1 Chronicles 4

1 The sons of Judah: Perez, Hezron, Carmi, Hur, and Shobal. 1 യെഹൂദയുടെ പുത്രന്മാർ: പേരെസ്, ഹെസ്രോൻ, കർമ്മി, ഹൂർ, ശോബൽ. 1 यहूदा के पुत्र : पेरेस, हेस्रोन, कमीं, हूर और शोबाल।
2 Reaiah the son of Shobal fathered Jahath, and Jahath fathered Ahumai and Lahad. These were the clans of the Zorathites. 2 ശോബലിന്റെ മകനായ രെയായാവു യഹത്തിനെ ജനപ്പിച്ചു; യഹത്ത് അഹൂമായിയെയും ലാഹദിനെയും ജനിപ്പിച്ചു. ഇവർ സോരത്യരുടെ കുലങ്ങൾ. 2 और शोबाल के पुत्र : रायाह से यहत और यहत से अहूमै और लहद उत्पन्न हुए, थे सोराई कुल हैं।
3 These were the sons of Etam: Jezreel, Ishma, and Idbash; and the name of their sister was Hazzelelponi, 3 ഏതാമിന്റെ അപ്പനിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ചവർ ഇവർ: യിസ്രെയേൽ, യിശ്മാ, യിദ്ബാശ്; അവരുടെ സഹോദരിക്കു ഹസ്സെലൊല്പോനി എന്നു പേർ. 3 और एताम के पिता के थे पुत्र हुए : अर्यात्‌ यिज्रेल, यिश्मा और यिद्वाश, जिनकी बहिन का नाम हस्सलेलपोनी या।
4 and Penuel fathered Gedor, and Ezer fathered Hushah. These were the sons of Hur, the firstborn of Ephrathah, the father of Bethlehem. 4 പെനൂവേൽ ഗെദോരിന്റെ അപ്പനും, ഏസെർ ഹൂശയുടെ അപ്പനും ആയിരുന്നു. ഇവർ ബേത്ത്ലേഹെമിന്റെ അപ്പനായ എഫ്രാത്തയുടെ ആദ്യജാതനായ ഹൂരിന്റെ പുത്രന്മാർ. 4 और गदोर का पिता पनूएल, और रूशा का पिता एजेर। थे एप्राता के जेठे हूर के सन्तान हैं, जो बेतलेहेम का पिता हुआ।
5 Ashhur, the father of Tekoa, had two wives, Helah and Naarah; 5 തെക്കോവയുടെ അപ്പനായ അശ്ഹൂരിന്നു ഹേലാ, നയരാ എന്ന രണ്ടു ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 और तको के पिता अशहूर के हेबा और नारा नाम दो स्त्रियां यीं।
6 Naarah bore him Ahuzzam, Hepher, Temeni, and Haahashtari. These were the sons of Naarah. 6 നയരാ അവന്നു അഹുസ്സാം, ഹേഫെർ, തേമനി, ഹായഹസ്താരി എന്നിവരെ പ്രസവിച്ചു. ഇവർ നയരയുടെ പുത്രന്മാർ. 6 और नारा से अहुज्जाम, हेपेर, तेमनी और हाहशतारी उत्पन्न हुए, नारा के थे ही पुत्र, हुए।
7 The sons of Helah: Zereth, Izhar, and Ethnan. 7 ഹേലയുടെ പുത്രന്മാർ: സേരെത്ത്, യെസോഹർ, എത്നാൻ. 7 और हेला के पुत्र, सेरेत, यिसहर और एम्नान।
8 Koz fathered Anub, Zobebah, and the clans of Aharhel, the son of Harum. 8 കോസ് ആനൂബിനെയും സോബേബയെയും ഹാരൂമിന്റെ മകനായ അഹർഹേലിന്റെ കുലങ്ങളെയും ജനിപ്പിച്ചു. 8 फिर कोस से आनूब और सोबेवा उत्पन्न हुए और उसेक वंश में हारून के पुत्र अहर्हेल के कुल भी उत्पन्न हुए।
9 Jabez was more honorable than his brothers; and his mother called his name Jabez, saying, "Because I bore him in pain." 9 യബ്ബേസ് തന്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ ഏറ്റവും മാന്യൻ ആയിരുന്നു; അവന്റെ അമ്മ: ഞാൻ അവനെ വ്യസനത്തോടെ പ്രസവിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു അവന്നു യബ്ബേസ് എന്നു പേരിട്ടു. 9 और याबेस अपके भइयोंसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, कि मैं ने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया।
10 Jabez called upon the God of Israel, saying, "Oh that you would bless me and enlarge my border, and that your hand might be with me, and that you would keep me from harm so that it might not bring me pain!" And God granted what he asked. 10 യബ്ബേസ് യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തോടു: നീ എന്നെ നിശ്ചയമായി അനുഗ്രഹിച്ചു എന്റെ അതിർ വിസ്താരമാക്കുകയും നിന്റെ കൈ എന്നോടുകൂടെ ഇരുന്നു അനർത്ഥം എനിക്കു വ്യസനകാരണമായി തീരാതവണ്ണം എന്നെ കാക്കുകയും ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നു അപേക്ഷിച്ചു. അവൻ അപേക്ഷിച്ചതിനെ ദൈവം അവന്നു നല്കി. 10 और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, कि भला होता, कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, और मेरा देश बढाता, और तेरा हाथ मेरे साय रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उस से पीड़ित त होता ! और जो कुछ उस ने मांगा, वह परमेश्वर ने उसे दिया।
11 Chelub, the brother of Shuhah, fathered Mehir, who fathered Eshton. 11 ശൂഹയുടെ സഹോദരനായ കെലൂബ് മെഹീരിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ഇവൻ എസ്തോന്റെ അപ്പൻ. 11 फिर शूहा के भाई कलूब से एशतोन का पिता महीर उत्पन्न हुआ।
12 Eshton fathered Beth-rapha, Paseah, and Tehinnah, the father of Ir-nahash. These are the men of Recah. 12 എസ്തോൻ ബേത്ത്-രാഫയെയും പാസേഹയെയും ഈർനാഹാസിന്റെ അപ്പനായ തെഹിന്നയെയും ജനിപ്പിച്ചു. ഇവർ രേഖാനിവാസികൾ ആകുന്നു. 12 और एशतोन के वंश में रामा का घराना, और पासेह और ईर्नाहाश का पिता तहिन्ना उत्पन्न हुए, रेका के लोग थे ही हैं।
13 The sons of Kenaz: Othniel and Seraiah; and the sons of Othniel: Hathath and Meonothai. 13 കെനസ്സിന്റെ പുത്രന്മാർ: ഒത്നീയേൽ, സെരായാവു; ഒത്നീയേലിന്റെ പുത്രന്മാർ: ഹഥത്ത്. 13 और कनज के पुत्र, ओत्नीएल और सरायाह, और ओत्नीएल का पुत्र हतत।
14 Meonothai fathered Ophrah; and Seraiah fathered Joab, the father of Ge-harashim, so-called because they were craftsmen. 14 മെയോനോഥയി ഒഫ്രയെ ജനിപ്പിച്ചു; സെരായാവു ഗേ-ഹരാശീമിന്റെ അപ്പനായ യോവാബിനെ ജനിപ്പിച്ചു; അവർ കൌശലപ്പണിക്കാർ ആയിരുന്നുവല്ലോ. 14 मोनोतै से ओप्रा और सरायाह से योआब जो गेहराशीम का पिता हुआ; वे कारीगर थे।
15 The sons of Caleb the son of Jephunneh: Iru, Elah, and Naam; and the son of Elah: Kenaz. 15 യെഫുന്നെയുടെ മകനായ കാലേബിന്റെ പുത്രന്മാർ: ഈരൂ, ഏലാ, നായം; ഏലയുടെ പുത്രന്മാർ: കെനസ്. 15 और यपुन्ने के पुत्र कालेब के पुत्र एला और नाम, और एला के पुत्र कनज।
16 The sons of Jehallelel: Ziph, Ziphah, Tiria, and Asarel. 16 യെഹലലേലിന്റെ പുത്രന്മാർ: സീഫ്, സീഫാ, തീർയ്യാ, അസരെയേൽ. 16 और यहल्लेल के पुत्र, जीप, जीपा, तीरया और असरेल।
17 The sons of Ezrah: Jether, Mered, Epher, and Jalon. These are the sons of Bithiah, the daughter of Pharaoh, whom Mered married; and she conceived and bore Miriam, Shammai, and Ishbah, the father of Eshtemoa. 17 എസ്രയുടെ പുത്രന്മാർ: യേഥെർ, മേരെദ്, ഏഫെർ, യാലോൻ എന്നിവരായിരുന്നു. അവൾ മിർയ്യാമിനെയും ശമ്മയെയും എസ്തെമോവയുടെ അപ്പനായ യിശ്ബഹിനെയും പ്രസവിച്ചു. 17 और एज्रा के पुत्र थेतेर, मेरेद, एपेर और यालोन, और उसकी स्त्री से मिर्य्याम, शम्मै और एशतमो का पिता यिशबह उत्पन्न हुए।
18 And his Judahite wife bore Jered the father of Gedor, Heber the father of Soco, and Jekuthiel the father of Zanoah. 18 അവന്റെ ഭാര്യയായ യെഹൂദീയ ഗെദോരിന്റെ അപ്പനായ യേരെദിനെയും സോഖോവിന്റെ അപ്പനായ ഹേബെരിനെയും സാനോഹയുടെ അപ്പനായ യെക്കൂഥീയേലിനെയും പ്രസവിച്ചു. ഇവരാകുന്നു മേരെദ് പരിഗ്രഹിച്ച ഫറവോന്റെ മകളായ ബിഥ്യയുടെ പുത്രന്മാർ. 18 और उसकी यहूदिन स्त्री से गदोर का पिता थेरेद, सोको के पिता हेबेर और जानोह के पिता यकूतीएल उत्पन्न हुए, थे फ़िरौन की बेटी बित्या के पुत्र थे जिसे मेरेद ने ब्याह लिया या।
19 The sons of the wife of Hodiah, the sister of Naham, were the fathers of Keilah the Garmite and Eshtemoa the Maacathite. 19 നഹമിന്റെ സഹോദരിയും ഹോദീയാവിന്റെ ഭാര്യയുമായവളുടെ പുത്രന്മാർ: ഗർമ്മ്യനായ കെയീലയുടെ അപ്പനും മയഖാത്യനായ എസ്തെമോവയും തന്നേ. 19 और होदिय्याह की स्त्री जो नहम की बहिन यी, उसके पुत्र कीला का पिता एक गेरेमी और एशतमो का पिता एक माकाई।
20 The sons of Shimon: Amnon, Rinnah, Ben-hanan, and Tilon. The sons of Ishi: Zoheth and Ben-zoheth. 20 ശീമോന്റെ പുത്രന്മാർ: അമ്നോൻ, രിന്നാ, ബെൻ-ഹാനാൻ, തീലോൻ. യിശിയുടെ പുത്രന്മാർ: സോഹേത്ത്, ബെൻ-സോഹേത്ത്. 20 और शीमोन के पुत्र अम्नोन, रिन्ना, बेन्हानान और तोलोन और यिशी के पुत्र जोहेत और बेनजोहेत।
21 The sons of Shelah the son of Judah: Er the father of Lecah, Laadah the father of Mareshah, and the clans of the house of linen workers at Beth-ashbea; 21 യെഹൂദയുടെ മകനായ ശേലയുടെ പുത്രന്മാർ: ലേഖയുടെ അപ്പനായ ഏരും മാരേശയുടെ അപ്പനായ ലദയും ബേത്ത്-അശ്ബെയയിൽ ശണപടം നെയ്യുന്ന കൈത്തൊഴിൽക്കാരുടെ കുലങ്ങളും; 21 यहूदा के पुत्र शेला के पुत्र लेका का पिता एर, मारेशा का पिता लादा और अशबे के घराने के कुल जिस में सन के कपके का काम होता या।
22 and Jokim, and the men of Cozeba, and Joash, and Saraph, who ruled in Moab and returned to Lehem (now the records are ancient). 22 യോക്കീമും കോസേബാനിവാസികളും മോവാബിൽ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്ന യോവാശ്, സാരാഫ് എന്നിവരും യാശുബീ-ലേഹെമും തന്നേ. ഇവ പുരാണവൃത്താന്തങ്ങൾ അല്ലോ. 22 और योकीम और कोजेबा के मनुष्य और योआश और साराप जो मोआब में प्रभुता करते थे और याशूब, लेहेम इनका वृत्तान्त प्राचीन है।
23 These were the potters who were inhabitants of Netaim and Gederah. They lived there in the king's service. 23 ഇവർ നെതായീമിലും ഗെദേരയിലും പാർത്ത കുശവന്മാർ ആയിരുന്നു; അവർ രാജാവിനോടുകൂടെ അവന്റെ വേല ചെയ്‍വാൻ അവിടെ പാർത്തു. 23 थे कुम्हार थे, और नताईम और गदेरा में रहते थे जहां वे राजा का कामकाज करते हुए उसके पास रहते थे।
24 The sons of Simeon: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah, Shaul; 24 ശിമെയോന്റെ പുത്രന്മാർ: നെമൂവേൽ, യാമീൻ, യാരീബ്, സേരഹ്, ശൌൽ; 24 शिमोन के पुत्र नमूएल, यामीन, यारीब, जेरह और शाऊल।
25 Shallum was his son, Mibsam his son, Mishma his son. 25 അവന്റെ മകൻ ശല്ലൂം; അവന്റെ മകൻ മിബ്ശാം; അവന്റെ മകൻ മിശ്മാ. 25 और शाऊल का पुत्र शल्लूम, शल्लूम का पुत्र मिबसाम और मिबसाम का मिश्मा हुआ।
26 The sons of Mishma: Hammuel his son, Zaccur his son, Shimei his son. 26 മിശ്മയുടെ പുത്രന്മാർ: അവന്റെ മകൻ ഹമ്മൂവേൽ; അവന്റെ മകൻ സക്കൂർ; അവന്റെ മകൻ ശിമെയി; 26 और मिश्मा का पुत्र हम्मूएल, उसका पुत्र जक्कूर, और उसका पुत्र शिमी।
27 Shimei had sixteen sons and six daughters; but his brothers did not have many children, nor did all their clan multiply like the men of Judah. 27 ശിമെയിക്കു പതിനാറു പുത്രന്മാരും ആറു പുത്രിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു; എങ്കിലും അവന്റെ സഹോദരന്മാർക്കു അധികം മക്കളില്ലായ്കയാൽ അവരുടെ കുലമെല്ലാം യെഹൂദാമക്കളോളം വർദ്ധിച്ചില്ല. 27 शिमी के सोलह बेटे और छ: बेटियां हुई परन्तु उसके भाइयोंके बहुत बेटे न हुए; और उनका सारा कुल यहूदियोंके बराबर न बढ़ा।
28 They lived in Beersheba, Moladah, Hazar-shual, 28 അവർ ബേർ-ശേബയിലും 28 वे बेर्शबा, मोलादा, हसर्शूआल।
29 Bilhah, Ezem, Tolad, 29 മോലാദയിലും ഹസർ-ശൂവാലിലും ബിൽഹയിലും 29 बिल्हा, एसेम, तोलाद।
30 Bethuel, Hormah, Ziklag, 30 ഏസെമിലും തോലാദിലും ബെഥൂവേലിലും 30 बतूएल, होर्मा, सिल्कग,
31 Beth-marcaboth, Hazar-susim, Beth-biri, and Shaaraim. These were their cities until David reigned. 31 ഹൊർമ്മയിലും സിക്ലാഗിലും ബേത്ത്-മർക്കാബോത്തിലും ഹസർ-സൂസീമിലും ബേത്ത്-ബിരിയിലും ശയരയീമിലും പാർത്തു. ഇവ ദാവീദിന്റെ വാഴ്ചവരെ അവരുടെ പട്ടണങ്ങൾ ആയിരുന്നു. 31 बेतमर्काबोत, हसर्सूसीम, बेतबिरी और शारैम में बस गए; दाऊद के राजय के समय तक उनके थे ही नगर रहे।
32 And their villages were Etam, Ain, Rimmon, Tochen, and Ashan, five cities, 32 അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ: ഏതാം, അയീൻ, രിമ്മോൻ, തോഖെൻ, ആശാൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ചു പട്ടണവും 32 और उनके गांव एताम, ऐन, रिम्मोन, तोकेन और आशान नाम पांच नगर।
33 along with all their villages that were around these cities as far as Baal. These were their settlements, and they kept a genealogical record. 33 ഈ പട്ടണങ്ങളുടെ ചുറ്റും ബാൽവരെ അവെക്കുള്ള സകലഗ്രാമങ്ങളും തന്നേ. ഇവ അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ. അവർക്കു സ്വന്തവംശാവലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 33 और बाल तक जितने गांव इन नगरोंके आसपास थे, उनके बसने के स्यान थे ही थे, और यह उनकी वंशावली हैं।
34 Meshobab, Jamlech, Joshah the son of Amaziah, 34 മെശോബാബ്, യമ്ലേക്, അമസ്യാവിന്റെ മകനായ യോശാ, യോവേൽ, 34 फिर मशोबाब और यम्लेक और अपस्याह का पुत्र योशा।
35 Joel, Jehu the son of Joshibiah, son of Seraiah, son of Asiel, 35 അസീയേലിന്റെ മകനായ സെരായാവിന്റെ മകനായ യോശിബ്യാവിന്റെ മകനായ യേഹൂ, എല്യോവേനായി, 35 और योएल और योशिब्याह का पुत्र थेहू, जो सरायाह का पोता, और असीएल का परमोता या।
36 Elioenai, Jaakobah, Jeshohaiah, Asaiah, Adiel, Jesimiel, Benaiah, 36 യയക്കോബാ, യെശോഹായാവു, അസായാവു, അദീയേൽ, യസീമീയേൽ, 36 और एल्योएनै और याकोबा, यशोहाथाह और असायाह और अदीएल और यसीमीएल और बनायाह।
37 Ziza the son of Shiphi, son of Allon, son of Jedaiah, son of Shimri, son of Shemaiah-- 37 ബെനായാവു, ശെമെയാവിന്റെ മകനായ ശിമ്രിയുടെ മകനായ യെദായാവിന്റെ മകനായ അല്ലോന്റെ മകനായ ശിഫിയുടെ മകനായ സീസാ; 37 और शिपी का पुत्र जीजा जो अल्लोन का पुत्र, यह यदायाह का पुत्र, यह शिम्री का पुत्र, यह शमायाह का पुत्र या।
38 these mentioned by name were princes in their clans, and their fathers' houses increased greatly. 38 പേർ വിവരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവർ തങ്ങളുടെ കുലങ്ങളിൽ പ്രഭുക്കന്മാരായിരുന്നു; അവരുടെ പിതൃഭവനങ്ങൾ ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. 38 थे जिनके नाम लिखें हुए हैं, अपके अपके कुल में प्रधान थे; और उनके पितरोंके घराने बहुत बढ़ गए।
39 They journeyed to the entrance of Gedor, to the east side of the valley, to seek pasture for their flocks, 39 അവർ തങ്ങളുടെ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾക്കു മേച്ചൽ തിരയേണ്ടതിന്നു ഗെദോർപ്രവേശനത്തോളം താഴ്വരയുടെ കിഴക്കുവശംവരെ യാത്രചെയ്തു. 39 थे अपक्की भेड़-बकरियोंके लिथे चराई ढूंढ़ने को गदोर की घाटी की तराई की पूर्व ओर तक गए।
40 where they found rich, good pasture, and the land was very broad, quiet, and peaceful, for the former inhabitants there belonged to Ham. 40 അവർ പുഷ്ടിയുള്ളതും നല്ലതുമായ മേച്ചൽ കണ്ടെത്തി; ദേശം വിസ്താരവും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉള്ളതായിരുന്നു; അവിടത്തെ പൂർവ്വനിവാസികൾ ഹാംവംശക്കാരായിരുന്നു. 40 और उनको उत्तम से उत्तम चराई मिली, और देश लम्बा-चौड़ा, चैत और शांति का या; क्योंकि वहां के पहिले रहनेवाले हाम के वंश के थे।
41 These, registered by name, came in the days of Hezekiah, king of Judah, and destroyed their tents and the Meunites who were found there, and marked them for destruction to this day, and settled in their place, because there was pasture there for their flocks. 41 പേർവിവരം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇവർ യെഹൂദ്യരാജാവായ യഹിസ്കീയാവിന്റെ കാലത്തു അവിടെ ചെന്നു അവരുടെ കൂടാരങ്ങളെയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെയൂന്യരെയും ആക്രമിച്ചു, ഇന്നുവരെ അവർക്കു നിർമ്മൂലനാശം വരുത്തുകയും അവിടെ തങ്ങളുടെ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾക്കു മേച്ചൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടു അവർക്കു പകരം പാർക്കയും ചെയ്തു. 41 और जिनके नाम ऊपर लिखे हैं, उन्होंने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनोंमें वहां आकर जो मूनी वहां मिले, उनको डेरोंसमेत मारकर ऐसा सत्यानाश कर डाला कि आह तक उनका पता नहीं है, और वे उनके स्यान में रहने लगे, क्योंकि वहां उनकी भेड़-बकरियोंके लिथे चराई यीं।
42 And some of them, five hundred men of the Simeonites, went to Mount Seir, having as their leaders Pelatiah, Neariah, Rephaiah, and Uzziel, the sons of Ishi. 42 ശിമെയോന്യരായ ഇവരിൽ അഞ്ഞൂറുപേർ, യിശിയുടെ പുത്രന്മാരായ, പെലത്യാവു, നെയർയ്യാവു, രെഫായാവു, ഉസ്സീയേൽ എന്നീ തലവന്മാരോടുകൂടെ സേയീർപർവ്വതത്തിലേക്കു യാത്രചെയ്തു. 42 और उन में से अर्यात्‌ शिमोनियोंमें से पाच सौ पुरुष अपके ऊपर पलत्याह, नार्याह, रपायाह और उज्जीएल नाम यिशी के पुत्रोंको अपके प्रधान ठहराया;
43 And they defeated the remnant of the Amalekites who had escaped, and they have lived there to this day. 43 അവർ അമാലേക്യരിൽ ചാടിപ്പോയിരുന്ന ശിഷ്ടജനത്തെ വെട്ടിക്കൊന്നു ഇന്നുവരെ അവിടെ പാർക്കുന്നു. 43 तब वे सेईद पहाड़ को गए, और जो अमेलेकी बचकर रह गए थे उनको मारा, और आज के दिन तब वहां रहते हैं।