1 Chronicles 5

1 The sons of Reuben the firstborn of Israel (for he was the firstborn, but because he defiled his father's couch, his birthright was given to the sons of Joseph the son of Israel, so that he could not be enrolled as the oldest son; 1 യിസ്രായേലിന്റെ ആദ്യജാതനായ രൂബേന്റെ പുത്രന്മാർ:--അവനല്ലോ ആദ്യജാതൻ; എങ്കിലും അവൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ ശയ്യയെ അശുദ്ധമാക്കിയതുകൊണ്ടു അവന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം യിസ്രായേലിന്റെ മകനായ യോസേഫിന്റെ പുത്രന്മാർക്കു ലഭിച്ചു; വംശാവലി ജ്യേഷ്ഠാവകാശപ്രകാരം എണ്ണുവാനുള്ളതുമല്ല. 1 इस्राएल का जेठा तो रूबेन या, परन्तु उस ने जो अपके पिता के बिछौने को अशुद्व किया, इस कारण जेठे का अधिक्कारने इस्राएल के पुत्र यूसुफ के पुत्रोंको दिया गया। वंशावली जेठे के अधिक्कारने के अनुसार नहीं ठहरी।
2 though Judah became strong among his brothers and a chief came from him, yet the birthright belonged to Joseph), 2 യെഹൂദാ തന്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ പ്രബലനായ്തീർന്നു; അവനിൽ നിന്നു പ്രഭു ഉത്ഭവിച്ചു; ജ്യേഷ്ഠാവകാശമോ യോസേഫിന്നു ലഭിച്ചു-- 2 क्योकि यहूदा अपके भइयोंपर प्रबल हो गया, और प्रधान उसके वंश से हुआ परन्तु जेठे का अधिक्कारने यूसुफ का या।
3 the sons of Reuben, the firstborn of Israel: Hanoch, Pallu, Hezron, and Carmi. 3 യിസ്രായേലിന്റെ ആദ്യജാതനായ രൂബേന്റെ പുത്രന്മാർ: ഹാനോക്ക്, പല്ലൂ, ഹെസ്രോൻ, കർമ്മി. 3 इस्राएल के जेठे पुत्र रूबेन के पुत्र थे हुए, अर्यात्‌ हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कमीं।
4 The sons of Joel: Shemaiah his son, Gog his son, Shimei his son, 4 യോവേലിന്റെ പുത്രന്മാർ: അവന്റെ മകൻ ശെമയ്യാവു; അവന്റെ മകൻ ഗോഗ്; അവന്റെ മകൻ ശിമെയി; അവന്റെ മകൻ മീഖാ; 4 और योएल के पुत्र शमायाह, शमायाह का गोग, गोग का शिमी।
5 Micah his son, Reaiah his son, Baal his son, 5 അവന്റെ മകൻ രെയായാവു; അവന്റെ മകൻ ബാൽ; 5 शिमी का मीका, मीका का रायाह, रायाह का बाल।
6 Beerah his son, whom Tiglath-pileser king of Assyria carried away into exile; he was a chief of the Reubenites. 6 അവന്റെ മകൻ ബെയേര; അവനെ അശ്ശൂർരാജാവായ തിഗ്ലത്ത്-പിലേസർ ബദ്ധനാക്കി കൊണ്ടുപോയി; അവൻ രൂബേന്യരിൽ പ്രഭുവായിരുന്നു. 6 और बाल का पुत्र बेरा, इसको अश्शूर का राजा तिलगतपिलनेसेर बन्धुआई में ले गया; और वह रूबेनियो का प्रधान या।
7 And his kinsmen by their clans, when the genealogy of their generations was recorded: the chief, Jeiel, and Zechariah, 7 അവരുടെ വംശാവലി തലമുറതലമുറയായി എഴുതിയിരുന്ന പ്രകാരം കുലംകുലമായി അവന്റെ സഹോദരന്മാർ ആരെന്നാൽ: തലവനായ യയീയേൽ, 7 और उसके भाइयोंकी चंशवली के लिखते यमय वे अपके अपके कुल के अनुसार थे ठहरे, अर्यात्‌ मुख्य तो यीएल, फिर जकर्याह।
8 and Bela the son of Azaz, son of Shema, son of Joel, who lived in Aroer, as far as Nebo and Baal-meon. 8 സെഖർയ്യാവു, അരോവേരിൽ നെബോവും ബാൽ-മെയോനുംവരെ പാർത്ത ബേല; അവൻ യോവേലിന്റെ മകനായ ശേമയുടെ മകനായ ആസാസിന്റെ മകനായിരുന്നു. 8 और अजाज का पुत्र बेला जो शेमा का पोता और योएल का परपोता या, वह अरोएर में और नबो और बाल्मोन तक रहता या।
9 He also lived to the east as far as the entrance of the desert this side of the Euphrates, because their livestock had multiplied in the land of Gilead. 9 അവരുടെ കന്നുകാലികൾ ഗിലെയാദ്‌‌ദേശത്തു പെരുകിയിരുന്നതുകൊണ്ടു അവർ കിഴക്കോട്ടു ഫ്രാത്ത് നദിമുതൽ മരുഭൂമിവരെ പാർത്തു. 9 और पूर्व ओर वह उस जंगल के सिवाने तक रहा जो परात महानद तक महुंचाता है, क्योंकि उनके पशु गिलाद देश में बढ़ गए थे।
10 And in the days of Saul they waged war against the Hagrites, who fell into their hand. And they lived in their tents throughout all the region east of Gilead. 10 ശൌലിന്റെ കാലത്തു അവർ ഹഗ്രീയരോടു യുദ്ധംചെയ്തു; അവർ അവരുടെ കയ്യാൽ പട്ടുപോയശേഷം അവർ ഗിലെയാദിന്നു കിഴക്കു എല്ലാടവും കൂടാരം അടിച്ചു പാർത്തു. 10 और शऊल के दिनोंमें उन्होंने हग्रियोंसे युद्ध किया, और हग्री उनके हाथ से मारे गए; तब वे गिलाद की सारी पूरबी अलंग में अपके डेरोंमें रहने लगे।
11 The sons of Gad lived over against them in the land of Bashan as far as Salecah: 11 ഗാദിന്റെ പുത്രന്മാർ അവർക്കു എതിരെ ബാശാൻദേശത്തു സൽക്കാവരെ പാർത്തു. 11 गादी उनके साम्हने सल्का तक बाशान देश में रहते थे।
12 Joel the chief, Shapham the second, Janai, and Shaphat in Bashan. 12 തലവനായ യോവേൽ, രണ്ടാമനായ ശാഫാം, യനായി, ബാശാനിലെ ശാഫാത്ത്. 12 अर्यात्‌ मुख्य तो योएल और दूसरा शापाम फिर यानै और शापात, थे बाशान में रहते थे।
13 And their kinsmen according to their fathers' houses: Michael, Meshullam, Sheba, Jorai, Jacan, Zia and Eber, seven. 13 അവരുടെ പിതൃഭവനത്തിലെ സഹോദരന്മാർ: മീഖായേൽ, മെശുല്ലാം, ശേബ, യോരായി, യക്കാൻ, സീയ, ഏബെർ ഇങ്ങനെ ഏഴുപേർ. 13 और उनके भाई अपके अपके पितरोंके घरानोंके अनुसार मीकाएल, मशुल्लाम, शेबा, योरै, याकान, जी और एबेर, सात थे।
14 These were the sons of Abihail the son of Huri, son of Jaroah, son of Gilead, son of Michael, son of Jeshishai, son of Jahdo, son of Buz. 14 ഇവർ ഹൂരിയുടെ മകനായ അബിഹയീലിന്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു. ഹൂരി യാരോഹയുടെ മകൻ; അവൻ ഗിലെയാദിന്റെ മകൻ; അവൻ മീഖായേലിന്റെ മകൻ; അവൻ യെശീശയുടെ മകൻ; അവൻ യഹദോവിന്റെ മകൻ; 14 थे अबीहैल के पुत्र थे, जो हूरी का पुत्र या, यह योराह का पुत्र, यह गिलाद का पुत्र, यह मिकाएल का पुत्र, यह यशीशै का पुत्र, यह यहदो का पुत्र, यह बूज का पुत्र या।
15 Ahi the son of Abdiel, son of Guni, was chief in their fathers' houses, 15 അവൻ ബൂസിന്റെ മകൻ; ഗൂനിയുടെ മകനായ അബ്ദീയേലിന്റെ മകനായ അഹി അവരുടെ പിതൃഭവനത്തിൽ തലവനായിരുന്നു. 15 इनके पितरोंके घरानोंका मुख्य पूरुष अब्दीएल का पुत्र, और गूनी का पोता अही या।
16 and they lived in Gilead, in Bashan and in its towns, and in all the pasturelands of Sharon to their limits. 16 അവർ ഗിലെയാദിലെ ബാശാനിലും അതിന്നുൾപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളിലും അവരുടെ അതിരുകളോളം ശാരോനിലെ എല്ലാപുല്പുറങ്ങളിലും പാർത്തു. 16 थे लोग बाशान में, गिलाद और उसके गांवोंमें, और शारोन की सब चराइयोंमें उसकी परली ओर तक रहते थे।
17 All of these were recorded in genealogies in the days of Jotham king of Judah, and in the days of Jeroboam king of Israel. 17 ഇവരുടെ വംശാവലി ഒക്കെയും യെഹൂദാരാജാവായ യോഥാമിന്റെ കാലത്തും യിസ്രായേൽരാജാവായ യൊരോബെയാമിന്റെ കാലത്തും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 17 इन सभोंकी वंशावली यहूदा के राजा योनातन के दिनोंऔर इस्राएल के राजा यारोबाम के दिनोंमें लिखी गई।
18 The Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh had valiant men who carried shield and sword, and drew the bow, expert in war, 44,760, able to go to war. 18 രൂബേന്യരും ഗാദ്യരും മനശ്ശെയുടെ പാതി ഗോത്രക്കാരും ശൂരന്മാരും വാളും പരിചയും എടുപ്പാനും വില്ലുകുലെച്ചു എയ്‍വാനും പ്രാപ്തിയുള്ളവരും യുദ്ധസാമർത്ഥ്യമുള്ളവരുമായ പടച്ചേവകർ നാല്പത്തുനാലായിരത്തെഴുനൂറ്ററുപതു പേരുണ്ടായിരുന്നു. 18 रूबेनियों, गादियोंऔर मनश्शें के आधे गोत्र के योद्धा जो ढाल बान्धने, तलवार चलाने, और धनुष के तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करना सीखे हुए थे, वे चौवालीस हजार सात सौ साठ थे, जो युद्ध में जाने के योग्य थे।
19 They waged war against the Hagrites, Jetur, Naphish, and Nodab. 19 അവർ ഹഗ്രീയരോടും യെതൂർ, നാഫീശ്, നോദാബ് എന്നിവരോടും യുദ്ധം ചെയ്തു. 19 इन्होंने हग्रियोंऔर यतूर नापीश और नोदाब से युद्ध किया या।
20 And when they prevailed over them, the Hagrites and all who were with them were given into their hands, for they cried out to God in the battle, and he granted their urgent plea because they trusted in him. 20 അവരുടെ നേരെ അവർക്കു സഹായം ലഭിക്കയാൽ ഹഗ്രീയരും കൂടെയുള്ളവരെല്ലാവരും അവരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു; അവർ യുദ്ധത്തിൽ ദൈവത്തോടു നിലവിളിച്ചു അവനിൽ ആശ്രയം വെച്ചതു കൊണ്ടു അവൻ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളി. 20 उनके विरुद्ध इनको सहाथता मिली, और अग्री उन सब समेत जो उनके साय थे उनके हाथ में कर दिए गए, क्योंकि युद्ध में इन्होंने परमेश्वर की दोहाई दी यी और उस ने उनकी बिनती इस कारण सुनी, कि इन्होंने उस पर भरोसा रखा या।
21 They carried off their livestock: 50,000 of their camels, 250,000 sheep, 2,000 donkeys, and 100,000 men alive. 21 അവൻ അമ്പതിനായിരം ഒട്ടകം, രണ്ടുലക്ഷത്തമ്പതിനായിരം ആടു, രണ്ടായിരം കഴുത എന്നിങ്ങനെ അവരുടെ കന്നുകാലികളെയും ഒരു ലക്ഷം ആളുകളെയും പിടിച്ചു കെണ്ടുപോയി. 21 और इन्होंने उनके पशु हर लिए, अर्याात्‌ ऊंट तो पचास हजार, भेड़-बकरी अढ़ाई लाख, गदहे दो हजार, और मनुष्य एक लाख बन्धुए करके ले गए।
22 For many fell, because the war was of God. And they lived in their place until the exile. 22 യുദ്ധം ദൈവഹിതത്താൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടു അധികംപേർ ഹതന്മാരായി വീണു. അവർ പ്രവാസകാലംവരെ അവർക്കു പകരം പാർത്തു. 22 और बहुत से मरे पके थे क्योंकि वह लड़ाई परमेश्वर की ओर से हुई। और थे उनके स्यान में बन्शुआई के समय तक बसे रहे।
23 The members of the half-tribe of Manasseh lived in the land. They were very numerous from Bashan to Baal-hermon, Senir, and Mount Hermon. 23 മനശ്ശെയുടെ പാതിഗോത്രക്കാർ ദേശത്തു പാർത്തു. ബാശാൻ മുതൽ ബാൽ-ഹെർമ്മോനും, സെനീരും, ഹെർമ്മോൻ പർവ്വതവും വരെ പെരുകി പരന്നു. 23 फिर मनश्शे के आधे गोत्र की सन्तान उस देश में बसे, और वे बाशान से ले बाल्हेमॉन, और सनीर और हेमॉन पर्वत तक फैल गए।
24 These were the heads of their fathers' houses: Epher, Ishi, Eliel, Azriel, Jeremiah, Hodaviah, and Jahdiel, mighty warriors, famous men, heads of their fathers' houses. 24 അവരുടെ പിതൃഭവനങ്ങളുടെ തലവന്മാരാവിതു: ഏഫെർ, യിശി, എലീയേൽ, അസ്ത്രിയേൽ, യിരെമ്യാവു, ഹോദവ്യാവു, യഹദീയേൽ; ഇവർ ശൂരന്മാരും ശ്രുതിപ്പെട്ടവരും തങ്ങളുടെ പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാരും ആയിരുന്നു. 24 और उनके पितरोंके घरानोंके मुख्य पुरुष थे थे, अर्यात्‌ एपेर, यिशी, एलीएल, अज्रीएल, यिर्मयाह, होदय्याह और यहदीएल, थे बड़े वीर और नामी और अपके पितरोंके घरानोंके मुख्य पुरुष थे।
25 But they broke faith with the God of their fathers, and whored after the gods of the peoples of the land, whom God had destroyed before them. 25 എന്നാൽ അവർ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തോടു ദ്രോഹം ചെയ്തു, ദൈവം അവരുടെ മുമ്പിൽനിന്നു നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞ ദേശത്തെ ജാതികളുടെ ദേവന്മാരോടു ചേർന്നു പരസംഗമായി നടന്നു. 25 और उन्होंने अपके पितरोंके परमेश्वर से विश्वासघात किया, और उस देश के लोग जिनको परमेश्वर ने उनके साम्हने से विनाश किया या, उनके देवताओं के पीछे य्यभिचारिन की नाई हो लिए।
26 So the God of Israel stirred up the spirit of Pul king of Assyria, the spirit of Tiglath-pileser king of Assyria, and he took them into exile, namely, the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, and brought them to Halah, Habor, Hara, and the river Gozan, to this day. 26 ആകയാൽ യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവം അശ്ശൂർരാജാവായ പൂലിന്റെയും അശ്ശൂർരാജാവായ തിഗ്ലത്ത്-പിൽനേസരിന്റെയും മനസ്സുണർത്തി; അവൻ രൂബേന്യരെയും ഗാദ്യരെയും മനശ്ശെയുടെ പാതി ഗോത്രത്തെയും പിടിച്ചു ഹലഹിലേക്കും ഹാബോരിലേക്കും ഹാരയിലേക്കും ഗോസാൻ നദീതീരത്തേക്കും കൊണ്ടുപോയി; അവിടെ അവർ ഇന്നുവരെയും ഇരിക്കുന്നു. 26 इसलिथे इस्राएल के परमेश्वर ने अश्शूर के राजा पूल और अश्शूर के राजा तिलगत्पिलनेसेर का मन उभारा, और इन्होंने उन्हें अर्यात्‌ रूबेनियों, गादियोंऔर मनश्शे के आधे गोत्र के लोगोंको बन्धुआ करके हलह, हाबोर और हारा और गोजान नदी के पास पहुंचा दिया; और वे आज के दिन तक वहीं रहते हैं।