Daniel 12

1 "At that time shall arise Michael, the great prince who has charge of your people. And there shall be a time of trouble, such as never has been since there was a nation till that time. But at that time your people shall be delivered, everyone whose name shall be found written in the book. 1 ആ കാലത്തു നിന്റെ സ്വജാതിക്കാർക്കു തുണനില്ക്കുന്ന മഹാപ്രഭുവായ മീഖായേൽ എഴുന്നേല്ക്കും; ഒരു ജാതി ഉണ്ടായതുമുതൽ ഈ കാലംവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കഷ്ടകാലം ഉണ്ടാകും; അന്നു നിന്റെ ജനം, പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിക്കാണുന്ന ഏവനും തന്നേ, രക്ഷ പ്രാപിക്കും. 1 उसी समय मीकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति-भाइयोंका पझ करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा, जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा; परन्तु उस समय तेरे लोगोंमें से जितनोंके नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे।
2 And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. 2 നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരിൽ പലരും ചിലർ നിത്യജീവന്നായും ചിലർ ലജ്ജെക്കും നിത്യനിന്ദെക്കുമായും ഉണരും. 2 और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उन में से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिथे, और कितने अपक्की नामधराई और सदा तक अत्यन्त घिनौने ठहरने के लिथे।
3 And those who are wise shall shine like the brightness of the sky above; and those who turn many to righteousness, like the stars forever and ever. 3 എന്നാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രഭുപോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്കു തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെയും എന്നും എന്നേക്കും പ്രകാശിക്കും. 3 तब सिखानेवालोंकी चमक आकाशमण्डल की सी होगी, और जो बहुतोंको धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा की नाईं प्रकाशमान रहेंगे।
4 But you, Daniel, shut up the words and seal the book, until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase." 4 നീയോ ദാനീയേലേ, അന്ത്യകാലംവരെ ഈ വചനങ്ങളെ അടെച്ചു പുസ്തകത്തിന്നു മുദ്രയിടുക; പലരും അതിനെ പരിശോധിക്കയും ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. 4 परन्तु हे दानिय्थेल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनोंको अन्त समय तक के लिथे बन्द रख। और बहुत लोग पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांढ करेंगे, और इस से ज्ञान बढ़ भी जाएगा।।
5 Then I, Daniel, looked, and behold, two others stood, one on this bank of the stream and one on that bank of the stream. 5 അനന്തരം ദാനീയേലെന്ന ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ, മറ്റുരണ്ടാൾ ഒരുത്തൻ നദീതീരത്തു ഇക്കരെയും മറ്റവൻ നദീതീരത്തു അക്കരെയും നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു. 5 यह सब सुन, मुझ दानिय्थेल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरूष खड़ें हैं, एक तो नदी के इस तीर पर, और दूसरा नदी के उस तीर पर है।
6 And someone said to the man clothed in linen, who was above the waters of the stream, "How long shall it be till the end of these wonders?" 6 എന്നാൽ ഒരുവൻ ശണവസ്ത്രം ധരിച്ചു നദിയിലെ വെള്ളത്തിന്മീതെ നില്ക്കുന്ന പുരുഷനോടു: ഈ അതിശയകാര്യങ്ങളുടെ അവസാനം എപ്പോൾ വരും എന്നു ചോദിച്ചു. 6 यह सब सुन, मुझ दानिय्थेल ने दृष्टि करके क्या देशा कि और दो पुरूष खड़ें हैं, एक तो नदी के इस तीर पर, और दूसरा नदी के उस तीर पर है।
7 And I heard the man clothed in linen, who was above the waters of the stream; he raised his right hand and his left hand toward heaven and swore by him who lives forever that it would be for a time, times, and half a time, and that when the shattering of the power of the holy people comes to an end all these things would be finished. 7 ശണവസ്ത്രം ധരിച്ചു നദിയിലെ വെള്ളത്തിന്മീതെ നില്ക്കുന്ന പുരുഷൻ വലങ്കയ്യും ഇടങ്കയ്യും സ്വർഗ്ഗത്തേക്കുയർത്തി: എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ, ഇനി കാലവും കാലങ്ങളും കാലാർദ്ധവും ചെല്ലും; അവർ വിശുദ്ധജനത്തിന്റെ ബലത്തെ തകർത്തുകളഞ്ഞശേഷം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയും നിവൃത്തിയാകും എന്നിങ്ങനെ സത്യം ചെയ്യുന്നതു ഞാൻ കേട്ടു. 7 तब जो पुरूष सन का वस्त्र पहिने हुए नदी के जल के ऊपर या, उस से उन पुरूषोंमें से एक ने पूछा, इन आश्चर्यकर्मोंका अन्त कब तक होगा?
8 I heard, but I did not understand. Then I said, "O my lord, what shall be the outcome of these things?" 8 ഞാൻ കേട്ടു എങ്കിലും ഗ്രഹിച്ചില്ല; ആകയാൽ ഞാൻ: യജമാനനേ, ഈ കാര്യങ്ങളുടെ അവസാനം എന്തായിരിക്കും എന്നു ചോദിച്ചു. 8 तब जो पुरूष सन का वस्त्र पहिने हुए नदी के जल के ऊपर या, उस ने मेरे सुनते दहिना और बांया अपके दोनोंहाथ स्वर्ग की ओर उठाकर, सदा जीवित रहनेवाले की शपय खाकर कहा, यह दशा साढ़े तीन काल तक ही रहेगी; और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब थे बातें पूरी होंगी।
9 He said, "Go your way, Daniel, for the words are shut up and sealed until the time of the end. 9 അതിന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ദാനീയേലേ, പൊയ്ക്കൊൾക; ഈ വചനങ്ങൾ അന്ത്യകാലത്തേക്കു അടെച്ചും മുദ്രയിട്ടും ഇരിക്കുന്നു. 9 उस ने कहा, हे दानिय्थेल चला जा; क्योंकि थे बातें अन्तसमय के लिथे बन्द हैं और इन पर मुहर दी हुई है।
10 Many shall purify themselves and make themselves white and be refined, but the wicked shall act wickedly. And none of the wicked shall understand, but those who are wise shall understand. 10 പലരും തങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു നിർമ്മലീകരിച്ചു ശോധനകഴിക്കും; ദുഷ്ടന്മാരോ, ദുഷ്ടതപ്രവർത്തിക്കും; ദുഷ്ടന്മാരിൽ ആരും അതു തിരിച്ചറികയില്ല; ബുദ്ധിമാന്മാരോ ഗ്രഹിക്കും. 10 बहुत लोग तो अपके अपके को निर्मल और उजले करेंगे, और स्वच्छ हो जाएंगे; परन्तु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे; और दुष्टोंमें से कोई थे बातें न समझेगा; परन्तु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे।
11 And from the time that the regular burnt offering is taken away and the abomination that makes desolate is set up, there shall be 1,290 days. 11 നിരിന്തരഹോമയാഗം നിർത്തലാക്കുകയും ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കയും ചെയ്യുന്ന കാലംമുതൽ ആയിരത്തിരുനൂറ്റിത്തൊണ്ണൂറു ദിവസം ചെല്ലും. 11 और जब से नित्य होमबलि उठाई जाएगी, और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है, स्यापित की जाएगी, तब से बारह सौ नब्बे दिन बीतेंगे।
12 Blessed is he who waits and arrives at the 1,335 days. 12 ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റിമുപ്പത്തഞ്ചു ദിവസത്തോളം കാത്തു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. 12 क्या ही धन्य है वह, जो धीरज धरकर तेरह सौ पैंतीस दिन के अन्त तक भी पहुंचे।
13 But go your way till the end. And you shall rest and shall stand in your allotted place at the end of the days." 13 നീയോ അവസാനം വരുവോളം പൊയ്ക്കൊൾക; നീ വിശ്രമിച്ചു കാലാവസാനത്തിങ്കൽ നിന്റെ ഓഹരി ലഭിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റുവരും. 13 अब तू जाकर अन्त तक ठहरा रह; और तू विश्रम करता रहेगा; और उन दिनोंके अन्त में तू अपके निज भाग पर खड़ा होगा।।