10 And they put his armor in the temple of their gods and fastened his head in the temple of Dagon. 10 അവന്റെ ആയുധവർഗ്ഗം അവർ തങ്ങളുടെ ദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചു; അവന്റെ തലയെ ദാഗോന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലും തറെച്ചു. 10 तब उन्होंने उसके हयियार अपके देवालय में रखे, और उसकी खोपक्की को दागोन के मन्दिर में लटका दिया।
11 But when all Jabesh-gilead heard all that the Philistines had done to Saul, 11 ഫെലിസ്ത്യർ ശൌലിനോടു ചെയ്തതൊക്കെയും ഗിലെയാദിലെ യാബേശ് മുഴുവനും കേട്ടപ്പോൾ 11 जब गिलाद के याबेश के सब लोगोंने सुना कि पलिश्तियोंने शाऊल से क्या क्या किया है।
12 all the valiant men arose and took away the body of Saul and the bodies of his sons, and brought them to Jabesh. And they buried their bones under the oak in Jabesh and fasted seven days. 12 ശൂരന്മാരെല്ലാവരും പുറപ്പെട്ടു ശൌലിന്റെ ശവവും അവന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ശവങ്ങളും എടുത്തു യാബേശിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു; അവരുടെ അസ്ഥികളെ യാബേശിലെ കരുവേലകത്തിൻ കീഴിൽ കുഴിച്ചിട്ടു ഏഴു ദിവസം ഉപവസിച്ചു. 12 तब सब शूरवीर चले और शाऊल और उसके पुत्रोंकी लोथें उठाकर याबेश में ले आए, और उनकी हड्डियोंको याबेश में एक बांज वृझ के तले गाड़ दिया और सात दिन तक अनशन किया।
13 So Saul died for his breach of faith. He broke faith with the LORD in that he did not keep the command of the LORD, and also consulted a medium, seeking guidance. 13 ഇങ്ങനെ ശൌൽ യഹോവയോടു ചെയ്ത അതിക്രമം ഹേതുവായും യഹോവയുടെ വചനം പ്രമാണിക്കായ്കയാലും വെളിച്ചപ്പാടത്തിയോടു അരുളപ്പാടു ചോദിച്ചതിനാലും മരിക്കേണ്ടിവന്നു. 13 योंशाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया, जो उस ने यहोवा से किया या; क्योंकि उस ने यहोवा का वचन टाल दिया या, फिर उस ने भूतसिद्धि करनेवाली से पूछकर सम्मति ली यी।
14 He did not seek guidance from the LORD. Therefore the LORD put him to death and turned the kingdom over to David the son of Jesse. 14 അവൻ യഹോവയോടു അരുളപ്പാടു ചോദിക്കായ്കയാൽ അവൻ അവനെ കൊന്നു രാജത്വം യിശ്ശായിയുടെ മകനായ ദാവീദിന്നു കൊടുത്തു. 14 उस ने यहोवा से न पूछा या, इसलिथे यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया।