1 Chronicles 7

1 The sons of Issachar: Tola, Puah, Jashub, and Shimron, four. 1 യിസ്സാഖാരിന്റെ പുത്രന്മാർ: തോലാ, പൂവാ, യാശൂബ്, ശിമ്രോൻ ഇങ്ങനെ നാലു പേർ. 1 इस्साकार के पुत्र तोला, पूआ, याशूब और शिम्रोन, चार थे।
2 The sons of Tola: Uzzi, Rephaiah, Jeriel, Jahmai, Ibsam, and Shemuel, heads of their fathers' houses, namely of Tola, mighty warriors of their generations, their number in the days of David being 22,600. 2 തോലയുടെ പുത്രന്മാർ: ഉസ്സി, രെഫായാവു, യെരിയേൽ, യഹ്മായി, യിബ്സാം, ശെമൂവേൽ എന്നിവർ അവരുടെ പിതാവായ തോലയുടെ ഭവനത്തിന്നു തലവന്മാരും അവരുടെ തലമുറകളിൽ പരാക്രമശാലികളും ആയിരുന്നു; അവരുടെ സംഖ്യ ദാവീദിന്റെ കാലത്തു ഇരുപത്തീരായിരത്തറുനൂറു. 2 और तोला के पुत्र उज्जी, रपायाह, यरीएल, यहमै, यिबसाम और शमूएल, थे अपके अपके पितरोंके घरानोंअर्यात्‌ तोला की सन्तान के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, और दाऊद के दिनोंमें उनके वंश की गिनती बाईस हजार छ: सौ यी।
3 The son of Uzzi: Izrahiah. And the sons of Izrahiah: Michael, Obadiah, Joel, and Isshiah, all five of them were chief men. 3 ഉസ്സിയുടെ പുത്രന്മാർ: യിസ്രഹ്യാവു; യിസ്രഹ്യാവിന്റെ പുത്രന്മാർ: മീഖായേൽ, ഓബദ്യാവു, യോവേൽ, യിശ്യാവു ഇങ്ങനെ അഞ്ചുപേർ; ഇവർ എല്ലാവരും തലവന്മാരായിരുന്നു. 3 और उज्जी का पुत्र यिज्रह्याह, और यिज्रह्याह के पुत्र मीकाएल, ओबद्याह, योएल और यिश्शिय्यह पांच थे; थे सब मुख्य पुरुष थे।
4 And along with them, by their generations, according to their fathers' houses, were units of the army for war, 36,000, for they had many wives and sons. 4 അവരോടുകൂടെ അവരുടെ വംശാവലിപ്രകാരം കുടുംബംകുടുംബമായി സൈന്യഗണങ്ങളായി അറുപത്താറായിരംപേരുണ്ടായിരുന്നു; അവർക്കു അനേകഭാര്യമാരും പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 और उनके साय उनकी वंशावलियोंऔर पितरोंके घरानोंके अनुसार सेना के दलोंके छत्तीस हजार योद्धा थे; क्योंकि उनके बहुत स्त्रियां और पुत्र थे।
5 Their kinsmen belonging to all the clans of Issachar were in all 87,000 mighty warriors, enrolled by genealogy. 5 അവരുടെ സഹോദരന്മാരായി യിസ്സാഖാർകുലങ്ങളിലൊക്കെയും വംശാവലിപ്രകാരം എണ്ണപ്പെട്ട പരാക്രമശാലികൾ ആകെ എണ്പത്തേഴായിരംപേർ. 5 और उनके भाई जो इस्साकार के सब कुलोंमें से थे, वे सत्तासी हजार बड़े वीर थे, जो अपक्की अपक्की वंशावली के अनुसार गिने गए।
6 The sons of Benjamin: Bela, Becher, and Jediael, three. 6 ബെന്യാമീന്യർ: ബേല, ബേഖെർ, യെദിയയേൽ ഇങ്ങനെ മൂന്നുപേർ. 6 बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर और यदीएल थे तीन थे।
7 The sons of Bela: Ezbon, Uzzi, Uzziel, Jerimoth, and Iri, five, heads of fathers' houses, mighty warriors. And their enrollment by genealogies was 22,034. 7 ബേലയുടെ പുത്രന്മാർ: എസ്ബോൻ, ഉസ്സി, ഉസ്സീയേൽ, യെരീമോത്ത്, ഈരി ഇങ്ങനെ അഞ്ചുപേർ; തങ്ങളുടെ പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാരും പരാക്രമശാലികളുമായി വംശാവലിപ്രകാരം എണ്ണപ്പെട്ടവർ ഇരുപത്തീരായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലുപേർ. 7 बेला के पुत्र : एसबोन, उज्जी, उज्जीएल, यरीमोत और ईरी थे पांच थे। थे अपके अपके पितरोंके घरातोंके मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, और अपक्की अपक्की वंशाबली के अनुसार उनकी गिनती बाईस हजार चौंतीस यी।
8 The sons of Becher: Zemirah, Joash, Eliezer, Elioenai, Omri, Jeremoth, Abijah, Anathoth, and Alemeth. All these were the sons of Becher. 8 ബെഖെരിന്റെ പുത്രന്മാർ: സെമീരാ, യോവാശ്, എലീയേസർ, എല്യോവേനായി, ഒമ്രി, യെരേമോത്ത്, അബീയാവു അനാഥോത്ത്, ആലേമെത്ത്; ഇവരെല്ലാവരും ബേഖെരിന്റെ പുത്രന്മാർ. 8 और बेकेर के पुत्र : जमीरा, योआश, बलीएजेर, एल्योएनै, ओम्री, यरेमोत, अबिय्याह, अनातोत और आलेमेत थे सब बेकेर के पुत्र थे।
9 And their enrollment by genealogies, according to their generations, as heads of their fathers' houses, mighty warriors, was 22,200. 9 വംശാവലിപ്രകാരം തലമുറതലമുറയായി അവരുടെ പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാരായി എണ്ണപ്പെട്ട പരാക്രമശാലികൾ ഇരുപതിനായിരത്തിരുനൂറു പേർ. 9 थे जो अपके अपके पितरोंके घरानोंके मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, इनके वंश की गिनती अपक्की अपक्की वंशावली के अनुसार बीस हजार दो सौ यी।
10 The son of Jediael: Bilhan. And the sons of Bilhan: Jeush, Benjamin, Ehud, Chenaanah, Zethan, Tarshish, and Ahishahar. 10 യെദീയയേലിന്റെ പുത്രന്മാർ: ബിൽഹാൻ; ബിൽഹാന്റെ പുത്രന്മാർ: യെവൂശ്, ബെന്യാമീൻ, ഏഹൂദ്, കെനയനാ, സേഥാൻ, തർശീശ്, അഹീശാഫർ. 10 और यदीएल का पुत्र बिल्हान, और बिल्हान के पुत्र, यूश, बिन्यामीन, एहूद, कनाना, जेतान, तशींश और अहीशहर थे।
11 All these were the sons of Jediael according to the heads of their fathers' houses, mighty warriors, 17,200, able to go to war. 11 ഇവരെല്ലാവരും യെദീയയേലിന്റെ പുത്രന്മാർ; പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാരും പരാക്രമശാലികളുമായി യുദ്ധത്തിന്നു പുറപ്പെടുവാൻ തക്ക പടച്ചേവകർ പതിനേഴായിരത്തിരുനൂറുപേർ. 11 थे सब जो यदीएल की सन्तान और अपके अपके पितरोंके घरानोंमें मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, इनके वंश से सेना में युद्ध करने के याग्य सत्रह हजार दो सौ पुरुष थे।
12 And Shuppim and Huppim were the sons of Ir, Hushim the son of Aher. 12 ഈരിന്റെ പുത്രന്മാർ: ശുപ്പീം, ഹുപ്പീം; 12 और ईर के पुत्र शुप्पीम और हुप्पीम और अहेर के पुत्र हूशी थे।
13 The sons of Naphtali: Jahziel, Guni, Jezer and Shallum, the descendants of Bilhah. 13 അഹേരിന്റെ പുത്രന്മാർ: ഹുശീം; നഫ്താലിയുടെ പുത്രന്മാർ: യഹ്സീയേൽ, ഗൂനി, യേസെർ, ശല്ലൂം; ബിൽഹയുടെ പുത്രന്മാർ. 13 नप्ताली के पुत्र, एहसीएल, गूनी, थेसेर और शल्लूम थे, थे बिल्हा के पोते थे।
14 The sons of Manasseh: Asriel, whom his Aramean concubine bore; she bore Machir the father of Gilead. 14 മനശ്ശെയുടെ പുത്രന്മാർ: അവന്റെ വെപ്പാട്ടി അരാമ്യസ്ത്രീ പ്രസവിച്ച അസ്രീയേൽ; അവൾ ഗിലെയാദിന്റെ പിതാവായ മാഖീരിനെയും പ്രസവിച്ചു. 14 मनश्शे के पुत्र, अस्रीएल जो उसकी अरामी रखेली स्त्री से उत्पन्न हुआ या; और उस अरामी स्त्री ने गिलाद के पिता माकीर को भी जन्म दिया।
15 And Machir took a wife for Huppim and for Shuppim. The name of his sister was Maacah. And the name of the second was Zelophehad, and Zelophehad had daughters. 15 എന്നാൽ മാഖീർ ഹുപ്പീമിന്റെയും ശുപ്പീമിന്റെയും സഹോദരിയെ ഭാര്യയായി പരിഗ്രഹിച്ചു; അവരുടെ സഹോദരിയുടെ പേർ മയഖാ എന്നു ആയിരുന്നു; രണ്ടാമന്റെ പേർ ശെലോഫെഹാദ് എന്നു ആയിരുന്നു; ശെലോഫെഹാദിന്നു പുത്രിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 और माकीर ( जसकी बहिन का नाम माका या ) उस ने हुप्पीम और शुप्पीम के लिथे स्त्रियां ब्याह लीं, और दूसरे का नाम सलोफाद या, और सलोफाद के बेटियां हुई।
16 And Maacah the wife of Machir bore a son, and she called his name Peresh; and the name of his brother was Sheresh; and his sons were Ulam and Rakem. 16 മാഖീരിന്റെ ഭാര്യ മയഖാ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു, അവന്നു പേരെശ് എന്നു പേർ വിളിച്ചു; അവന്റെ സഹോദരന്നു ശേരെശ് എന്നു പേർ; അവന്റെ പുത്രന്മാർ ഊലാമും രേക്കെമും ആയിരുന്നു. 16 फिर माकीर की स्त्री माका के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम पेरेश रखा; और उसके भाई का नाम शेरेश या; और इसके पुत्र ऊलाम और राकेम थे।
17 The son of Ulam: Bedan. These were the sons of Gilead the son of Machir, son of Manasseh. 17 ഊലാമിന്റെ പുത്രന്മാർ: ബെദാൻ. ഇവർ മനശ്ശെയുടെ മകനായ മാഖീരിന്റെ മകനായ ഗിലെയാദിന്റെ പുത്രന്മാർ ആയിരുന്നു. 17 और ऊलाम का पुत्र बदान। थे गिलाद की सन्तान थे जो माकीर का पुत्र और मनश्शे का पोता या।
18 And his sister Hammolecheth bore Ishhod, Abiezer and Mahlah. 18 അവന്റെ സഹോദരിയായ ഹമ്മോലേഖെത്ത്; ഈശ്-ഹോദ്, അബിയേസെർ, മഹ്ലാ എന്നിവരെ പ്രസവിച്ചു. 18 फिर उसकी बहिन हम्मोलेकेत ने ईशहोद, अबीएजेर और महला को जन्म दिया।
19 The sons of Shemida were Ahian, Shechem, Likhi, and Aniam. 19 ശെമീദയുടെ പുത്രന്മാർ: അഹ്യാൻ, ശേഖെം, ലിക്കെഹി, അനീയാം. 19 और शमीदा के पुत्र अह्यान, शेकेम, लिखी और अनीआम थे।
20 The sons of Ephraim: Shuthelah, and Bered his son, Tahath his son, Eleadah his son, Tahath his son, 20 എഫ്രയീമിന്റെ പുത്രന്മാർ: ശൂഥേലഹ്; അവന്റെ മകൻ ബേരെദ്; അവന്റെ മകൻ തഹത്ത്; അവന്റെ മകൻ എലാദാ; അവന്റെ മകൻ തഹത്ത്; അവന്റെ മകൻ സബാദ്; 20 और एप्रैम के पुत्र शूतेलह और शूतेलह का बेरेद, बेरेद का तहत, तहत का एलादा, एलादा का तहत।
21 Zabad his son, Shuthelah his son, and Ezer and Elead, whom the men of Gath who were born in the land killed, because they came down to raid their livestock. 21 അവന്റെ മകൻ ശൂഥേലഹ്, ഏസെർ, എലാദാ; ഇവർ ആ ദേശവാസികളായ ഗത്യരുടെ കന്നുകാലികളെ അപഹരിപ്പാൻ ചെന്നതുകൊണ്ടു അവർ അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. 21 तहत का जाबाद और जाबाद का पुत्र शूतेलह हुआ, और थेजेर और एलाद भी जिन्हें गत के मनुष्योंने जो उस देश में उत्पन्न हुए थे इसलिथे घात किया, कि वे उनके पशु हर लेने को उतर आए थे।
22 And Ephraim their father mourned many days, and his brothers came to comfort him. 22 അവരുടെ പിതാവായ എഫ്രയീം ഏറീയ നാൾ വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു; അവന്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ വന്നു. 22 सो उनका पिता एप्रैम उनके लिथे बहुत दिन शोक करता रहा, और उसके भाई उसे शांति देने को आए।
23 And Ephraim went in to his wife, and she conceived and bore a son. And he called his name Beriah, because disaster had befallen his house. 23 പിന്നെ അവൻ തന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു, അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചു ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു; തന്റെ ഭവനത്തിന്നു അനർത്ഥം ഭവിച്ചതുകൊണ്ടു അവൻ അവന്നു ബെരീയാവു എന്നു പേർ വിളിച്ചു. 23 और वह अपक्की पत्नी के पास गया, और उस ने गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया और बप्रैम ने उसका नाम इस कारण बरीआ रखा, कि उसके घराने में विपत्ति पक्की यी।
24 His daughter was Sheerah, who built both Lower and Upper Beth-horon, and Uzzen-sheerah. 24 അവന്റെ മകൾ ശെയെരാ; അവൾ താഴത്തെയും മേലത്തെയും ബേത്ത്-ഹോരോനും ഉസ്സേൻ-ശെയരയും പണിതു. 24 (और उसकी पुत्री शेरा यी, जिस ने निचले और ऊपरवाले दोनोंबेयोरान नाम नगरोंको और उज्जेनशेरा को दृढ कराया। )
25 Rephah was his son, Resheph his son, Telah his son, Tahan his son, 25 അവന്റെ മകൻ രേഫഹും, രേശെഫും; അവന്റെ മകൻ തേലഹ്; അവന്റെ മകൻ തഹൻ; അവന്റെ മകൻ ലദാൻ; അവന്റെ മകൻ അമ്മീഹൂദ്; 25 उौर उसका पुत्र रेपा या, और रेशेप भी, और उसका पुत्र तेलह, तेलह का तहन, तहन का लादान,
26 Ladan his son, Ammihud his son, Elishama his son, 26 അവന്റെ മകൻ എലീശാമാ; അവന്റെ മകൻ നൂൻ; 26 लादान का अम्मीहूद, अम्मीहूद का एलीशामा।
27 Nun his son, Joshua his son. 27 അവന്റെ മകൻ യെഹോശൂവാ. 27 एलीशमा का नून, और नून का पुत्र यहोशू या।
28 Their possessions and settlements were Bethel and its towns, and to the east Naaran, and to the west Gezer and its towns, Shechem and its towns, and Ayyah and its towns; 28 അവരുടെ അവകാശങ്ങളും വാസസ്ഥലങ്ങളും ഏവയെന്നാൽ: ബേഥേലും അതിനോടു ചേർന്ന ഗ്രാമങ്ങളും, കിഴക്കോട്ടു നയരാനും, പടിഞ്ഞാറോട്ടു ഗേസെരും അതിനോടു ചേർന്ന ഗ്രാമങ്ങളും, ഗസ്സയും അതിനോടു ചേർന്ന ഗ്രാമങ്ങളും വരെയുള്ള ശെഖേമും അതിനോടു ചേർന്ന ഗ്രാമങ്ങളും, 28 और उनकी निज भूमि और बस्तियां गांवोंसमेत बेतेल और पूर्व की ओर नारान और पश्चिम की ओर गांवोंसमेत गेजेर, फिर गांवोंसमेत शकेम, और गांवोंसमेत अज्जा यीं।
29 also in possession of the Manassites, Beth-shean and its towns, Taanach and its towns, Megiddo and its towns, Dor and its towns. In these lived the sons of Joseph the son of Israel. 29 മനശ്ശെയരുടെ ദേശത്തിന്നരികെ ബേത്ത്-ശെയാനും അതിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളും, താനാക്കും അതിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളും, മെഗിദ്ദോവും അതിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളും, ദോരും അതിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളും; അവയിൽ യിസ്രായേലിന്റെ മകനായ യോസേഫിന്റെ പുത്രന്മാർ പാർത്തു. 29 और मनश्शेइयोंके सिवाने के पास अपके अपके गांवोंसमेत बेतशान, तानाक, मगिद्दो और दोर। इन में इस्राएल के पुत्र युसुफ की सन्तान के लोग रहते थे।
30 The sons of Asher: Imnah, Ishvah, Ishvi, Beriah, and their sister Serah. 30 ആശേരിന്റെ പുത്രന്മാർ: യിമ്നാ, യിശ്വാ, യിശ്വി, ബെരീയാവു; ഇവരുടെ സഹോദരി സേരഹ്. 30 आशेर के पुत्र, यिम्ना, यिश्वा, यिश्वी और बरुीआ, और उनकी बहिन सेरह हुई।
31 The sons of Beriah: Heber, and Malchiel, who fathered Birzaith. 31 ബെരീയാവിന്റെ പുത്രന്മാർ: ഹേബെർ, ബിർസയീത്തിന്റെ അപ്പനായ മൽക്കീയേൽ. 31 और बरीआ के पुत्र, हेबेर और मल्कीएल और यह बिजॉत का पिता हुआ।
32 Heber fathered Japhlet, Shomer, Hotham, and their sister Shua. 32 ഹേബെർ യഫ്ളേത്തിനെയും ശേമേരിനെയും ഹോഥാമിനെയും അവരുടെ സഹോദരിയായ ശൂവയെയും ജനിപ്പിച്ചു. 32 और हेबेर ने यपकेत, शोमेर, होताम और उनकी बहिन शूआ को जन्म दिया।
33 The sons of Japhlet: Pasach, Bimhal, and Ashvath. These are the sons of Japhlet. 33 യഫ്ളേത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ: പാസാക്, ബിംഹാൽ, അശ്വാത്ത്; ഇവർ യഫ്ളേത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ. 33 और यपकेत के पुत्र पासक बिम्हाल और अश्वात। यपकेत के थे ही पुत्र थे।
34 The sons of Shemer his brother: Rohgah, Jehubbah, and Aram. 34 ശേമേരിന്റെ പുത്രന്മാർ: അഹീ, രൊഹ്ഗാ, യെഹുബ്ബാ, അരാം. 34 और शेमेर के पुत्र, अही, रोहगा, यहुब्बा और अराम थे।
35 The sons of Helem his brother: Zophah, Imna, Shelesh, and Amal. 35 അവന്റെ സഹോദരനായ ഹേലെമിന്റെ പുത്രന്മാർ: സോഫഹ്, യിമ്നാ, ശേലെശ്, ആമാൽ. 35 और उसके भाई हेलेम के पुत्र सोपह, यिम्ना, शेलेश और आमाल थे।
36 The sons of Zophah: Suah, Harnepher, Shual, Beri, Imrah. 36 സോഫഹിന്റെ പുത്രന്മാർ: സൂഹ, ഹർന്നേഫെർ, ശൂവാൽ, ബേരി, യിമ്രാ, 36 और सोपह के पुत्र, सूह, हर्नेपेर, शूआल, वेरी, इम्रा।
37 Bezer, Hod, Shamma, Shilshah, Ithran, and Beera. 37 ബേസെർ, ഹോദ്, ശമ്മാ, ശിൽശാ, യിഥറാൻ, ബെയേരാ. 37 बेसेर, होद, शम्मा, शिलसा, यित्रान और बेरा थे।।
38 The sons of Jether: Jephunneh, Pispa, and Ara. 38 യേഥെരിന്റെ പുത്രന്മാർ: യെഫുന്നെ, പിസ്പാ, അരാ. 38 और थेतेर के पुत्र, यपुन्ने, पिस्पा और अरा।
39 The sons of Ulla: Arah, Hanniel, and Rizia. 39 ഉല്ലയുടെ പുത്രന്മാർ: ആരഹ്, ഹന്നീയേൽ, രിസ്യാ. 39 और उल्ला के पुत्र, आरह, हन्नीएल और रिस्या।
40 All of these were men of Asher, heads of fathers' houses, approved, mighty warriors, chiefs of the princes. Their number enrolled by genealogies, for service in war, was 26,000 men. 40 ഇവർ എല്ലാവരും ആശേരിന്റെ പുത്രന്മാരായി പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരും പരാക്രമശാലികളും പ്രഭുക്കന്മാരിൽ പ്രധാനികളും ആയിരുന്നു. വംശാവലിപ്രകാരം യുദ്ധസേവെക്കു പ്രാപ്തന്മാരായി എണ്ണപ്പെട്ടവരുടെ സംഖ്യ ഇരുപത്താറായിരം തന്നേ. 40 थे सब आशेर के वुश में हुए, और अपके अपके पितरोंके घरानोंमें मुख्य पुरुष और बड़े से बड़े वीर थे और प्रधानोंमें मुख्य थे। और थे जो अपक्की अपक्की वंशावली के अनुसार सेना में युद्ध करने के लिथे गिने गए, इनकी गिनती छब्बीस हजार यी।