1 Chronicles 8

1 Benjamin fathered Bela his firstborn, Ashbel the second, Aharah the third, 1 ബെന്യാമീൻ ആദ്യജാതനായ ബേലയെയും രണ്ടാമനായ അശ്ബേലിനെയും മൂന്നാമനായ അഹൂഹിനെയും 1 बिन्यामीन से उसका जेठा बेला, दूसरा अशबेल, तीसरा अह्रृह,
2 Nohah the fourth, and Rapha the fifth. 2 നാലാമനായ നോഹയെയും അഞ്ചാമനായ രഫായെയും ജനിപ്പിച്ചു. 2 चौया नोहा और पांचवां रापा उत्पन्न हुआ।
3 And Bela had sons: Addar, Gera, Abihud, 3 ബേലയുടെ പുത്രന്മാർ: അദ്ദാർ, ഗേരാ, 3 और बेला के पुत्र, अद्दार, गेरा, अबीहूद।
4 Abishua, Naaman, Ahoah, 4 അബീഹൂദ്, അബീശൂവ, നയമാൻ, അഹോഹ്, 4 अबीशू, नामान, अहोह,
5 Gera, Shephuphan, and Huram. 5 ഗേരാ, ശെഫൂഫാൻ, ഹൂരാം. 5 गेरा, शपूपान और हूराम थे।
6 These are the sons of Ehud (they were heads of fathers' houses of the inhabitants of Geba, and they were carried into exile to Manahath): 6 ഏഹൂദിന്റെ പുത്രന്മാരോ--അവർ ഗേബനിവാസികളുടെ പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാർ; അവർ അവരെ മാനഹത്തിലേക്കു പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി; 6 और एहूद के पुत्र थे हुए ( गेबा के निवासियोंके पितरोंके घरानोंमें मुख्य पुरुष थे थे, जिन्हें बन्धुआई में मानहत को ले गए थे ) ।
7 Naaman, Ahijah, and Gera, that is, Heglam, who fathered Uzza and Ahihud. 7 നയമാൻ അഹീയാവു, ഗേരാ എന്നിവരെ തന്നേ അവൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി--പിന്നെ അവൻ ഹുസ്സയെയും അഹീഹൂദിനെയും ജനിപ്പിച്ചു. 7 और नामान, अहिय्याह और गेरा ( इन्हें भी बन्धुआ करके मानहत को ले गए थे ), और उस ने उज्जा और अहिलूद को जन्म दिया।
8 And Shaharaim fathered sons in the country of Moab after he had sent away Hushim and Baara his wives. 8 ശഹരയീം തന്റെ ഭാര്യമാരായ ഹൂശീമിനെയും ബയരയെയും ഉപേക്ഷിച്ചശേഷം മോവാബ് ദേശത്തു പുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചു. 8 और शहरैम से हशीम और बारा नाम अपक्की स्त्रियोंको छोड़ देने के बाद मोआब देश में लड़के उत्पन्न हुए।
9 He fathered sons by Hodesh his wife: Jobab, Zibia, Mesha, Malcam, 9 അവൻ തന്റെ ഭാര്യയായ ഹോദേശിൽ യോബാബ്, സിബ്യാവു, മേശാ, മൽക്കാം, 9 और उसकी अपक्की स्त्राी होदेश से योआब, सिब्या, मेशा, मल्काम, यूस, सोक्या,
10 Jeuz, Sachia, and Mirmah. These were his sons, heads of fathers' houses. 10 യെവൂസ്, സാഖ്യാവു, മിർമ്മാ എന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ചു. ഇവർ അവന്റെ പുത്രന്മാരായി പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാർ ആയിരുന്നു. 10 और मिर्मा उत्पन्न हुए उसके थे पुत्र अपके अपके पितरोंके घरानोंमें मुख्य पुरुष थे।
11 He also fathered sons by Hushim: Abitub and Elpaal. 11 ഹൂശീമിൽ അവൻ അബീത്തൂബിനെയും എല്പയലിനെയും ജനിപ്പിച്ചു. 11 और हूशीम से अबीतूब और एल्पाल का जन्म हुआ।
12 The sons of Elpaal: Eber, Misham, and Shemed, who built Ono and Lod with its towns, 12 എല്പയലിന്റെ പുത്രന്മാർ: ഏബെർ, മിശാം, ശേമെർ; ഇവൻ ഓനോവും ലോദും അതിനോടു ചേർന്ന പട്ടണങ്ങളും പണിതു; 12 एल्पाल के पुत्र एबेर, मिशाम और शेमेर, इसी ने ओनो और गांवोंसमेत लोद को बसाया।
13 and Beriah and Shema (they were heads of fathers' houses of the inhabitants of Aijalon, who caused the inhabitants of Gath to flee); 13 ബെരീയാവു, ശേമ--ഇവർ അയ്യാലോൻ നിവാസികളുടെ പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാരായിരുന്നു ഗത്ത് നിവാസികളെ ഓടിച്ചുകളഞ്ഞു--; 13 फिर वरीआ और शेमा जो अय्यालोन के निवासियोंके पितरोंके घरानोंमें मुख्य पुरुष थे, और जिन्होंने गत के निवासिक्कों भगा दिया।
14 and Ahio, Shashak, and Jeremoth. 14 അഹ്യോ, ശാശക്, യെരോമോത്ത്, 14 और अह्यो, हाासक, यरमोत।
15 Zebadiah, Arad, Eder, 15 സെബദ്യാവു, അരാദ്, ഏദെർ, മീഖായേൽ, 15 जबद्याह, अराद, एदेर।
16 Michael, Ishpah, and Joha were sons of Beriah. 16 യിശ്പാ, യോഹാ; എന്നിവർ ബെരീയാവിന്റെ പുത്രന്മാർ. 16 मीकाएल, यिस्पा, योहा, जो बीिआ के पुत्र थे।
17 Zebadiah, Meshullam, Hizki, Heber, 17 സെബദ്യാവു, മെശുല്ലാം, ഹിസ്കി, ഹെബെർ, 17 जबद्याह, मशुल्लाम, हिजकी, हेबर।
18 Ishmerai, Izliah, and Jobab were the sons of Elpaal. 18 യിശ്മെരായി, യിസ്ളീയാവു, യോബാബ് എന്നിവർ 18 यिशमरै, यिजलीआ, योबाब, जो एल्पाल के पुत्र थे।
19 Jakim, Zichri, Zabdi, 19 എല്പയലിന്റെ പുത്രന്മാർ. യാക്കീം, സിക്രി, 19 और याकीम, जिक्री, जब्दी।
20 Elienai, Zillethai, Eliel, 20 സബ്ദി, എലിയേനായി, സില്ലെഥായി, 20 एलीएनै, सिल्लतै, एलीएल।
21 Adaiah, Beraiah, and Shimrath were the sons of Shimei. 21 എലീയേർ, അദായാവു, ബെരായാവു, ശിമ്രാത്ത് എന്നിവർ ശിമിയുടെ പുത്രന്മാർ; 21 अदायाह, बरायाह और शिम्रात जो शिमी के पुत्र थे।
22 Ishpan, Eber, Eliel, 22 യിശ്ഫാൻ, ഏബെർ, എലീയേൽ, 22 और यिशपान, यबेर, एलीएल।
23 Abdon, Zichri, Hanan, 23 അബ്ദോൻ, സിക്രി, ഹാനാൻ 23 अब्दोन, जिक्री,हानान।
24 Hananiah, Elam, Anthothijah, 24 ഹനന്യാവു, ഏലാം, അന്ഥോഥ്യാവു, 24 हनन्याह, एलाम, अन्तोतिय्याह।
25 Iphdeiah, and Penuel were the sons of Shashak. 25 യിഫ്ദേയാ, പെനൂവേൽ എന്നിവർ ശാശക്കിന്റെ പുത്രന്മാർ. 25 यिपदयाह और पनूएल जो शाशक के पुत्र थे।
26 Shamsherai, Shehariah, Athaliah, 26 ശംശെരായി, ശെഹർയ്യാവു, അഥല്യാവു, 26 और शमशरै, शहर्याह, अतल्याह।
27 Jaareshiah, Elijah, and Zichri were the sons of Jeroham. 27 യാരെശ്യാവു, എലീയാവു, സിക്രി എന്നിവർ യെരോഹാമിന്റെ പുത്രന്മാർ. 27 योरेश्याह, एलिय्याह और जिक्र जो यरोहाम के पुत्र थे।
28 These were the heads of fathers' houses, according to their generations, chief men. These lived in Jerusalem. 28 ഇവർ തങ്ങളുടെ തലമുറകളിൽ പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാരും പ്രധാനികളും ആയിരുന്നു; അവർ യെരൂശലേമിൽ പാർത്തിരുന്നു. 28 थे अपक्की अपक्की पीढ़ी में अपके अपके पितरोंके घरानोंमें मुख्य पुरुष और प्रधान थे, थे यरूशलेम में रहते थे।
29 Jeiel the father of Gibeon lived in Gibeon, and the name of his wife was Maacah. 29 ഗിബെയോനിൽ ഗിബെയോന്റെ പിതാവായ യെയീയേലും--അവന്റെ ഭാര്യക്കു മയഖാ എന്നു പേർ-- 29 और गिबोन में गिबोन का पिता रहता या, जिसकी पत्नी का ताम माका या।
30 His firstborn son: Abdon, then Zur, Kish, Baal, Nadab, 30 അവന്റെ ആദ്യജാതൻ അബ്ദോൻ, സൂർ, കീശ്, ബാൽ, നാദാബ്, 30 और उसका जेठा पुत्र अब्दोन या, फिर शूर, कीश, बाल, नादाब।
31 Gedor, Ahio, Zecher, 31 ഗെദോർ, അഹ്യോ, സേഖെർ എന്നിവരും പാർത്തു. 31 गदोर; अह्यो और जेकेर हुए।
32 and Mikloth (he fathered Shimeah). Now these also lived opposite their kinsmen in Jerusalem, with their kinsmen. 32 മിക്ലോത്ത് ശിമെയയെ ജനിപ്പിച്ചു; ഇവരും തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോടുകൂടെ യെരൂശലേമിൽ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്കെതിരെ പാർത്തു. 32 और मिकोत से शिमा उत्पन्न हुआ। और थे भी अपके भइयोंके साम्हने यरूशलेम में रहते थे, अपके भाइयोंही के साय।
33 Ner was the father of Kish, Kish of Saul, Saul of Jonathan, Malchi-shua, Abinadab and Eshbaal; 33 നേർ കീശിനെ ജനിപ്പിച്ചു, കീശ് ശൌലിനെ ജനിപ്പിച്ചു, ശൌൽ യോനാഥാനെയും മൽക്കീശൂവയെയും അബീനാദാബിനെയും എശ്-ബാലിനെയും ജനിപ്പിച്ചു. 33 और नेर से कीश उत्पन्न हुआ, कीश से शाऊल, और शाऊल से योनातान, मलकीश, अबीनादाब, और एशबाल उत्पन्न हुआ।
34 and the son of Jonathan was Merib-baal; and Merib-baal was the father of Micah. 34 യോനാഥാന്റെ മകൻ മെരീബ്ബാൽ; മെരീബ്ബാൽ മീഖയെ ജനിപ്പിച്ചു. 34 और योनातन का पुत्र मरीब्बाल हुआ, और मरीब्बाल से मीका उत्पन्न हुआ।
35 The sons of Micah: Pithon, Melech, Tarea, and Ahaz. 35 മീഖയുടെ പുത്രന്മാർ: പീഥോൻ, മേലെക്, തരേയ, ആഹാസ്. 35 और मीका के पुत्र पीतोन, मेलेक, तारे और आहाज।
36 Ahaz fathered Jehoaddah, and Jehoaddah fathered Alemeth, Azmaveth, and Zimri. Zimri fathered Moza. 36 ആഹാസ് യെഹോവദ്ദയെ ജനിപ്പിച്ചു; യഹോവദ്ദാ അലേമെത്ത്, അസ്മാവെത്ത്, സിമ്രി എന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ചു; സിമ്രി മോസയെ ജനിപ്പിച്ചു; മോസാ ബിനയയെ ജനിപ്പിച്ചു; 36 और आहाज से यहोअद्दा उत्पन्न हुआ। और यहोअद्दा से आलेमेत, अजमावेत और जिम्री; और जिम्री से मोसा।
37 Moza fathered Binea; Raphah was his son, Eleasah his son, Azel his son. 37 അവന്റെ മകൻ രാഫാ; അവന്റെ മകൻ ഏലാസാ; 37 मोसा से बिना उत्पन्न हुआ। और इसका पुत्र रापा हुआ, रापा का एलासा और एलासा का पुत्र आसेल हुआ।
38 Azel had six sons, and these are their names: Azrikam, Bocheru, Ishmael, Sheariah, Obadiah, and Hanan. All these were the sons of Azel. 38 അവന്റെ മകൻ ആസേൽ; ആസേലിന്നു ആറു പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവരുടെ പേരുകളാവിതു: അസ്രീക്കാം, ബൊഖ്രൂം, യിശ്മായേൽ, ശെർയ്യാവു, ഓബദ്യാവു, ഹാനാൻ. ഇവർ എല്ലാവരും ആസേലിന്റെ പുത്രന്മാർ. 38 और आसेल के छ: पुत्र हुए जिनके थे नाम थे, अर्यात्‌ अज्रीकाम, बोकरू, यिश्माएल, शार्याह, ओबद्याह, और हानान। थे ही सब आसेल के पुत्र थे।
39 The sons of Eshek his brother: Ulam his firstborn, Jeush the second, and Eliphelet the third. 39 അവന്റെ സഹോദരനായ ഏശെക്കിന്റെ പുത്രന്മാർ: അവന്റെ ആദ്യജാതൻ ഊലാം; രണ്ടാമൻ യെവൂശ്, മൂന്നാമൻ എലീഫേലെത്ത്. 39 ओर उसके भाई एशेक के थे पुत्र हुए, अर्यात्‌ उसका जेठा ऊलाम, दूसरा यूशा, तीसरा एलीपेलेत।
40 The sons of Ulam were men who were mighty warriors, bowmen, having many sons and grandsons, 150. All these were Benjaminites. 40 ഊലാമിന്റെ പുത്രന്മാർ പരാക്രമശാലികളും വില്ലാളികളും ആയിരുന്നു; അവർക്കു അനേകം പുത്രന്മാരും പൌത്രന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ സംഖ്യ നൂറ്റമ്പതു. ഇവർ എല്ലാവരും ബെന്യാമീന്യസന്തതികൾ. 40 और ऊलाम के पुत्र शूरवीर और धनुर्धारी हुए, और उनके बहुत बेटे-पोते अर्यात्‌ डेढ़ सौ हुए। थे ही सब बिन्यामीन के वंश के थे।