1 Corinthians 15

1 Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, 1 എന്നാൽ സഹോദരന്മാരേ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു സുവിശേഷിച്ചതും നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചതും നിങ്ങൾ നില്ക്കുന്നതും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതും വൃഥാവല്ലെന്നു വരികിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുമായ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ ഞാൻ ഇന്നവിധം നിങ്ങളോടു സുവിശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. 1 हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहिले सुना चुका हूं, जिसे तुम ने अंगीकार भी किया या और जिस में तुम स्यिर भी हो।
2 and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you--unless you believed in vain. 3 ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു 2 उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैं ने तुम्हें सुनाया या स्क़रण रखते हो; नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्य हुआ।
3 For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, 4 തിരുവെഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മൂന്നാംനാൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു കേഫാവിന്നും 3 इसी कारण मैं ने सब से पहिले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, जो मुझे पहुंची यी, कि पवित्र शास्‍त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापोंके लिथे मर गया।
4 that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures, 5 പിന്നെ പന്തിരുവർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചതു തന്നേ നിങ്ങൾക്കു ആദ്യമായി ഏല്പിച്ചുതന്നുവല്ലോ. 4 ओर गाड़ा गया; और पवित्र शास्‍त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा।
5 and that he appeared to Cephas, then to the twelve. 6 അനന്തരം അവൻ അഞ്ഞൂറ്റിൽ അധികം സഹോദരന്മാർക്കു ഒരുമിച്ചു പ്രത്യക്ഷനായി; അവർ മിക്കപേരും ഇന്നുവരെ ജീവനോടിരിക്കുന്നു; ചിലരോ നിദ്രപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 और कैफा को तब बारहोंको दिलाई दिया।
6 Then he appeared to more than five hundred brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. 7 അനന്തരം അവൻ യാക്കോബിന്നും പിന്നെ അപ്പൊസ്തലന്മാർക്കു എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി. 6 फिर पांच सौ से अधिक भाइयोंको एक साय दिखाई दिया, जिन में से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं पर कितने सो गए।
7 Then he appeared to James, then to all the apostles. 8 എല്ലാവർക്കും ഒടുവിൽ അകാലപ്രജപോലെയുള്ള എനിക്കും പ്രത്യക്ഷനായി; 7 फिर याकूब को दिखाई दिया तक सब प्रेरितोंको दिखाई दिया।
8 Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. 9 ഞാൻ അപ്പൊസ്തലന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനല്ലോ; ദൈവസഭയെ ഉപദ്രവിച്ചതിനാൽ അപ്പൊസ്തലൻ എന്ന പേരിന്നു യോഗ്യനുമല്ല. 8 और सब के बाद मुझ को भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनोंका जन्क़ा हूं।
9 For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. 10 എങ്കിലും ഞാൻ ആകുന്നതു ദൈവകൃപയാൽ ആകുന്നു; എന്നോടുള്ള അവന്റെ കൃപ വ്യർത്ഥമായതുമില്ല; അവരെല്ലാവരെക്കാളും ഞാൻ അത്യന്തം അദ്ധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഞാനല്ല എന്നോടുകൂടെയുള്ള ദൈവകൃപയത്രേ. 9 क्‍योंकि मैं प्ररितोंमें सब से छोटा हूं, बरन प्ररित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्‍योंकि मैं ने परमेश्वर की कलीसिया को सताया या।
10 But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. 11 ഞാനാകട്ടെ അവരാകട്ടെ ഇവ്വണ്ണം ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു; ഇവ്വണ്ണം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 10 परन्‍तु मैं जो कुछ भी हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से हूं: और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, वह व्यर्य नहीं हुआद्ध परनतु मैं ने उन सब से बढ़कर परिश्र्म भी किया: तौभी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परन्‍तु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर या।
11 Whether then it was I or they, so we preach and so you believed. 12 ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നു പ്രസംഗിച്ചുവരുന്ന അവസ്ഥെക്കു മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നു നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നതു എങ്ങനെ? 11 सो चाहे मैं हूं, चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं, और इसी पर तुम ने विश्वास भी किया।।
12 Now if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? 13 മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല 12 सो जब कि मसीह का यह प्रचार किया जाता है, कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्‍योंकर कहते हैं, कि मरे हुओं का पुनरूत्यान है ही नहीं
13 But if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. 14 ക്രിസ്തു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥം; നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം. 13 यदि मरे हुओं का पुनरूत्यान ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा।
14 And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain. 15 മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുന്നില്ല എന്നു വരികിൽ ദൈവം ഉയിർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ ഉയിർപ്പിച്ചു എന്നു ദൈവത്തിന്നു വിരോധമായി സാക്ഷ്യം പറകയാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്നു കള്ളസ്സാക്ഷികൾ എന്നു വരും. 14 और यदि मसीह भी नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्य है; और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्य है।
15 We are even found to be misrepresenting God, because we testified about God that he raised Christ, whom he did not raise if it is true that the dead are not raised. 16 മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവും ഉയിർത്തിട്ടില്ല. 15 बरन हम परमश्‍ेवर के फूठे गवाह ठहरे; क्‍योंकि हम ने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उस ने मसीह को जिला दिया यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते।
16 For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. 17 ക്രിസ്തു ഉയിർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമത്രേ; നിങ്ങൾ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു. 16 और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा।
17 And if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins. 18 ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്രകൊണ്ടവരും നശിച്ചുപോയി. 17 और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्य है; और तुम अब तक अपके पापोंमें फंसे हो।
18 Then those also who have fallen asleep in Christ have perished. 19 നാം ഈ ആയുസ്സിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരത്രേ. 18 बरन जो मसीह मे सो गए हैं, वे भी नाश हुए।
19 If in this life only we have hoped in Christ, we are of all people most to be pitied. 20 എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിദ്രകൊണ്ടവരിൽ ആദ്യഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽനിന്നു ഉയിർത്തിരിക്കുന്നു. 19 यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्योंसे अधिक अभागे हैं।।
20 But in fact Christ has been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep. 21 മനുഷ്യൻ മൂലം മരണം ഉണ്ടാകയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടായി. 20 परन्‍तु सचमुच मसीह मुर्दोंमें से जी उठा है, और जो सो गए हैं, उन में पहिला फल हुआ।
21 For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. 22 ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും. 21 क्‍योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई; तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरूत्यान भी आया।
22 For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. 23 ഓരോരുത്തനും താന്താന്റെ നിരയിലത്രേ; ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു; പിന്നെ ക്രിസ്തുവിന്നുള്ളവർ അവന്റെ വരവിങ്കൽ; 22 और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे।
23 But each in his own order: Christ the firstfruits, then at his coming those who belong to Christ. 24 പിന്നെ അവസാനം; അന്നു അവൻ എല്ലാവാഴ്ചെക്കും അധികാരത്തിന്നും ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തീട്ടു രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏല്പിക്കും. 23 परन्‍तु हर एक अपक्की अपक्की बारी से; पहिला फल मसीह; फिर मसीह के आने पर उसके लोग।
24 Then comes the end, when he delivers the kingdom to God the Father after destroying every rule and every authority and power. 25 അവൻ സകലശത്രുക്കളെയും കാൽക്കീഴാക്കുവോളം വാഴേണ്ടതാകുന്നു. 24 इस के बाद अन्‍त होगा; उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिक्कारने और सामर्य का अन्‍त करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा।
25 For he must reign until he has put all his enemies under his feet. 26 ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായിട്ടു മരണം നീങ്ങിപ്പോകും. 25 क्‍योंकि जब तक कि वह अपके बैरियोंको अपके पांवोंतले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है।
26 The last enemy to be destroyed is death. 27 സകലത്തെയും അവന്റെ കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടല്ലോ; സകലവും അവന്നു കീഴ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ സകലത്തെയും കീഴാക്കിക്കൊടുത്തവൻ ഒഴികെയത്രേ എന്നു സ്പഷ്ടം. 26 सब से अन्‍तिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है।
27 For "God has put all things in subjection under his feet." But when it says, "all things are put in subjection," it is plain that he is excepted who put all things in subjection under him. 28 എന്നാൽ അവന്നു സകലവും കീഴ്പെട്ടുവന്നശേഷം ദൈവം സകലത്തിലും സകലവും ആകേണ്ടതിന്നു പുത്രൻ താനും സകലവും തനിക്കു കീഴാക്കിക്കൊടുത്തവന്നു കീഴ്പെട്ടിരിക്കും. 27 क्‍योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवोंतले कर दिया है, परन्‍तु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके आधीन कर दिया गया है तो प्रत्यझ है, कि जिस ने सब कुछ उसके आधीन कर दिया, वह आप अलग रहा।
28 When all things are subjected to him, then the Son himself will also be subjected to him who put all things in subjection under him, that God may be all in all. 29 അല്ല, മരിച്ചവർക്കു വേണ്ടി സ്നാനം ഏല്ക്കുന്നവർ എന്തു ചെയ്യും? മരിച്ചവർ കേവലം ഉയിർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്കുവേണ്ടി സ്നാനം ഏല്ക്കുന്നതു എന്തിന്നു? 28 और जब सब कुछ उसके आधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके आधीन हो जाएगा जिस ने सब कुछ उसके आधीन कर दिया; ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो।।
29 Otherwise, what do people mean by being baptized on behalf of the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized on their behalf? 30 ഞങ്ങളും നാഴികതോറും പ്രാണഭയത്തിൽ ആകുന്നതു എന്തിന്നു? 29 नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिथे बपतिस्क़ा लेते हैं, वे क्‍या करेंगे यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्‍योंउन के लिथे बपतिस्क़ा लेते हैं
30 Why am I in danger every hour? 31 സഹോദരന്മാരേ, നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിങ്കൽ എനിക്കു നിങ്ങളിലുള്ള പ്രശംസയാണ ഞാൻ ദിവസേന മരിക്കുന്നു. 30 और हम भी क्‍योंहर घड़ी जाखिम में पके रहते हैं
31 I protest, brothers, by my pride in you, which I have in Christ Jesus our Lord, I die every day! 32 ഞാൻ എഫെസൊസിൽവെച്ചു മൃഗയുദ്ധം ചെയ്തതു വെറും മാനുഷം എന്നുവരികിൽ എനിക്കു എന്തു പ്രയോജനം? മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം തിന്നുക, കുടിക്ക, നാളെ ചാകുമല്ലോ. 31 हे भाइयो, मुझे उस घमण्‍ड की सोंह जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, कि मैं प्रति दिन मरता हूं।
32 What do I gain if, humanly speaking, I fought with beasts at Ephesus? If the dead are not raised, "Let us eat and drink, for tomorrow we die." 33 വഞ്ചിക്കപ്പെടരുതു, “ദുർഭാഷണത്താൽ സദാചാരം കെട്ടുപോകുന്നു.” 32 यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में बन-पशुओं से लड़ा, तो मुझे क्‍या लाभ हुआ यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, तो आओ, खाए-पीए, क्‍योंकि कल तो मर ही जाएंगे।
33 Do not be deceived: "Bad company ruins good morals." 34 നീതിക്കു നിർമ്മദരായി ഉണരുവിൻ; പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പിൻ; ചിലർക്കു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചു പരിജ്ഞാനമില്ല; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ലജ്ജെക്കായി പറയുന്നു. 33 धोखा न खाना, बुरी संगति अच्‍छे चरित्र को बिगाड़ देती है।
34 Wake up from your drunken stupor, as is right, and do not go on sinning. For some have no knowledge of God. I say this to your shame. 35 പക്ഷേ ഒരുവൻ; മരിച്ചവർ എങ്ങനെ ഉയിർക്കുന്നു എന്നും ഏതുവിധം ശരീരത്തോടെ വരുന്നു എന്നും ചോദിക്കും. 34 धर्म के लिथे जाग उठो और पाप न करो; क्‍योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, मैं तुम्हें लज्ज़ित करते के लिथे यह कहता हूं।।
35 But someone will ask, "How are the dead raised? With what kind of body do they come?" 36 മൂഢാ, നീ വിതെക്കുന്നതു ചത്തില്ല എങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല. 35 अब कोई यह कहेगा, कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, और किसी देह के साय आते हैं
36 You foolish person! What you sow does not come to life unless it dies. 37 നീ വിതെക്കുന്നതോ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ശരീരമല്ല, കോതമ്പിന്റെയോ മറ്റു വല്ലതിന്റെയോ വെറും മണിയത്രേ വിതെക്കുന്നതു; 36 हे निर्बुिद्व, जो कुछ तु बोता है, जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता।
37 And what you sow is not the body that is to be, but a bare kernel, perhaps of wheat or of some other grain. 38 ദൈവമോ തന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ അതിന്നു ഒരു ശരീരവും ഓരോ വിത്തിന്നു അതതിന്റെ ശരീരവും കൊടുക്കുന്നു. 37 ओर जो तू बोता है, यह वह देह नहीं जो उत्‍पन्न होनेवाली है, परन्‍तु निरा दाना है, चाहे गेहूं का, चाहे किसी और अनाज का।
38 But God gives it a body as he has chosen, and to each kind of seed its own body. 39 സകല മാംസവും ഒരുപോലെയുള്ള മാംസമല്ല; മനുഷ്യരുടെ മാംസം വേറെ, കന്നുകാലികളുടെ മാംസം വേറെ, പക്ഷികളുടെ മാംസം വേറെ, മത്സ്യങ്ങളുടെ മാംസവും വേറെ. 38 परन्‍तु परमेश्वर अपक्की इच्‍छा के अनुसार उस को देह देता है; और हर एक बीज को उस की विशेष देह।
39 For not all flesh is the same, but there is one kind for humans, another for animals, another for birds, and another for fish. 40 സ്വർഗ്ഗീയ ശരീരങ്ങളും ഭൌമശരീരങ്ങളും ഉണ്ടു; സ്വർഗ്ഗീയശരീരങ്ങളുടെ തേജസ്സു വേറെ, ഭൌമ ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ്സു വേറെ. 39 सब शरीर एक सरीखे नहीं, परन्‍तु मनुष्योंका शरीर और है, पशुओं का शरीर और है; पझियोंका शरीर और है; मिछिलयोंका शरीर और है।
40 There are heavenly bodies and earthly bodies, but the glory of the heavenly is of one kind, and the glory of the earthly is of another. 41 സൂര്യന്റെ തേജസ്സു വേറെ, ചന്ദ്രന്റെ തേജസ്സു വേറെ, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തേജസ്സു വേറെ; നക്ഷത്രവും നക്ഷത്രവും തമ്മിൽ തേജസ്സുകൊണ്ടു ഭേദം ഉണ്ടല്ലോ. 40 स्‍वर्गीय देह है, और पायिर्व देह भी है: परन्‍तु स्‍वर्गीयह देहोंका तेज और हैं, और पायिर्व का और।
41 There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars; for star differs from star in glory. 42 മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും അവ്വണ്ണം തന്നേ. ദ്രവത്വത്തിൽ വിതെക്കപ്പെടുന്നു, 41 सूर्य का तेज और है, चान्‍द का तेज और है, और तारागणोंका तेज और है, (क्‍योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज मे अन्‍तर है)।
42 So is it with the resurrection of the dead. What is sown is perishable; what is raised is imperishable. 43 അദ്രവത്വത്തിൽ ഉയിർക്കുന്നു; അപമാനത്തിൽ വിതെക്കപ്പെടുന്നു, തേജസ്സിൽ ഉയിർക്കുന്നു; ബലഹീനതയിൽ വിതെക്കപ്പെടുന്നു, ശക്തിയിൽ ഉയിർക്കുന്നു; 42 मुर्दोंका जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है, और अविनाशी रूप में जी उठता है।
43 It is sown in dishonor; it is raised in glory. It is sown in weakness; it is raised in power. 44 പ്രാകൃതശരീരം വിതെക്കപ്പെടുന്നു, ആത്മികശരീരം ഉയിർക്കുന്നു; പ്രാകൃതശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മിക ശരീരവും ഉണ്ടു. 43 वह अनादर के साय बोया जाता है, और तेज के साय जी उठता है; निर्बलता के साय बोया जाता है; और सामर्य के साय जी उठता है।
44 It is sown a natural body; it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. 45 ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായിത്തീർന്നു എന്നു എഴുതിയുമിരിക്കുന്നുവല്ലോ, ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി. 44 स्‍वाभाविक देह बोई जाती है, और आत्क़िक देह जी उठती है: जब कि स्‍वाभाविक देह है, तो आत्क़िक देह भी है।
45 Thus it is written, "The first man Adam became a living being"; the last Adam became a life-giving spirit. 46 എന്നാൽ ആത്മികമല്ല പ്രാകൃതമത്രേ ഒന്നാമത്തേതു; ആത്മികം പിന്നത്തേതിൽ വരുന്നു. 45 ऐसा ही लिखा भी है, कि प्रयम मनुष्य, अर्यात्‍ आदम, जीवित प्राणी बना और अन्‍तिम आदम, जीवनदायक आत्क़ा बना।
46 But it is not the spiritual that is first but the natural, and then the spiritual. 47 ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽനിന്നു മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ; രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ. 46 परन्‍तु पहिले आत्क़िक न या, पर स्‍वाभाविक या, इस के बाद आत्क़िक हुआ।
47 The first man was from the earth, a man of dust; the second man is from heaven. 48 മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവനെപ്പോലെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗ്ഗീയനെപ്പോലെ സ്വർഗ്ഗീയന്മാരും ആകുന്നു; 47 प्रयम मनुष्य धरती से अर्यात्‍ मिट्टी का या; दूसरा मनुष्य स्‍वर्गीय है।
48 As was the man of dust, so also are those who are of the dust, and as is the man of heaven, so also are those who are of heaven. 49 നാം മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവന്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചതുപോലെ സ്വർഗ്ഗീയന്റെ പ്രതിമയും ധരിക്കും. 48 जैसा वह मिट्टी का या वैसे ही और मिट्टी के हैं; और जैसा वह स्‍वर्गीय है, वैसे ही और भी स्‍वर्गीय हैं।
49 Just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. 50 സഹോദരന്മാരേ, മാംസരക്തങ്ങൾക്കു ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴികയില്ല, ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കുകയുമില്ല എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. 49 और जैसे हम ने उसका रूप जो मिट्टी का या धारण किया वैसे ही उस स्‍वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे।।
50 I tell you this, brothers: flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. 51 ഞാൻ ഒരു മർമ്മം നിങ്ങളോടു പറയാം: 50 हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य के अधिक्कारनेी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाशी का अधिक्कारनेी हो सकता है।
51 Behold! I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed, 52 നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല; എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാദത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്നു കണ്ണിമെക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. കാഹളം ധ്വനിക്കും, മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയിർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. 51 देखे, मैं तुम से भेद की बात कहता हूं: कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परन्‍तु सब बदल जाएंगे।
52 in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. 53 ഈ ദ്രവത്വമുള്ളതു അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായതു അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കേണം. 52 और यह झण भर में, पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा: कयोंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जांएगे, और हम बदल जाएंगे।
53 For this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. 54 ഈ ദ്രവത്വമുള്ളതു അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായതു അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ “മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും. 53 क्‍योंकि अवश्य है, कि वह नाशमान देह अविनाश को पहिन ले, और यह मरनहार देह अमरता को पहिन ले।
54 When the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written: "Death is swallowed up in victory." 55 ഹേ മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ മരണമേ, നിന്റെ വിഷമുള്ളു എവിടെ? 54 और जब यह नाशमान अविनाश को पहिन लेगा, और यह मरनहार अमरता को पहिन लेगा, तक वह वचन जो लिखा है, पूरा हो जाएगा, कि जय ने मृत्यु को निगल लिया।
55 "O death, where is your victory? O death, where is your sting?" 56 മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ളു പാപം; പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായപ്രമാണം. 55 हे मृत्यु तेरी जय कहां रहीं
56 The sting of death is sin, and the power of sin is the law. 57 നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്കു ജയം നല്കുന്ന ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം. 56 हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा मृत्यु का डंक पाप है; और पाप का बल ब्यवस्या है।
57 But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. 58 ആകയാൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നവരും ആകുവിൻ. 57 परन्‍तु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवन्‍त करता है।
58 Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. 58 सो हे मेरे प्रिय भाइयो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्‍योंकि यह जानते हो, कि तुम्हारा परिश्र्म प्रभु में व्यर्य नहीं है।।