1 Chronicles 3

1 These are the sons of David who were born to him in Hebron: the firstborn, Amnon, by Ahinoam the Jezreelite; the second, Daniel, by Abigail the Carmelite, 1 ഹെബ്രോനിൽവെച്ചു ദാവീദിന്നു ജനിച്ച പുത്രന്മാരാവിതു: യിസ്രെയേൽക്കാരത്തിയായ അഹീനോവാം പ്രസവിച്ച അമ്നോൻ ആദ്യജാതൻ; കർമ്മേൽക്കാരത്തിയായ അബിഗയിൽ പ്രസവിച്ച ദാനീയേൽ രണ്ടാമൻ; 1 दाऊद के पुत्र जो हेब्रोन में उस से उत्पन्न हुए वे थे हैं : जेठा अम्नोन जो यिज्रेली अहीनोआम से, दूसरा दानिय्थेल जो कर्मेली अबीगैल से उत्पन्न हुआ।
2 the third, Absalom, whose mother was Maacah, the daughter of Talmai, king of Geshur; the fourth, Adonijah, whose mother was Haggith; 2 ഗെശൂർ രാജാവായ തൽമായിയുടെ മകളായ മയഖയുടെ മകൻ അബ്ശാലോം മൂന്നാമൻ; ഹഗ്ഗീത്തിന്റെ മകൻ അദോനീയാവു നാലാമൻ; 2 तीसरा अबशालोम जो गशूर के राजा तल्मै की बेटी माका का मुत्र या, चौया ओदानिय्याह जो हरगीत का पुत्र या।
3 the fifth, Shephatiah, by Abital; the sixth, Ithream, by his wife Eglah; 3 അബീതാൽ പ്രസവിച്ച ശെഫത്യാവു അഞ്ചാമൻ; അവന്റെ ഭാര്യ എഗ്ലാ പ്രസവിച്ച യിഥ്‌രെയാം ആറാമൻ. 3 पांचवां शपत्याह जो अबीतल से, और छठवां यित्राम जो उसकी स्त्री एग्ला से उत्पन्न हुआ।
4 six were born to him in Hebron, where he reigned for seven years and six months. And he reigned thirty-three years in Jerusalem. 4 ഈ ആറുപേരും അവന്നു ഹെബ്രോനിൽവെച്ചു ജനിച്ചു; അവിടെ അവൻ ഏഴു സംവത്സരവും ആറു മാസവും വാണു; യെരൂശലേമിൽ അവൻ മുപ്പത്തിമൂന്നു സംവത്സരം വാണു. 4 दाऊद से हेब्रोन में छ: पुत्र उत्पन्न हुए, और वहां उस ने साढ़े सात वर्ष राज्य किया; और यरूशलेम में तैंतीस वर्ष राज्य किया।
5 These were born to him in Jerusalem: Shimea, Shobab, Nathan and Solomon, four by Bath-shua, the daughter of Ammiel; 5 യെരൂശലേമിൽവെച്ചു അവന്നു ജനിച്ചവരാവിതു: അമ്മീയേലിന്റെ മകളായ ബത്ത്-ശൂവ പ്രസവിച്ച ശിമേയാ, ശോബാബ്, നാഥാൻ, 5 और यरूशलेम में उसके थे पुत्र उत्पन्न हुए अर्यात्‌ शिमा, शोबाब, तातान और सुलैमान, थे चारो अम्मीएल की बेटी बतशू से उत्पन्न हुए।
6 then Ibhar, Elishama, Eliphelet, 6 ശലോമോൻ എന്നീ നാലുപേരും യിബ്ഹാർ, എലീശാമാ, 6 और यिभार, एलीशामा एलीपेलेत।
7 Nogah, Nepheg, Japhia, 7 എലീഫേലെത്ത്, നോഗഹ്, നേഫെഗ്, യാഫീയാ, 7 नेगाह, नेपेग, यापी।
8 Elishama, Eliada, and Eliphelet, nine. 8 എലീശാമാ, എല്യാദാ എലീഫേലെത്ത് എന്നീ ഒമ്പതു പേരും. 8 एलीशामा, एल्यादा और एलीमेलेत, थे नौ पुत्र थे, थे सब दाऊद के पुत्र थे।
9 All these were David's sons, besides the sons of the concubines, and Tamar was their sister. 9 വെപ്പാട്ടികളുടെ പുത്രന്മാരൊഴികെ ദാവീദിൻ പുത്രന്മാരൊക്കെയും ഇവരത്രേ. താമാർ അവരുടെ സഹോദരി ആയിരുന്നു. 9 और इनको छोड़ रखेलियोंके भी पुत्र थे, और इनकी बहिन तामार यी।
10 The son of Solomon was Rehoboam, Abijah his son, Asa his son, Jehoshaphat his son, 10 ശലോമോന്റെ മകൻ രെഹബെയാം; അവന്റെ മകൻ അബീയാവു; അവന്റെ മകൻ ആസാ; 10 फिर सुलैमान का पुत्र रहबाम उत्पन्न हुआ; रहबाम का अबिय्याह का आसा, आसा का यहोशापात।
11 Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son, 11 അവന്റെ മകൻ യെഹോശാഫാത്ത്; അവന്റെ മകൻ യഹോരാം; അവന്റെ മകൻ അഹസ്യാവു; 11 यहोशपात का योराम, योराम का अहज्याह, अहज्याह का योआश।
12 Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son, 12 അവന്റെ മകൻ യോവാശ്; അവന്റെ മകൻ അമസ്യാവു; അവന്റെ മകൻ അസർയ്യാവു. അവന്റെ മകൻ യോഥാം; അവന്റെ മകൻ ആഹാസ്; 12 योआश का अमस्याह, अमस्याह का अजर्याह, अजर्याह का योताम।
13 Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son, 13 അവന്റെ മകൻ ഹിസ്കീയാവു; അവന്റെ മകൻ മനശ്ശെ; 13 योताम का आहाज, आहाज का हिजकिय्याह, हिजकिय्याह का मनश्शे।
14 Amon his son, Josiah his son. 14 അവന്റെ മകൻ ആമോൻ; അവന്റെ മകൻ യോശീയാവു. 14 मनश्शे का आमोन, और आमोन का योशिय्याह पुत्र हुआ।
15 The sons of Josiah: Johanan the firstborn, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum. 15 യോശീയാവിന്റെ പുത്രന്മാർ: ആദ്യജാതൻ യോഹാനാൻ; രണ്ടാമൻ യെഹോയാക്കീം; മൂന്നാമൻ സിദെക്കിയാവു; നാലാമൻ ശല്ലൂം. 15 और योशिय्याह के पुत्र उसका जेइा योहानान, दूसरा यहोयाकीम; तीसरा सिदकिय्याह, चौैया शल्लूम।
16 The descendants of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son; 16 യെഹോയാക്കീമിന്റെ പുത്രന്മാർ: അവന്റെ മകൻ യെഖൊന്യാവു; അവന്റെ മകൻ സിദെക്കിയാവു. 16 और यहोयाकीम का पुत्र यकोन्याह, इसका पुत्र सिदकिय्याह।
17 and the sons of Jeconiah, the captive: Shealtiel his son, 17 ബദ്ധനായ യെഖൊന്യാവിന്റെ പുത്രന്മാർ: അവന്റെ മകൻ ശെയല്ത്തീയേൽ, 17 ओर यकोन्याह का पुत्र अस्सीर, उसका पुत्र शालतीएल।
18 Malchiram, Pedaiah, Shenazzar, Jekamiah, Hoshama and Nedabiah; 18 മൽക്കീരാം, പെദായാവു, ശെനസ്സർ, യെക്കമ്യാവു, ഹോശാമാ, നെദബ്യാവു. 18 और मल्कीराम, पदायाह, शेनस्सर, यकम्याह, होशामा और नदब्याह।
19 and the sons of Pedaiah: Zerubbabel and Shimei; and the sons of Zerubbabel: Meshullam and Hananiah, and Shelomith was their sister; 19 പെദായാവിന്റെ മക്കൾ: സെരുബ്ബാബേൽ, ശിമെയി. സെരുബ്ബാബേലിന്റെ മക്കൾ: മെശുല്ലാം, ഹനന്യാവു, അവരുടെ സഹോദരി ശെലോമീത്ത് എന്നിവരും 19 और पदायाह के पुत्र जरुब्बाबेल और शिमी हुए; और जरुब्बाबेल के पुत्र मशुल्लाम और हनन्याह, जिनकी बहीन शलोमीत यी।
20 and Hashubah, Ohel, Berechiah, Hasadiah, and Jushab-hesed, five. 20 ഹശൂബാ, ഓഹെൽ, ബേരെഖ്യാവു, ഹസദ്യാവു, യൂശബ്-ഹേസെദ് എന്നീ അഞ്ചുപേരും തന്നേ. 20 और हशूबा, ओहेल, बेरेक्याह, हसद्याह और यूशमेसेद, पांच।
21 The sons of Hananiah: Pelatiah and Jeshaiah, his son Rephaiah, his son Arnan, his son Obadiah, his son Shecaniah. 21 ഹനന്യാവിന്റെ മക്കൾ: പെലത്യാവു, യെശയ്യാവു, രെഫായാവിന്റെ മക്കൾ, അർന്നാന്റെ മക്കൾ, ഓബദ്യാവിന്റെ മക്കൾ, ശെഖന്യാവിന്റെ മക്കൾ. 21 और हनन्याह के पुत्र पलत्याह और यशायाह। और रपायाह के पुत्र अर्नान के पुत्र ओबद्याह के पुत्र और शकन्याह के पुत्र।
22 The son of Shecaniah: Shemaiah. And the sons of Shemaiah: Hattush, Igal, Bariah, Neariah, and Shaphat, six. 22 ശെഖന്യാവിന്റെ മക്കൾ: ശെമയ്യാവു; ശെമയ്യാവിന്റെ മക്കൾ: ഹത്തൂശ്, യിഗാൽ, ബാരീഹ്, നെയർയ്യാവ്, ശാഫാത്ത് ഇങ്ങനെ ആറു പേർ. 22 और तकन्याह का पुत्र शमायाह। और शमायाह के पुत्र हत्तूश और यिगाल, बारीह, नार्याह और शपात, छ: ।
23 The sons of Neariah: Elioenai, Hizkiah, and Azrikam, three. 23 നെയർയ്യാവിന്റെ മക്കൾ: എല്യോവേനായി, ഹിസ്കീയാവു, അസ്രീക്കാം ഇങ്ങനെ മൂന്നുപേർ. 23 और नार्याह के पुत्र एल्योएनै, हिजकिय्याह और अज्रीकाम, तीन।
24 The sons of Elioenai: Hodaviah, Eliashib, Pelaiah, Akkub, Johanan, Delaiah, and Anani, seven. 24 എല്യോവേനായിയുടെ മക്കൾ: ഹോദവ്യാവു, എല്യാശീബ്, പെലായാവു, അക്കൂബ്, യോഹാനാൻ, ദെലായാവു, അനാനി ഇങ്ങനെ ഏഴുപേർ. 24 और एल्योएनै के पुत्र होदब्याह, एल्याशीब, पलायाह, अककूब, योहानान, दलायाह और अनानी, सात।