1 Chronicles 9

1 So all Israel was recorded in genealogies, and these are written in the Book of the Kings of Israel. And Judah was taken into exile in Babylon because of their breach of faith. 1 യിസ്രായേൽ മുഴുവനും വംശാവലിയായി ചാർത്തപ്പെട്ടിരുന്നു; അതു യിസ്രായേൽരാജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. യെഹൂദയെയോ അവരുടെ അകൃത്യംനിമിത്തം ബദ്ധരാക്കി ബാബേലിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. 1 इस प्रकार सब इस्राएली अपक्की अपक्की वंशावली के अनुसार, जो इस्राएल के राजाओं के वृत्तान्त की पुस्तक में लिखी हैं, गिने गए। और यहूदी अपके विश्वासघात के कारण बन्धुआई में बाबुल को पहुंचाए गए।
2 Now the first to dwell again in their possessions in their cities were Israel, the priests, the Levites, and the temple servants. 2 അവരുടെ അവകാശത്തിലും പട്ടണങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യനിവാസികൾ യിസ്രായേല്യരും പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും ദൈവാലയദാസന്മാരും ആയിരുന്നു. 2 जो लोग अपक्की अपक्की निज भूमि अर्यात्‌ अपके नगरोंमें रहते थे, वह इस्राएली, याजक, लेवीय और नतीन थे।
3 And some of the people of Judah, Benjamin, Ephraim, and Manasseh lived in Jerusalem: 3 യെരൂശലേമിലോ ചില യെഹൂദ്യരും ബെന്യാമീന്യരും എഫ്രയീമ്യരും മനശ്ശേയരും പാർത്തു. 3 और यरूशलेम में कुछ यहूदी; कुछ बिन्यामीन, और कुछ एप्रैमी, और मनश्शेई, रहते थे :
4 Uthai the son of Ammihud, son of Omri, son of Imri, son of Bani, from the sons of Perez the son of Judah. 4 അവരാരെന്നാൽ: യെഹൂദയുടെ മകനായ പേരെസ്സിന്റെ മക്കളിൽ ബാനിയുടെ മകനായ ഇമ്രിയുടെ മകനായ ഒമ്രിയുടെ മകനായ അമ്മീഹൂദിന്റെ മകൻ ഊഥായി; 4 अर्यात्‌ यहूदा के पुत्र पेरेस के वंश में से अम्मीहूद का पुत्र ऊतै, जो ओम्री का पुत्र, और इम्री का पोता, और बानी का परपोता या।
5 And of the Shilonites: Asaiah the firstborn, and his sons. 5 ശീലോന്യരിൽ ആദ്യജാതനായ അസായാവും അവന്റെ പുത്രന്മാരും; 5 और शीलोइयोंमें से उसका जेठा पुत्र असायाह और उसके पुत्र।
6 Of the sons of Zerah: Jeuel and their kinsmen, 690. 6 സേരഹിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ യെയൂവേലും അവരുടെ സഹോദരന്മാരുമായ അറുനൂറ്റി തൊണ്ണൂറുപേരും; 6 और जेरह के वंश में से यूएल, और इनके भई, थे छ: सौ नब्बे हुए।
7 Of the Benjaminites: Sallu the son of Meshullam, son of Hodaviah, son of Hassenuah, 7 ബെന്യാമീൻ പുത്രന്മാരിൽ ഹസ്സെനൂവയുടെ മകനായ ഹോദവ്യാവിന്റെ മകനായ മെശുല്ലാമിന്റെ മകനായ സല്ലൂവും 7 फिर बिन्यामीन के वंश में से सल्लू जो मशुल्लाम का पुत्र, होदय्याह का पोता, और हस्सनूआ का परपोता या।
8 Ibneiah the son of Jeroham, Elah the son of Uzzi, son of Michri, and Meshullam the son of Shephatiah, son of Reuel, son of Ibnijah; 8 യെരോഹാമിന്റെ മകനായ യിബ്നെയാവും മിക്രിയുടെ മകനായ ഉസ്സിയുടെ മകൻ ഏലയും യിബ്നെയാവിന്റെ മകനായ രെയൂവേലിന്റെ മകനായ ശെഫത്യാവിന്റെ മകൻ മെശുല്ലാമും 8 और यिब्रिय्याह जो यरोहाम का पुत्र या, एला जो उज्जी का पुत्र, और मिक्री का पोता या, और मशुल्लाम जो शपत्याह का पुत्र, रूएल का पोता, और यिब्निय्याह का परपोता या;
9 and their kinsmen according to their generations, 956. All these were heads of fathers' houses according to their fathers' houses. 9 തലമുറതലമുറയായി അവരുടെ സഹോദരന്മാർ ആകെ തൊള്ളായിരത്തമ്പത്താറുപേരും. ഈ പുരുഷന്മാരൊക്കെയും താന്താങ്ങളുടെ പിതൃഭവനങ്ങളിൽ കുടുംബത്തലവന്മാരായിരുന്നു. 9 और इनके भाई जो अपक्की अपक्की वंशावली के अनुसार मिलकर नौ सौ छप्पन। थे सब पुरुष अपके अपके पितरोंके घरानोंके अनुसार पितरोंके घरानोंमें मुख्य थे।
10 Of the priests: Jedaiah, Jehoiarib, Jachin, 10 പുരോഹിതന്മാരിൽ യെദയാവും യെഹോയാരീബും യാഖീനും 10 और याजकोंमें से यदायाह, यहोयारीब और याकीन,
11 and Azariah the son of Hilkiah, son of Meshullam, son of Zadok, son of Meraioth, son of Ahitub, the chief officer of the house of God; 11 അഹീത്തൂബിന്റെ മകനായ മെരായോത്തിന്റെ മകനായ സാദോക്കിന്റെ മകനായ മെശുല്ലാമിന്റെ മകനായ ഹിൽക്കീയാവിന്റെ മകനായി ദൈവാലയാധിപനായ 11 और अजर्याह जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिलकिय्याह का पुत्र या, यह पशुल्लाम का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह अहीतूब का पुत्र या।
12 and Adaiah the son of Jeroham, son of Pashhur, son of Malchijah, and Maasai the son of Adiel, son of Jahzerah, son of Meshullam, son of Meshillemith, son of Immer; 12 അസർയ്യാവും മൽക്കീയാവിന്റെ മകനായ പശ്ഹൂരിന്റെ മകനായ യെരോഹാമിന്റെ മകൻ അദായാവും ഇമ്മോരിന്റെ മകനായ മെശില്ലേമീത്തിന്റെ മകനായ മെശുല്ലാമിന്റെ മകനായ യഹ്സേരയുടെ മകനായ അദീയേലിന്റെ മകൻ മയശായിയും 12 और अदायाह जो यरोहाम का पुत्र या, यह पशहूर का पुत्र, यह मल्कियाह का पुत्र, यह मासै का पुत्र, यह अदोएल का पुत्र, यह जेरा का पुत्र, यह पशुल्लाम का पुत्र, यह मशिल्लीत का पुत्र, यह इम्मेर का पुत्र या।
13 besides their kinsmen, heads of their fathers' houses, 1,760, mighty men for the work of the service of the house of God. 13 പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാരായ അവരുടെ സഹോദരന്മാരും ആകെ ആയിരത്തെഴുനൂറ്ററുപതുപേർ. ഇവർ ദൈവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷയുടെ വേലെക്കു ബഹുപ്രാപ്തന്മാർ ആയിരുന്നു. 13 और उनके भाई थे, जो अपके अपके पितरोंके घरानोंमें सत्रह सौ साठ मुख्य पुरुष थे, वे परमेश्वर के भवन की सेवा के काम में बहुत निपुण पुरुष थे।
14 Of the Levites: Shemaiah the son of Hasshub, son of Azrikam, son of Hashabiah, of the sons of Merari; 14 ലേവ്യരിലോ മെരാർയ്യരിൽ ഹശബ്യാവിന്റെ മകനായ അസ്രീക്കാമിന്റെ മകനായ ഹശ്ശൂബിന്റെ മകനായ ശെമയ്യാവും 14 फिर लेवियोंमें से मरारी के वंश में से शमायाह जो हश्शूव का पुत्र, अज्रीकाम का पोता, और हशय्याह का परपोता या।
15 and Bakbakkar, Heresh, Galal and Mattaniah the son of Mica, son of Zichri, son of Asaph; 15 ബക്ബക്കരും ഹേറെശും ഗാലാലും ആസാഫിന്റെ മകനായ സിക്രിയുടെ മകനായ മീഖയുടെ മകൻ മത്ഥന്യാവും 15 और बकबक्कर, हेरेश और गालाल और आसाप के वंश में से मत्तन्याह जो मीका का पुत्र, और जिक्री का पोता या।
16 and Obadiah the son of Shemaiah, son of Galal, son of Jeduthun, and Berechiah the son of Asa, son of Elkanah, who lived in the villages of the Netophathites. 16 യെദൂഥൂന്റെ മകനായ ഗാലാലിന്റെ മകനായ ശെമയ്യാവിന്റെ മകൻ ഓബദ്യാവും നെതോഫാത്യരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പാർത്ത എൽക്കാനയുടെ മകനായ 16 और ओबद्याह जो शमायाह का पुत्र, गालाल का पोता और यदूतून का परपोता या, और बेरेक्याह जो आसा का पुत्र, और एल्काना का पोता या, जो नतोपाइयोंके गांवोंमें रहता या।
17 The gatekeepers were Shallum, Akkub, Talmon, Ahiman, and their kinsmen (Shallum was the chief); 17 ആസയുടെ മകൻ ബെരെഖ്യാവും വാതിൽകാവൽക്കാർ: ശല്ലൂമും അക്കൂബും തൽമോനും അഹീമാനും അവരുടെ സഹോദരന്മാരും; ശല്ലൂമും തലവനായിരുന്നു. 17 ओर द्वारपालोंमें से अपके अपके भइयोंसहित शल्लूम, अक्कूब, तल्मोन और अहीमान, उन में से मुख्य तो शल्लूम या।
18 until then they were in the king's gate on the east side as the gatekeepers of the camps of the Levites. 18 ലേവ്യപാളയത്തിൽ വാതിൽകാവൽക്കാരായ ഇവർ കിഴക്കു വശത്തു രാജപടിവാതിൽക്കൽ ഇന്നുവരെ കാവൽചെയ്തുവരുന്നു. 18 और वह अब तक पूर्व ओर राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता या। लेवियोंकी छावनी के द्वारपाल थे ही थे।
19 Shallum the son of Kore, son of Ebiasaph, son of Korah, and his kinsmen of his fathers' house, the Korahites, were in charge of the work of the service, keepers of the thresholds of the tent, as their fathers had been in charge of the camp of the LORD, keepers of the entrance. 19 കോരഹിന്റെ മകനായ എബ്യാസാഫിന്റെ മകനായ കോരേയുടെ മകൻ ശല്ലൂമും അവന്റെ പിതൃഭവനത്തിലെ അവന്റെ സഹോദരന്മാരായ കോരഹ്യരും കൂടാരത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിക്കൽ കാവൽക്കാരായി ശുശ്രൂഷയുടെ വേലെക്കു മേൽവിചാരകന്മാരായിരുന്നു; അവരുടെ പിതാക്കന്മാരും യഹോവയുടെ പാളയത്തിന്നു മേൽവിചാരകന്മാരായി പ്രവേശനപാലകരായിരുന്നു. 19 और शल्लूम जो कोरे का पुत्र, एब्यासाप का पोता, और कोरह का परपोता या, और उसके भाई जो उसके मूलपुरुष के घराने के अर्यात्‌ कोरही थे, वह इस काम के अधिक्कारनेी थे, कि वे तम्बू के द्वारपाल हों। उनके पुरखा तो यहोवा की छावनी के अधिक्कारनेी, और पैठाव के रवावाले थे।
20 And Phinehas the son of Eleazar was the chief officer over them in time past; the LORD was with him. 20 എലെയാസാരിന്റെ മകനായ ഫീനെഹാസ് പണ്ടു അവരുടെ അധിപനായിരുന്നു; യഹോവ അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 20 और अगले समय में एलीआज़र का पुत्र पीनहास जिसके संग यहोवा रहता या वह उनका प्रधान या।
21 Zechariah the son of Meshelemiah was gatekeeper at the entrance of the tent of meeting. 21 മെശേലെമ്യാവിന്റെ മകനായ സെഖർയ്യാവു സമാഗമനകൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ കാവൽക്കാരനായിരുന്നു. 21 मेशेलेम्याह का पुत्र जकर्याह मिलापवाले तम्बू का द्वारपाल या।
22 All these, who were chosen as gatekeepers at the thresholds, were 212. They were enrolled by genealogies in their villages. David and Samuel the seer established them in their office of trust. 22 ഉമ്മരപ്പടിക്കൽ കാവൽക്കാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഇവർ ആകെ ഇരുനൂറ്റി പന്ത്രണ്ടുപേർ. അവർ തങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വംശാവലിപ്രകാരം ചാർത്തപ്പെട്ടിരുന്നു; ദാവീദും ദർശകനായ ശമൂവേലും ആയിരുന്നു അവരെ അതതു ഉദ്യോഗത്തിലാക്കിയതു. 22 थे सब जो द्वारपाल होने को चुने गए, वह दो सौ बारह थे। थे जिनके पुरखाओं को दाऊद और शमूएल दशीं ने विश्वासयोग्य जानकर ठहराया या, वह अपके अपके गांव में अपक्की अपक्की वंशावली के अनुसार गिने गए।
23 So they and their sons were in charge of the gates of the house of the LORD, that is, the house of the tent, as guards. 23 ഇങ്ങനെ അവരും അവരുടെ പുത്രന്മാരും കൂടാരനിവാസമായ യഹോവാലയത്തിന്റെ വാതിലുകൾക്കു കാവൽമുറപ്രകാരം കാവൽക്കാരായിരുന്നു. 23 सो वे और उनकी सन्तान यहोवा के भवन अर्यात्‌ तम्बू के भवन के फाटकोंका अधिक्कारने बारी बारी रखते थे।
24 The gatekeepers were on the four sides, east, west, north, and south. 24 കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വടക്കും തെക്കും ഇങ്ങനെ നാലുവശത്തും കാവൽക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. 24 द्वारपाल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्खिन, चारोंदिशा की ओर चौकी देते थे।
25 And their kinsmen who were in their villages were obligated to come in every seven days, in turn, to be with these, 25 ഗ്രാമങ്ങളിലെ അവരുടെ സഹോദരന്മാർ ഏഴാം ദിവസം തോറും മാറി മാറി വന്നു അവരോടുകൂടെ ഊഴക്കാരായിരുന്നു. 25 ओर उनके भाई जो गांवोंमें रहते थे, उनको सात सात दिन के बाद बारी बारी से उनके संग रहने के लिथे आना पड़ता या।
26 for the four chief gatekeepers, who were Levites, were entrusted to be over the chambers and the treasures of the house of God. 26 വാതിൽ കാവൽക്കാരിൽ പ്രധാനികളായ ഈ നാലും ലേവ്യരും ഉദ്യോഗസ്ഥരായി ദൈവാലയത്തിലെ അറകൾക്കും ഭണ്ഡാരത്തിന്നും മേൽവിചാരം നടത്തി. 26 क्योंकि चारोंप्रधान द्वारपाल जो लेवीय थे, वे विश्वासयोग्य जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरियोंऔर भण्डारोंके अधिक्कारनेी ठहराए गए थे।
27 And they lodged around the house of God, for on them lay the duty of watching, and they had charge of opening it every morning. 27 കാവലും രാവിലെതോറും വാതിൽ തുറക്കുന്ന മുറയും അവർക്കുള്ളതുകൊണ്ടു അവർ ദൈവാലയത്തിന്റെ ചുറ്റും രാപാർത്തുവന്നു. 27 और वे परमेश्वर के भवन के आसपास इसलिथे रात बिताते थे, कि उसकी रझा उन्हें सौंपी गई यी, और भोर-भोर को उसे खोलना उन्हीं का काम या।
28 Some of them had charge of the utensils of service, for they were required to count them when they were brought in and taken out. 28 അവരിൽ ചിലർക്കു ശുശ്രൂഷെക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ വിചാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവയെ എണ്ണീട്ടു അകത്തു കൊണ്ടുപോയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. 28 और उन में से कुछ उपासना के पात्रोंके अधिक्कारनेी थे, क्योंकि थे गिनकर भीतर पहुंचाए, और गिनकर बाहर तिकाले भी जाते थे।
29 Others of them were appointed over the furniture and over all the holy utensils, also over the fine flour, the wine, the oil, the incense, and the spices. 29 അവരിൽ ചിലരെ ഉപകരണങ്ങൾക്കും സകലവിശുദ്ധപാത്രങ്ങൾക്കും മാവു, വീഞ്ഞു, കുന്തുരുക്കം, സുഗന്ധവർഗ്ഗം എന്നിവെക്കും മേൽവിചാരകരായി നിയമിച്ചിരുന്നു. 29 और उन में से कुछ सामान के, और पवित्रस्यान के पात्रोंके, और मैदे, दाखमधु, तेल, लोबान और सुगन्धद्रय्योंके अधिक्कारनेी ठहराए गए थे।
30 Others, of the sons of the priests, prepared the mixing of the spices, 30 പുരോഹിതപുത്രന്മാരിൽ ചിലർ സുഗന്ധതൈലം ഉണ്ടാക്കും. 30 और याजकोंके पुत्रोंमें से कुछ सुगन्धद्रय्योंमें गंधी का काम करते थे।
31 and Mattithiah, one of the Levites, the firstborn of Shallum the Korahite, was entrusted with making the flat cakes. 31 ലേവ്യരിൽ ഒരുത്തനായി കോരഹ്യനായ ശല്ലൂമിന്റെ ആദ്യജാതൻ മത്ഥിഥ്യാവിന്നു ചട്ടികളിൽ ചുട്ടുണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളുടെ മേൽവിചാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. 31 और मतित्याह नाम एक लेवीय जो कोरही शल्लूम का जेठा या उसे बिश्वासयोग्य जानकर तवोंपर बनाई हुई वस्तुओं का अधिक्कारनेी नियुक्त किया या।
32 Also some of their kinsmen of the Kohathites had charge of the showbread, to prepare it every Sabbath. 32 കെഹാത്യരായ അവരുടെ സഹോദരന്മാരിൽ ചിലർക്കു ശബ്ബത്തുതോറും കാഴ്ചയപ്പം ഒരുക്കുവാനുള്ള ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നു. 32 और उसके भइयोंअर्यात कहातियोंमें से कुछ तो भंटवाली रोटी के अधिक्कारनेी थे, कि हर एक विश्रमदिन को उसे तैयार किया करें।
33 Now these, the singers, the heads of fathers' houses of the Levites, were in the chambers of the temple free from other service, for they were on duty day and night. 33 ലേവ്യരുടെ പിതൃഭവനങ്ങളിൽ പ്രധാനന്മാരായ ഇവർ സംഗീതക്കാരായി ആഗാരങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്നു. അവർ രാവും പകലും തങ്ങളുടെ വേലയിൽ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ടു മറ്റു ശുശ്രൂഷകളിൽനിന്നു ഒഴിവുള്ളവരായിരുന്നു. 33 और थे गवैथे थे जो लेवीय पितरोंके घरानोंमें मुख्य थे, और कोठरियोंमें रहते, और उाौर काम से छूटे थे; क्योंकि वे रात-दिन अपके काम में लगे रहते थे।
34 These were heads of fathers' houses of the Levites, according to their generations, leaders. These lived in Jerusalem. 34 ഈ പ്രധാനികൾ ലേവ്യരുടെ പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലമുറതലമുറയായി തലവന്മാരായിരുന്നു; അവർ യെരൂശലേമിൽ പാർത്തുവന്നു. 34 थे ही अपक्की अपक्की पीढ़ी में लेवियोंके पितरोंके घरानोंमें मुख्य पुरुष थे, थे यरूशलेम में रहते थे।
35 In Gibeon lived the father of Gibeon, Jeiel, and the name of his wife was Maacah, 35 ഗിബെയോനിൽ ഗിബെയോന്റെ പിതാവായ യെയീയേലും--അവന്റെ ഭാര്യക്കു മയഖാ എന്നു പേർ-- 35 और गिबोन में गिबोन का पिता यीएल रहता या, जिसकी पत्नी का नाम माका य।
36 and his firstborn son Abdon, then Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, 36 അവന്റെ മൂത്തമകൻ അബ്ദോൻ, സൂർ, കീശ്, ബാൽ, നേർ, 36 उसका जेठा पुत्र अब्दोन हुआ, फिर सुर, कीश, बाल, नेर, नादाब।
37 Gedor, Ahio, Zechariah, and Mikloth; 37 നാദാബ്, ഗെദോർ, അഹ്യോ, സെഖർയ്യാവു, മിക്ലോത്ത് എന്നിവരും പാർത്തു. 37 गदोर, अह्यो, जकर्याह और मिल्कोत।
38 and Mikloth was the father of Shimeam; and these also lived opposite their kinsmen in Jerusalem, with their kinsmen. 38 മിക്ലോത്ത് ശിമെയാമിനെ ജനിപ്പിച്ചു; അവർ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോടുകൂടെ യെരൂശലേമിൽ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്കു എതിരെ പാർത്തു. 38 और मिल्कोत से शिमाम उत्पन्न हुआ और थे भी अपके भइयोंके साम्हने अपके भइयोंके संग यरूशलेम में रहते थे।
39 Ner fathered Kish, Kish fathered Saul, Saul fathered Jonathan, Malchi-shua, Abinadab, and Eshbaal. 39 നേർ കീശിനെ ജനിപ്പിച്ചു; കീശ് ശൌലിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ശൌൽ യോനാഥാനെയും മൽക്കീശൂവയെയും അബീനാദാബിനെയും എശ്-ബാലിനെയും ജനിപ്പിച്ചു. 39 और नेर से कीश, कीश से शाऊल, और शाऊल से योनातान, मल्कीश, अबीनादाब और एशबाल उत्पन्न हुए।
40 And the son of Jonathan was Merib-baal, and Merib-baal fathered Micah. 40 യോനാഥാന്റെ മകൻ മെരീബ്ബാൽ; മെരീബ്ബാൽ മീഖയെ ജനിപ്പിച്ചു. 40 और योनातान का पुत्र मरीब्बाल हुआ, और मरीब्बाल से मीका उत्पन्न हुआ।
41 The sons of Micah: Pithon, Melech, Tahrea, and Ahaz. 41 മീഖയുടെ പുത്രന്മാർ: പീഥോൻ, മേലെക്, തഹ്രേയ, ആഹാസ്. 41 और मीका के पुत्र पीतोन, मेलेक, तह्रे और अहाज थे।
42 And Ahaz fathered Jarah, and Jarah fathered Alemeth, Azmaveth, and Zimri. And Zimri fathered Moza. 42 ആഹാസ് യാരയെ ജനിപ്പിച്ചു; യാരാ അലേമെത്തിനെയും അസ്മാവെത്തിനെയും സിമ്രിയെയും ജനിപ്പിച്ചു; സിമ്രി മോസയെ ജനിപ്പിച്ചു; 42 और अहाज से यारा और यारा से आलेमेत, अजमावेत और जिम्री, और जिम्री से मोसा।
43 Moza fathered Binea, and Rephaiah was his son, Eleasah his son, Azel his son. 43 മോസ ബിനെയയെ ജനിപ്പിച്ചു; അവന്റെ മകൻ രെഫയാവു; അവന്റെ മകൻ എലാസാ; അവന്റെ മകൻ ആസേൽ. 43 और मोसा से बिना उत्पन्न हुआ और बिना का पुत्र रपायाह हुआ, रपायाह का एलासा, और एलासा का पुत्र आसेल हुआ।
44 Azel had six sons and these are their names: Azrikam, Bocheru, Ishmael, Sheariah, Obadiah, and Hanan; these were the sons of Azel. 44 ആസേലിന്നു ആറു മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവരുടെ പേരുകൾ: അസ്രീക്കാം, ബെക്രൂ, യിശ്മായേൽ, ശെയർയ്യാവു, ഓബദ്യാവു, ഹാനാൻ; ഇവർ ആസേലിന്റെ മക്കൾ. 44 और आसेल के छ: पुत्र हुए जिनके थे नाम थे, अर्यात्‌ अज्रीकाम, बोकरू, यिश्माएल, शार्याह, ओबद्याह और हतान; आसेल के थे ही पुत्र हुए।