Numbers 28

1 The LORD spoke to Moses, saying, 1 യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു: 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा,
2 "Command the people of Israel and say to them, 'My offering, my food for my food offerings, my pleasing aroma, you shall be careful to offer to me at its appointed time.' 2 എനിക്കു സൌരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗങ്ങൾക്കുള്ള എന്റെ ഭോജനമായ വഴിപാടു തക്കസമയത്തു എനിക്കു അർപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു ജാഗ്രതയായിരിപ്പാൻ യിസ്രായേൽമക്കളോടു കല്പിക്കേണം. 2 इस्त्राएलियोंको यह आज्ञा सुना कि मेरा चढ़ावा, अर्यात्‌ मुझे सुखदायक सुगन्ध देनेवाला मेरा हव्यरूपी भोजन, तुम लोग मेरे लिथे उनके नियत समयोंपर चढ़ाने के लिथे स्मरण रखना।
3 And you shall say to them, This is the food offering that you shall offer to the LORD: two male lambs a year old without blemish, day by day, as a regular offering. 3 നീ അവരോടു പറയേണ്ടതു: നിങ്ങൾ യഹോവെക്കു അർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ദഹനയാഗം എന്തെന്നാൽ: നാൾതോറും നിരന്തരഹോമയാഗത്തിന്നായി: ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത രണ്ടു കുഞ്ഞാടു. 3 और तू उन से कह, कि जो जो तुम्हें यहोवा के लिथे चढ़ाना होगा वे थे हैं; अर्यात्‌ नित्य होमबलि के लिथे एक एक वर्ष के दो निर्दोष भेड़ी के बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करे।
4 The one lamb you shall offer in the morning, and the other lamb you shall offer at twilight; 4 ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ രാവിലേയും മറ്റെ കുഞ്ഞാടിനെ വൈകുന്നേരത്തും യാഗം കഴിക്കേണം. 4 एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूलि के समय चढ़ाना;
5 also a tenth of an ephah of fine flour for a grain offering, mixed with a quarter of a hin of beaten oil. 5 ഇടിച്ചെടുത്ത എണ്ണ കാൽ ഹീൻ ചേർത്ത ഒരിടങ്ങഴി മാവു ഭോജനയാഗമായും അർപ്പിക്കേണം. 5 और भेड़ के बच्चे के पीछे एक चौयाई हीन कूटके निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के दसवें अंश मैदे का अन्नबलि चढ़ाना।
6 It is a regular burnt offering, which was ordained at Mount Sinai for a pleasing aroma, a food offering to the LORD. 6 ഇതു യഹോവെക്കു സൌരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി സീനായിപർവ്വതത്തിൽവെച്ചു നിയമിക്കപ്പെട്ട നിരന്തരഹോമയാഗം. 6 यह नित्य होमबलि है, जो सीनै पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगन्धवाला हव्य होने के लिथे ठहराया गया।
7 Its drink offering shall be a quarter of a hin for each lamb. In the Holy Place you shall pour out a drink offering of strong drink to the LORD. 7 അതിന്റെ പാനീയയാഗം കുഞ്ഞാടൊന്നിന്നു കാൽ ഹീൻ മദ്യം ആയിരിക്കേണം; അതു യഹോവെക്കു പാനീയയാഗമായി വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ഒഴിക്കേണം. 7 और उसका अर्घ प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग एक चौयाई हीन हो; मदिरा का यह अर्घ यहोवा के लिथे पवित्रस्यान में देना।
8 The other lamb you shall offer at twilight. Like the grain offering of the morning, and like its drink offering, you shall offer it as a food offering, with a pleasing aroma to the LORD. 8 മറ്റെ കുഞ്ഞാടിനെ വൈകുന്നേരത്തു യാഗം കഴിക്കേണം; അതിനെ രാവിലത്തെ ഭോജനയാഗവും അതിന്റെ പാനീയയാഗവുംപോലെ യഹോവെക്കു സൌരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി അർപ്പിക്കേണം. 8 और दूसरे बच्चे को गोधूलि के समय चढ़ाना; अन्नबलि और अर्घ समेत भोर के होमबलि की नाई उसे यहोवा को सुखदायक सुगन्ध देनेवाला हव्य करके चढ़ाना।।
9 "On the Sabbath day, two male lambs a year old without blemish, and two tenths of an ephah of fine flour for a grain offering, mixed with oil, and its drink offering: 9 ശബ്ബത്ത്നാളിലോ ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത രണ്ടു കുഞ്ഞാടിനെയും ഭോജനയാഗത്തിന്നായി എണ്ണചേർത്ത രണ്ടിടങ്ങഴി മാവും അതിന്റെ പാനീയയാഗവും അർപ്പിക്കേണം. 9 फिर विश्रमदिन को दो निर्दोष भेड़ के एक साल के नर बच्चे, और अन्नबलि के लिथे तेल से सना हुआ एपा का दो दसवां अंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना।
10 this is the burnt offering of every Sabbath, besides the regular burnt offering and its drink offering. 10 നിരന്തരഹോമയാഗത്തിന്നും അതിന്റെ പാനീയയാഗത്തിന്നും പുറമെ ഇതു ശബ്ബത്തുതോറുമുള്ള ഹോമയാഗം. 10 नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा प्रत्थेक विश्रमदिन का यही होमबलि ठहरा है।।
11 "At the beginnings of your months, you shall offer a burnt offering to the LORD: two bulls from the herd, one ram, seven male lambs a year old without blemish; 11 നിങ്ങളുടെ മാസാരംഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ യഹോവെക്കു ഹോമയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാളക്കിടാവിനെയും ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെയും ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഏഴു കുഞ്ഞാടിനെയും 11 फिर अपके महीनोंके आरम्भ में प्रतिमास यहोवा के लिथे होमबलि चढ़ाना; अर्यात्‌ दो बछड़े, एक मेढ़ा, और एक एक वर्ष के निर्दोष भेड़ के सात बच्चे;
12 also three tenths of an ephah of fine flour for a grain offering, mixed with oil, for each bull, and two tenths of fine flour for a grain offering, mixed with oil, for the one ram; 12 കാള ഒന്നിന്നു ഭോജനയാഗമായി എണ്ണചേർത്ത മൂന്നിടങ്ങഴി മാവും ആട്ടുകൊറ്റന്നു ഭോജനയാഗമായി എണ്ണചേർത്ത രണ്ടിടങ്ങഴി മാവും 12 और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का तीन दसवां अंश मैदा, और उस एक मेढ़े के साय तेल से सना हुआ एपा का दो दसवां अंश मैदा;
13 and a tenth of fine flour mixed with oil as a grain offering for every lamb; for a burnt offering with a pleasing aroma, a food offering to the LORD. 13 കുഞ്ഞാടൊന്നിന്നു ഭോജനയാഗമായി എണ്ണചേർത്ത ഒരിടങ്ങഴി മാവും അർപ്പിക്കേണം. അതു ഹോമയാഗം; യഹോവെക്കു സൌരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം തന്നേ. 13 और प्रत्थेक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का दसवां अंश मैदा, उन सभोंको अन्नबलि करके चढ़ाना; वह सुखदायक सुगन्ध देने के लिथे होमबलि और यहोवा के लिथे हव्य ठहरेगा।
14 Their drink offerings shall be half a hin of wine for a bull, a third of a hin for a ram, and a quarter of a hin for a lamb. This is the burnt offering of each month throughout the months of the year. 14 അവയുടെ പാനീയയാഗം കാളയൊന്നിന്നു അര ഹീൻ വീഞ്ഞും ആട്ടുകൊറ്റന്നു ഹീനിന്റെ മൂന്നിൽ ഒന്നും കുഞ്ഞാടൊന്നിന്നു കാൽ ഹീനും ആയിരിക്കേണം; ഇതു മാസാന്തരം അമാവാസിതോറുമുള്ള ഹോമയാഗം. 14 और उनके साय थे अर्घ हों; अर्यात्‌ बछड़े पीछे आध हीन, मेढ़े के साय तिहाई हीन, और भेड़ के बच्चे पीछे चौयाई हीन दाखमधु दिया जाए; वर्ष के सब महीनोंमें से प्रति एक महीने का यही होमबलि ठहरे।
15 Also one male goat for a sin offering to the LORD; it shall be offered besides the regular burnt offering and its drink offering. 15 നിരന്തരഹോമയാഗത്തിന്നും അതിന്റെ പാനീയയാഗത്തിന്നും പുറമെ പാപയാഗമായി യഹോവെക്കു ഒരു കോലാട്ടുകൊറ്റനെയും അർപ്പിക്കേണം. 15 और एक बकरा पापबलि करके यहोवा के लिथे चढ़ाया जाए; यह नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए।।
16 "On the fourteenth day of the first month is the LORD's Passover, 16 ഒന്നാം മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതി യഹോവയുടെ പെസഹ ആകുന്നു. 16 फिर पहिले महीने के चौदहवें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे।
17 and on the fifteenth day of this month is a feast. Seven days shall unleavened bread be eaten. 17 ആ മാസം പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി പെരുനാൾ ആയിരിക്കേണം. ഏഴു ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നേണം. 17 और उसी महीने के पन्द्रहवें दिन को पर्ब्ब लगा करे; सात दिन तक अखमीरी रोटी खाई जाए।
18 On the first day there shall be a holy convocation. You shall not do any ordinary work, 18 ഒന്നാം ദിവസം വിശുദ്ധസഭായോഗം കൂടേണം; അന്നു സാമാന്യവേലയൊന്നും ചെയ്യരുതു. 18 पहिले दिन पवित्र सभा हो; और उस दिन परिश्र्म का कोई काम न किया जाए;
19 but offer a food offering, a burnt offering to the LORD: two bulls from the herd, one ram, and seven male lambs a year old; see that they are without blemish; 19 എന്നാൽ നിങ്ങൾ യഹോവെക്കു ഹോമയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാളക്കിടാവിനെയും ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെയും ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഏഴു കുഞ്ഞാടിനെയും ദഹനയാഗമായി അർപ്പിക്കേണം; അവ ഊനമില്ലാത്തവ ആയിരിക്കേണം. 19 उस में तुम यहोवा के लिथे हव्य, अर्यात्‌ होमबलि चढ़ाना; सो दो बछड़े, एक मेढ़ा, और एक एक वर्ष के सात भेड़ के बच्चे हों; थे सब निर्दोष हों;
20 also their grain offering of fine flour mixed with oil; three tenths of an ephah shall you offer for a bull, and two tenths for a ram; 20 അവയുടെ ഭോജനയാഗം എണ്ണ ചേർത്ത മാവു ആയിരിക്കേണം; കാള ഒന്നിന്നു മൂന്നിടങ്ങഴിയും ആട്ടുകൊറ്റന്നു രണ്ടിടങ്ങഴിയും 20 और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो; बछड़े पीछे एपा का तीन दसवां अंश और मेढ़े के सात एपा का दो दसवां अंश मैदा हो।
21 a tenth shall you offer for each of the seven lambs; 21 ഏഴു കുഞ്ഞാട്ടിൽ ഓരോന്നിന്നു ഓരോ ഇടങ്ങഴിയും അർപ്പിക്കേണം. 21 और सातोंभेड़ के बच्चोंमें से प्रति एक बच्चे पीछे एपा का दसवां अंश चढ़ाना।
22 also one male goat for a sin offering, to make atonement for you. 22 നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിപ്പാൻ പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു കോലാട്ടിനെയും അർപ്പിക്കേണം. 22 और एक बकरा भी पापबलि करके चढ़ाना, जिस से तुम्हारे लिथे प्रायश्चित्त हो।
23 You shall offer these besides the burnt offering of the morning, which is for a regular burnt offering. 23 നിരന്തരഹോമയാഗമായ രാവിലത്തെ ഹോമയാഗത്തിന്നു പുറമെ ഇവ അർപ്പിക്കേണം. 23 भोर का होमबलि जो नित्य होमबलि ठहरा है, उसके अलावा इनको चढ़ाना।
24 In the same way you shall offer daily, for seven days, the food of a food offering, with a pleasing aroma to the LORD. It shall be offered besides the regular burnt offering and its drink offering. 24 ഇങ്ങനെ ഏഴു നാളും യഹോവെക്കു സൌരഭ്യവാസനയായി ദഹനയാഗത്തിന്റെ ഭോജനം ദിവസംപ്രതി അർപ്പിക്കേണം. നിരന്തരഹോമയാഗത്തിന്നും അതിന്റെ പാനീയയാഗത്തിന്നും പുറമെ ഇതു അർപ്പിക്കേണം. 24 इस रीति से तुम उन सातोंदिनोंमें भी हव्य का भोजन चढ़ाना, जो यहोवा को सुखदायक सुगन्ध देने के लिथे हो; यह नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए।
25 And on the seventh day you shall have a holy convocation. You shall not do any ordinary work. 25 ഏഴാം ദിവസം വിശുദ്ധസഭായോഗം കൂടേണം; അന്നു സാമാന്യവേലയൊന്നും ചെയ്യരുതു. 25 और सातवें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो; और उस दिन परिश्र्म का कोई काम न करना।।
26 "On the day of the firstfruits, when you offer a grain offering of new grain to the LORD at your Feast of Weeks, you shall have a holy convocation. You shall not do any ordinary work, 26 വാരോത്സവമായ ആദ്യഫലദിവസത്തിൽ പുതിയധാന്യംകൊണ്ടു ഒരു ഭോജനയാഗം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും വിശുദ്ധസഭായോഗം കൂടേണം. അന്നു സാമാന്യവേലയൊന്നും ചെയ്യരുതു. 26 फिर पहिली उपज के दिन में, जब तुम अपके अठवारे नाम पर्ब्ब में यहोवा के लिथे नया अन्नबलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो; और परिश्र्म का कोई काम न करना।
27 but offer a burnt offering, with a pleasing aroma to the LORD: two bulls from the herd, one ram, seven male lambs a year old; 27 എന്നാൽ നിങ്ങൾ യഹോവെക്കു സൌരഭ്യവാസനയായ ഹോമയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാളക്കിടാവിനെയും ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെയും ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഏഴു കുഞ്ഞാടിനെയും അർപ്പിക്കേണം. 27 और एक होमबलि चढ़ाना, जिस से यहोवा के लिथे सुखदायक सुगन्ध हो; अर्यात्‌ दो बछड़े, एक मेढ़ा, और एक एक वर्ष के सात भेड़ के बच्चे;
28 also their grain offering of fine flour mixed with oil, three tenths of an ephah for each bull, two tenths for one ram, 28 അവയുടെ ഭോജനയാഗമായി എണ്ണചേർത്ത മാവു, കാള ഒന്നിന്നു ഇടങ്ങഴി മൂന്നും ആട്ടുകൊറ്റന്നു ഇടങ്ങഴി രണ്ടും 28 और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो; अर्यात्‌ बछड़े पीछे एपा का तीन दसवां अंश, और मेढ़े के संग एपा का दो दसवां अंश,
29 a tenth for each of the seven lambs; 29 ഏഴു കുഞ്ഞാട്ടിൽ ഓരോന്നിന്നു ഇടങ്ങഴി ഓരോന്നും 29 और सातोंभेड़ के बच्चोंमें से एक एक बच्चे के पीछे एपा का दसवां अंश मैदा चढ़ाना।
30 with one male goat, to make atonement for you. 30 നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിപ്പാൻ ഒരു കോലാട്ടുകൊറ്റനും വേണം. 30 और एक बकरा भी चढ़ाना, जिस से तुम्हारे लिथे प्रायश्चित्त हो।
31 Besides the regular burnt offering and its grain offering, you shall offer them and their drink offering. See that they are without blemish. 31 നിരന്തരഹോമയാഗത്തിന്നും അതിന്റെ ഭോജനയാഗത്തിന്നും അവയുടെ പാനീയയാഗത്തിന്നും പുറമെ നിങ്ങൾ ഇവ അർപ്പിക്കേണം; അവ ഊനമില്ലാത്തവ ആയിരിക്കേണം. 31 थे सब निर्दोष हों; और नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा इसको भी चढ़ाना।।